Velkommen / Referater

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021, kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. september: godkendt
3. Siden sidst.: Marike har været på kursus, Kent har sendt nye skemaer ud til
APV, til alle medarbejdere, skal behandles på et senere møde. Der arbejdes
med tilbud på fibernet til kirkehuset. Der har været Stiftsmøde, bla med oplæg
om Religiøsitet og forholdet til folkekirken, og præsentation af Ribe Stifts
vision, emner der kan tages op senere. Der har været sogneudflugt med 29
deltagere, en fantastisk dag til Gråsten.
4. kvartalsregnskab: 3. kvartal gennemgået.
5. revisionsprotokol 2020 : Den er fremsendt uden anmærkninger.
6. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering: vi har 2 tilbud
på lydanlæg, men da det ene tilbud er givet for et år siden, får vi undersøgt om
det stadig er gældende.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub – annoncering: Ruth Svendsen kommer og fortæller den 26.
oktober, og Marike kommer den 7. december.
koordineringsmøde den 3. november vedr. landsbyfest, Marike deltager.
højskolesang 4. november kl. 19.00, med Villy Lønne, Alma byder velkommen.
Adventskor, Maja er bestilt til at stå for det.
Minikonfirmander i uge 47
Kirkekaffe den 7. november – Vera.
babysalmesang 8 gange med Maja som underviser,
Tante Andente bestilles til lørdag den 5. februar, kl. 10.30.
8. marsk og muld obs på korrekturlæsning af aktivitetskalender.
9. planlægning af nye møder Torsdag den 13. januar, onsdag den 9. februar,
torsdag den 10, marts, onsdag den 6. april, onsdag den 25. maj
10.evt.
11. næste møde den 18. november
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 16. september 2021, kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.
Afbud fra Vera og Viggo

 • 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
  2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august: referatet godkendt.
  3. Siden sidst:
  • To gange konfirmation: et hold konfirmander d. 29. august og en enkelt
  d. 11. september. Begge gudstjenester forløb så fint, i god stemning og
  til alles glæde.
  • Høstgudstjeneste: dejligt, at alle konfirmander var mødt op!
  • Landsbyfest: fin opstart med Johnny Madsen Jam og morgensangen
  lørdag forløb fint.
  • Punkt til senere drøftelse: håndtering af kister. Kent beskriver problemer,
  bl.a. i fht til (for) lav katafalk.
  • Hængeparti vedr. “årets gang/ pyntning af kirken”. Kent indkalder til
  møde.
  4. indkøb / investeringer:
  • møde med udbyder af lydanlæg tirsdag d. 21/9 kl 10. Jens og Kent
  deltager.
  • Vi har fået bevilget 125.000kr til maling af vinduer i præstegården.
  • Ny computer til graver. Kent rådfører sig med udbyder, mht egnet model,
  hvad angår hurtighed, konvertibilitet mm.
  5. kommende arrangementer:
  • udflugt den 22. september: 27 tilmeldt. Alma laver sangark med to
  sensommersange og en aftensang.
  • Tirsdagsklub: 28/9: Ragna Weidinger. Jens byder velkommen. Vi spørger
  Camilla om hun har tid til at spille. Lene sørger for at højskolesangbogen
  er i konfirmandstuen.
  • Højskolesang: d. 6. oktober (med IngeLise), hvor Mona byder
  velkommen. og den 4. november, hvor Alma byder velkommen.
  • Adventskor: ons.d. 17. november, ons. d. 24. november, tors. d. 2. dec.
  ons. 8. dec. Koncert 3. søndag i advent kl 19 (d 12/12) Maja, Lene og
  Marike aftaler indhold.
  • Minikonfirmander: uge 47 tirsdag-fredag, med hjælp fra forælder.
  • Tante Andante: målgruppe 2-6/8 år af én times varighed. Januar arr.?
  Muligt 22/1 eller 5/2. Vi reserverer uge 5.
  • Babysalmesang: Maja vil gerne stå for det. Ang. Konceptet: hvor mange
  gange, med fast tilmelding…? Nødvendigt med tilmelding – max 10.
  Gerne onsdag formiddag fra 9.45 6-8 gange
  • stiftsmøde den 7. oktober (tilmeldingsfrist den 20. september): Vi
  tilmelder os hver især.
  6. renholdelse af nyplantningen ved præstegården og p-plads: vi leder efter
  arbejdskraft.
  7. Evt.
  8. næste møde den 14. oktobe
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 18. august 2021, kl 16.00 til 18.00 i Kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni: Godkendt og underskrevet
3. Siden sidst:
• Yderdør til præstegård er ”gemt men ikke glemt”! Gregers Bruun er
opmærksom på opgaven.
• Toiletdør (den krumme, hvælvede): reklamation indgivet til CM-byg.
Rasmus Riedel er på sagen.
• Nye ruder i de to badeværelser
• Kalke-manden er gået i gang – er i skrivende stund næsten færdig.
• Vinduespudser kommer i næste uge – både i kirke og præstegård.
• Varmepumpe: Der er lavet serviceeftersyn på den i forbindelse med
etablering – anlægget skal kontrolleres hvert år.
• Skov-entrepenøren har været på besøg i præstegårdshaven og lavet
fræsearbejde forskellige steder. Dennis er bestilt til at så græs,
derudover skal der lægges pigsten ved konfirmandstuen, hvor træet er
fræset op. Kent laver anlægget ved flagstangen i præstegårdshaven.
• Foredrag v. Maria Vejrup Nielsen: Kirkegården som mødested (mandag d.
20. september). Jens, Alma og Kent deltager
• Vandpumpen på præstegården skal udskiftes.
• Tirsdag den 31. august er der valg til provstiudvalg og stift, på
Gredstedbro Hotel
4. kvartalsregnskab: Gennemgået af Viggo
5. indkøb/investeringer: Lydanlæg. Der indhentes to tilbud.
6. kommende arrangementer:
Landsbyfest- velkomst til koncert – morgensang – borddækning: Mona, Vera
plus hjælpere fra byen dækker bord.
Konfirmation: to bænke per konfirmand. Der kan blive plads til ekstra
pårørende bagerst i kirken. Der er generalprøve tirsdag d. 24. august. Jens
tager mod telegrammer.
Høstgudstjeneste: vi gentager sidste års succes. Dato: søndag d. 12.
september kl 14. Mona laver æblegrød til kage, Jytte bager kage. Mona, Jens
og Alma laver kaffe, vi mødes kl 12.30.
Kirkekaffe: 10/10 kl 14, 7/11 Allehelgens søndag.
Tirsdagsklub: 28/9 Ragna Weidinger kommer. 26/10 Marike Runz
Højskolesang: onsdag d. 6/10 Ingelise, 3/11 Louise
Udflugt: onsdag d. 22/9 kl 13.30
7. skal vi arrangere mødre/fædregruppe i konfirmandstuen?: Vi tænker i
babysalmesang i stedet Maja Morthorst spørges - frie tøjler hvad angår
konceptet. Alma kontakter Maja. Tante Andante? Mona kontakter.
8. status på corona-restriktioner, er der stadig noget vi skal tage hensyn til/
fremadrettet?: Vi bibeholder håndsprit.
9. evt.: Bon’er skal afleveres inden d. 1. i måneden, i postkassen v kirkehuset.
Samtidig sendes sms til Vera om post.
10.næste møde (samt provstesyn) 16. september. Brød: Jytte.

ref. Alma
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 10. juni 2021, kl 15.00 til 17.00 i Kirkehuset.

Deltagere: Vera, Jytte, Kent, Alma, Marike, Mona, Viggo
Jens deltog fra pkt.: 4

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj: referatet godkendt med enkelt
rettelse vedr. konfirmandlegatet.
3. Siden sidst: 23 fra menigheden deltog i pinsemorgens arrangementet. Der
arbejdes i præstegården!
4. Budgetønsker 2022: Der er indhentet tilbud til kalkning af præstegården
(50.000) og maling af vinduer samme sted. Budget 2022 gennemgået. Farup
Sogns Menighedsråd, CVR-nr 92252353, Budget 2022, bidrag budget
afleveret d. 10-06-2021 16:16
5. Lydanlæg: betales af frie midler. Vi forventer at indkøbe til efteråret.
6. Kirkens pyntning i løbet af året (bilag kommer senere): Den eksisterende
”aftale” er forældet og skal justeres. Vi nedsætter et udvalg bestående af
Kent, Marike, Jytte og Alma. Vi ønsker os nye alterduge – undersøger
muligheder for at få fremstille nye.
7. Præstegården varmeanlæg: I skrivende stund er udskiftning påbegyndt.
8. Kommende arrangementer:
kirkekaffe: 25/7 kl 14 (Jens og Mona)
Landsbyfest: uge 33 (21.-22. august). Koncert i kirken onsdag før landsbyfest.
Budget 10.000-15.000. Vi undersøger markedet. Vi læner os op ad
planlægningsgruppen hvad angår yderligere tiltag. Ved evt. morgensang,
beder vi Camilla spille.
9. evt. Snak om RAMS
10.næste møde: onsdag d 18. august kl 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 19. maj 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Mødedeltagere: Marike Runz, Vera Tønder, Jytte Knudsen, Kent Rygaard, Mona
Vejlgaard, Jens Lykkegaard, Viggo Mogensen og Alma Clausen

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april: referatet godkendt og
underskrevet
3. Siden sidst: Salmesangen er genindført – første gang lørdag d 24. april!
Biskoppen var på besøg i kirken d. 16. maj
4. kvartalsbudget: Gennemgået af Viggo. Vedr. varme i præstegården (5.
225510): automatisk opfyldning afbestilles (Kent). Vedr. genautorisering af
menighedsrådsbrugere på DAB: Viggo har tilbudt at ordne det fornødne og vi
siger mange tak.
5. lydanlæg: Vi vurderer at der er behov for en opdatering og fremtidssikring af
kirkens lydanlæg – vi vælger derfor at investere i den udvidede løsning. Til
udendørs gudstjenester vil vi leje dertil egnet lydanlæg.
6. kirkesyn: Kirkens indgangsdør skal repareres – Kent har kontaktet Worms
Klokkeservice og bedt om et overslag på prisen forud.
7. præstegårdens have: Flagstang er sat op, placering let justeret i fht planen.
Græsrobot bliver ”monteret” i løbet af de næste uger. Der skal etableres
strøm/stikkontakt i den forbindelse. Kent har fældet buske, vi beder Lauge
fjerne dyngen af løv og grene.
8. kommende arrangementer:
- pinsegudstjeneste med morgenmad kl. 9.00: der er annonceret i Ugeavisen:
Jens og Mona laver kaffe og dækker bord – Vera køber rundstykker mm (25
stk) Jytte tager marmelade med
- 2. pinsedag gudstjeneste fælles med Sct. Catharinæ kirkes præster.
- Landsbyfest d. 20./21. august: ?
- Vedr. konfirmandlegatet: bilag vedlagt vedr. dette. - Provstesyn: skal foretages i år! Vi lægger synet i forbindelse med et
menighedsrådsmøde, f.eks. d 16/9 (datoen kan evt tilpasses provstens
kalender).
- Kirkekaffe: 20/6 kl 10 (Alma).
9. planlægning af møder i efteråret: ons.18/8, tors.16/9, tors.4/10, tors.18/11.
10.evt.: Kent bestiller vinduespudser til kirken og præstegården.
11. næste møde torsdag den 10. juni. Alma tager brød med
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den. 8. april 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Marike, Jens, Jytte, Vera, Kent og Mona
Afbud fra Viggo og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2021: Godkendt
3. Siden sidst. Kent har fået en henvendelse vedr. flytning af gravsten til en fredet gravplads. Påske med nadvergudstjeneste, sang udenfor kirken og take away frokost, påskeæg i haven og på kirkegården.
4. budgetsamråd 13. og 14. april: Vera og Jens deltager i Teams-mødet onsdag den 14. kl 16.30
5. tilbud fra Scantone, Jens og Kent kigger på begge tilbud, og det skal sættes på som et ønske til næste års budget. Ledlys i kirkebænkene. Kent har prøver med på ledlys til kirkebænke og den 7 armede, besluttet at det skal iværksættes.
6. Præstegård varmeanlæg, utætte døre og dør i badeværelse der er blevet skæv. Der er kommet tilbud på ny yderdør, den eksisterende dør, kommer op på loftet på konfirmandstuen. Døren i stuen, bliver udbedret ved at blive limet sammen og forhøje bundstykket og en liste hele vejen rundt. Døren til badeværelse, kommer Rasmus Riedel og kigger på fredag den 16. april. Varmeanlæg, det forventes at det bliver slut maj at det skal installeres.
7. præstegårdens have: Kent har lavet et forslag til en flagstangsplads i præstegårdens have. Kent prøver om han kan få det passet ind med øvrig arbejde, med hjælp fra ekstern medarbejder. Der bestilles også en robotplæneklipper, og samtidig laves der strøm til havepumpe.
8. kommende arrangementer:
Sangaftner, håber at det bliver til noget i efteråret.
Tirsdagsklub, bliver først aktuelt til efteråret.
9. gudstjeneste – sang udenfor? Hvis det skal gøres igen, kan der findes et sted på kirkegården eller kirkegårdens have, hvor der er læ. Vurderes på dagen, om det er vejr til det.
10. vejkirke brochurer
11. Evt. der arbejdes fortsat i provstiet på at få lavet en fælles annonce for kirkerne om gudstjenestetider.
12. næste møde 19. maj (Alma har brød med)

Mvh Mona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den. 4. marts 2021, kl 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Marike, Jens, Vera, Jytte, Viggo, Mona og Alma
Afbud fra Kent.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. februar 2021: referatet godkendt og underskrevet
3. Siden sidst:
  • Flagstang: Præstegården er + 9 meter høj, efter skema kræver det en 12
     meter flagstang den kan købes for 4.790,00 kr. Det er Inkl. moms, flag,
     og montering. www.dk-flag.dk.
     Kommentar fra Menighedsrådet: Ok!
  • Klokkerne er ude af drift pt.- bliver ordnet 5. marts .
  • Der er fundet en person til varetagelse af opgaverne omkring
    præstegården og P-pladsen (det gamle forsamlingshus)
  • Robotklipper: Kent bestiller efter aftale med MR.
  • Kent har ikke regnet på etablering af flagstangsanlæg i
    præstegårdshaven. Han sender noget rundt snart.
  • Under hovedrengøring af salen i kirkehuset, fik Kent den ide at fjerne det
    gamle klaver og stille kirkens klaver i stedet for. Det er nemt at flytte
    over i kirken når det er pakket ud af tasken. Kent opfordrer til at vi
    gennemgår de gamle melodibøger, som er lagt frem på bordet i salen.
   Skal de gemmes, repareres eller smides væk? Kommentar: Vi beder
   Camilla om at tage stilling til melodibøgerne. Fint initiativ med klaveret –
   vi spørger også Camilla, hvad hun tænker vi skal stille op med det gamle
   (Alma).
4. Godkendelse af årsregnskab 2020: Gennemgået af Viggo og godkendt.
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Regnskab 2020 afleveret d.
04.03.2021 17:07.
5. Tilbud fra Scantone, er tidligere sendt fra Kent: vi tager punktet op på næste møde.
6. Præstegård varmeanlæg: Vi beslutter os for billigste tilbud og beder udbyder om en udredning fra vedkommendes installatør, om nødvendige tiltag vedr. el.
Arbejdet skal først udføres ultimo maj. Vedr. præstegårdens døre: Der skal
laves en forsats-dør til stuedøren. Bagdøren skal udskiftes med en ny. Tømrer kontaktes for forslag om udformning af dørene.
7. kommende arrangementer:
       Sangaftner: Udsat
       Tirsdagsklub: Udsat
       Påskefrokost: Udsat
       Konfirmation: 29/8 kl 10
8. indlæg fra menighedsråd til næste M&M: Marike.
9. Evt.:
10.næste møde den 8. april.

Ref Alma
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 4. februar kl 16.00 til 18.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2020: referatet godkendt
3. Siden sidst:
• Mona: Lene når at synge 4 salmer i løbet af gudstjenesten. I kombination med Camillas valg af musik, virker det rigtig godt.
• Kent: svært at få nogle af kirkegængerne til at forstå/acceptere
restriktionerne.
• Kent: ScanTone er villige til at kigge på kirkens lydanlæg. Projektet udskydes – skal med på budgettet.
4. Præstegård varmeanlæg: Et tilbud indhentet, et yderligere tilbud gives i den nærmeste fremtid.
5. Præstegårdens have:
- Flagstang og eventuelt anlæg ved flagstangen: hvor og hvordan? Kent har
lavet en skitse over evt mulighed. Enighed om at gå videre med denne.
Desuden skal der anskaffes en ny flagstang.
- Der skal gen-plantes rhododedron (plantes til foråret) ved stensætningen
og buskadset op ad hækken mod syd skal fjernes og der skal sås græs.
- Køkkenhave (evt. højbede), frugtbuske og biodiversitet i haven mod nord
med frugttræerne (Marike og Nikolaj)
- Pasning af nyplantningen: timeforbrug? Lave privat aftale? Kent regner på
det og forhører sig!
- Pasning af ny plæne – robotplæneklipper? Kent har indhentet tilbud.
6. pasning af forsamlingshus grund: Kent forhører sig vedr. privat aftale.
7. kommende arrangementer:
Sangaftner: 14. april – Ingelise spørges.
Tirsdagsklub: tidligst i april.
Påskefrokost: afventer nye retningslinier (Mona og Alma)
Konfirmation: d. 9. maj eller efter sommerferien. Aftales i den nærmeste
fremtid mellem Konfirmand(-forældrene) og Marike.
8. indlæg fra menighedsråd til næste M&M: Ordet er frit efter overskud og
behov.
9. Evt.
10.næste møde den 4. marts 2021
ref. Alma
 
 
 
Mødet berammet 7. januar 2021 blev Covid19 aflyst grundet forsamlingsforbud på 5 personer - derfor intet referat.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

Deltagere:
Kent, Marike, Jens, Henrik, Jytte, Vera, Mona og Alma
Viggo deltog i punkt 4 og 5.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2020: godkendt
3. Siden sidst:
- Marike har været på kurser – Obligatorisk efteruddannelse og
Kirkebogsføring.
- Minikonfirmanderne er startet op – 8 børn.
- Kent har haft besøg af Scantone mhp bedre lydgennemslag ”på” Marike.
Kent forhørte sig i den forbindelse ang. mikrofonanlæg, med mulighed for
tilkobling af div. Han sender prisforlægget rundt på mail til rådets
medlemmer.
- Derudover besøg af Worms Klokkeservice. Det nødvendige er nu udbedret.
4. Godkendelse af endeligt budget 2021: gennemgået af Viggo og taget til
efterretning.
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 92252353, budget 2021, endeligt budget
afleveret d, 25-11-2020 17:58
5. Årlig vurdering af bankforbindelse: Menighedsrådet har drøftet sagen og
fortsætter uændret med Frøs Herreds Sparekasse.
6. Præstegård varmeanlæg:
- Jens har haft kontakt til to firmaer, fået tilbagemelding fra et, som har fået
rundvisning.
- Jens har tjekket tagrenderne på præstegården. De er fyldt! Hvad kan der
gøres? Forslag: en anordning a la ”flaskerenser” forhindrer bladene i at gå i
tagrenden, eller kontakte Rasmussen på Farup Kirkevej, til udførelse af
opgaven.
7. Kommende arrangementer:
- Sangaftner: januar og februar er på plads. Onsdag d. 10. marts og onsdag d
14. april foreslåes.
- Aftensang torsdag den 3. december: Er der styr på.
- De 9 læsninger og sang den 13. december: program fastlagt. Vi må være
50 kirkegængere.
- Juleaften kl. 14.00 og 15.30 med tilmelding: Der kan meldes til ved Mona –
opslag i Marsk og Muld desangående.
8. Planlægning af møder for 2021: torsdag d 7. januar, torsdag d 4. februar,
torsdag d 4. marts, torsdag 8. april, onsdag d 19. maj, torsdag d. 10. juni.
Møderne afholdes fremover fra kl 15-17.
9. Evt.: intet under evt.

Ref Alma
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 5. november 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

Afbud fra Kent og Viggo.
Deltagere: Vera, Jens, Alma, Henrik, Marike og Mona

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. oktober 2020: Godkendt og
    underskrevet.
3. Siden sidst:
   - Velbesøgt Allehelgens gudstjeneste (44 deltagere). På trods af dejlig
    aftenstemning i kirken, ønsker vi til næste år at afholde Allehelgens
    gudstjeneste kl 10, bl.a aht til pårørende langvejs fra.
   - Højskolesang i kirken: 14 deltagere. I den forbindelse, vedr. opvarmning        af kirken: hvor varmt skal der være? ”Systemet” er svært at regulere, og
    rummet er påvirkeligt af vind og vejr. Skal vi forsøge at tænde for varmen i
    god tid og så slukke når gudstjenesten starter? Vi vender tilbage til punktet
    på næste møde, når Kent er med.
4. Præstegård varmeanlæg:
    - Jens har haft kontakt til energirådgiver, som anbefaler, at vi indhenter
    tilbud fra to firmaer. Vi prøver at beregne formodet fremtidigt forbrug udfra
    aktuelt forbrug siden sidste oliepåfyldning. Varmeforbruget i præstegården
    kan reduceres yderligere hvis div./ et antal vinduer i præstegården gøres
    tætte – det samme gælder bagdøren.
5. kommende arrangementer:
    - Sangaftner: 13. januar (Ingelise Olesen) Jens byder velkommen og 10
    februar (Louise Johannessen) Alma byder velkommen. Camilla spiller.
    - Tirsdagsklub 1. december: aflyst
    - Aftensang i kirken torsdag d. 3. december kl 17: julesalmer.
    - Højmesse d. 6. december.
    -  Gudstjeneste d. 13. december med De ni Læsninger samt Maja (m fl.?).      Vi beder Lene og Maja lave et udspil, som efterfølgende samstemmes            med Marikes program. Alma snakker med Lene.
    - Gudstjenester kl 14 og 15.30 juleaftensdag. Tilmelding? Der annonceres i
    Marsk og Muld. Èn person tager imod tilmeldinger.
    - Dagpleje jul: evt snakke med Ruth og Sussi.
    - Minikonfirmander: Marike har sendt indbydelser ud til potentielle delt.       
    – tilmeldingsfrist d. 11/11. Marike sender ”instrukser” ud til os hjælpere, når
    vi nærmer os…
    - Adventskor: aflyst
    - Tirsdagsklub sidst i januar: Marike
6.   næste møde onsdag d. 25. november kl 15.30- ca 19 (?) med konstituering.
7.  Evt.: 
    - Punkter, vi skal have op at vende på kommende møder:                                -  Indgangspartiet ved kirken og stien ved nordsiden af kirken.
    - “Stop-stenen” ved kirken udgør en risiko – dette kunne løses ved at                begge låger står åben v gudstjenester.
      vigtigt, vi er obs på at sætte nye menighedsrådsmedlemmer godt ind i
      arbejdet!
    - 10. december deltager Mona og Jytte i et kursus på Ribe Fritidscenter,            for nye rådsmedlemmer. Arr. Foreningen af danske Menighedsråd.
     - ”Opdatering” af konfirmandbilleder.
    - Julefrokost for ”hele flokken”: vi aftaler dato næste gang.
    - Fint, at Marike siger, når menigheden skal rejse sig under gudstjenesten.

Ref. Alma
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Henrik, Alma, Vera, Kent, Viggo, Marike, Mona

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2020: godkendt
3. Siden sidst.
- Lørdagsdåb d. 3. oktober: 10 kirkegængere, men ingen dåb.
- Tirsdagsklub: 20 fremmødte til spændende arrangement med Lisbeth
Knudsen vedr. hendes arbejde som kirke- og kulturmedarbejder ved
Grundtvigskirken kirke i Esbjerg.
- Højskolesang i kirken: Esther og Ivan Jørgensen var sangværter. 20
fremmødte.
- Valgforsamling d. 15. september: fem rådsmedlemmer valgt, medmindre
der fremkommer en alternativ liste inden d. 13. oktober.
- Worms klokkeservice har været på besøg, affødt af kirkesyn. Derudover
blev der snakket mur-ankre, ligeledes affødt af kirkesyn. Kent forhørte sig
ang. hoveddøren til våbenhuset – der er brug for en hovedreparation – eller
en helt ny dør!
- Kent: kan vi imødekomme et ønske om et kombineret urne- og
kistegravsted. Hvordan forholder man sig desangående? Jens forhører sig
hos provsten.
- Den sidste kirkegård-bænk er nu på plads – i det nordøstlige hjørne.
- Der kommer planter til præstegårdshaven i uge 42. Onsdagsholdet sørger
for det videre forløb.
- Ønske fra Kent: ny skovl til traktoren. Skovlen bevilget!
- Scantone tilbyder lydanlæg til udendørs gudstjenester (eks. v begravelser).
Vi ønsker – i givet fald - et lydanlæg, der er flytbart.
- Kent er blevet præsenteret for motoriseret katafalk (pris 60.000). Måske et
fremtidigt ønske – den gamle er vanskelig håndtérbar!
- Der er nu både saft og vin ved altergang.
- Vellykket høstgudstjeneste. Lyden var god, Marike gik fint igennem.
- Jens har snakket med mureren vedr. indvendig kalkning af kirken –
mureren starter med våbenhuset.
4. revisionsprotokol 2019: Revisionsprotokollen behandlet og underskrevet.
5. kvartalsrapport 30/9-2020: Gennemgået af Viggo.
6. præstegård varmeanlæg: Vi udsætter punktet til næste gang – i mellemtiden
vil vi forsøge at indhente beregninger på, hvor stor anlægget skal være. Jens
forhører sig.
7. kommende arrangementer:
- Allehelgens gudstjeneste: der skal sættes annonce i Ugeavisen og de
pårørende skal have en invitation via brev. Der bliver mulighed for at hente
et lys på mindepladsen, til udsættelse på de enkelte gravsteder.
- Minikonfirmander: uge 48 fra kl 14-15. Meddelelse sendes til Ansgarskolen
og Privatskolen. Derudover annonce i Marsk og Muld. Vera, Mona og Alma
har budt ind med hjælp på hver sin dag i ugen.
- Sangaftner: Elsebeth Smidt er sangvært d. 4. november. Fremtidige datoer
2021: d.13. januar og d. 10. februar. Alma forhører sig hos Camilla.
- Tirsdagsklub: d 27. oktober: Marike. Tirsdag d. 1. december: julehygge.
Tirsdag d 26. januar: ?
- Adventssang: d. 3. december.
- Adventskor: 13. december. Kun koret synger – derfor plads til flere
publikummer.
8. næste møde den 5. november 16-18.30.
9. Evt.:
- Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer. Alma spørger Jytte om hun vil
med.
- Kurser ved Løgumkloster kirkemusikskole: vi holder øje!
ref. Alma
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 8. september 2020, kl. 16.00 til 18.30

Deltagere: Vera, Marike, Jens, Henrik, Kent, Mona
Alma deltog fra punkt 5.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. august 2020.

3. Siden sidst: der kommer et lille oplæg på hjemmesiden om altervin. Der har været afholdt konfirmation, det var en fin tjeneste. Præstetavlen er blevet ajourført af Henriette A. Andersen.
Kent har kigget på barrodsplanter til præstegården, der kan leveres i uge 42. Kulmbach Entreprise bestilles til at fræse inden plantningen. Planterne til forsamlingshusgrunden bestilles også, og onsdagsholdet vil sikkert plante dem. Bøgehækken suppleres op, og der plantes rundt ved terrassen og langs huset. Flagstangen flyttes ud i gårdspladsen, Kent undersøger hvad det koster og hvem der kan gøre det.

4. Vi har fået en foreløbig budgetudmelding, og der er afsat 150.000,- til nyt varmeanlæg, på præstegården. Afventer den endelige budget for 2021, inden der arbejdes videre med opgaven. Der blev orienteret om at der kan søges om tilskud til at forbedre den fysiske tilgængelighed, vi forsøger at søge til indgangspartiet ved kirken.
Den 22. februar 2021 holdes der et fyraftensmøde angående gravminder, der må deltage graver, en fra menighedsråd og en fra lokalarkiv. Der blev også drøftet annonceringer af kirketider i ugeavisen og Jydske Vestkysten.
Juleaftensgudstjeneste, hvis der stadig er Corona, afholdes der evt. 2 gudstjenester, kl. 14.00 og 15.30.

5. Kommende arrangementer:
- Høstgudstjeneste den 13. september, vi mødes 1 time før. Jens, Vera og Mona. Mona sender SMSkæde.
- Sangaftener – forslag den 7. oktober og den 4. november, begge gange i kirken. Alma spørger Camilla om hun kan spille, og Henrik og Mona spørger hver en sangvært.
- Tirsdagsklub starter op igen, Farup Fælled er reserveret den 29. september, den 27. oktober, den 1. december.
- Minikonfirmander, Marike har haft kontakt til skolerne og afventer en tilbagemelding, det bliver en hel uge.
- Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled, vi mødes 18.30 og klargør lokale, kaffe og brød. Alma handler ind kaffe og kringle, Mona bager boller. Og smskæde sammen med høstgudstjeneste.
- Stiftsmødet den 1. oktober er aflyst.

6. Næste møde den 8. oktober.

7. evt.: Mødet den 2. december flyttes til den 25. november, hvor der er konstituering, og der afsluttes med smørrebrød.
Der gives en bog til brudepar, Henrik undersøger hvilken bog der er brugt.
Der er ordination den 30. september af præsten, der skal vikariere i Sct. Catharinæ kirke i efteråret.Referent Mona
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 16.00 til 18.30
i konfirmandstuen.
Deltagere: Marike, Jens, Henrik, Vera, Alma, Kent, Viggo, Mona

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2020: referatet godkendt og
underskrevet.
3. Siden sidst:
- Kent har haft kontakt til OK vedr. det årlige servicetjek af oliefyret.
- De sidste fejl og mangler efter renoveringen af præstegården, er
efterhånden udbedret. Jens kontakter Rasmus (arkitekten) vedr. resten.
4. kvartalsrapport: gennemgået af Viggo. Grønt lys til Marike for indkøb af
persienner.
5. kommende arrangementer:
 
   ' kirkekaffe i august evt den 30. august, hvor Kevin har første gudstjeneste i
Farup: Alma laver kaffe.
    'konfirmation den 6. september: Marike har planlagt en informationsaften for
konfirmander og forældre, samt generalprøve med konfirmanderne. Der skal
bestilles vinduespudsning i kirkehuset i anledning af konfirmationen. Mona
leverer georginer til vaserne ved bænkene, alterbuketterne bestilles.
    'Høstgudstjeneste den 13. september: vi satser på at afholde det udenfor –
Kent stiller pavillon op over klaveret. Vigtigt at annoncere høstgudstjenesten i
kirken allerede d. 30. august; Lene informeres. Kaffebord som sædvanlig –
Mona og Alma laver variationer af æblekage!
     ' Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled: Jens sørger for
stemmesedler. Mona sørger for SMS-kæde og Lene opdaterer på Facebook.
Vi detail planlægger på næste møde.

6. Sangaftner: afholdes i kirken til en start. Første gang onsdag d. 7. oktober.
Sangvært?
7. Tirsdagsklub: problematisk at mødes så mange (ca. 25) i konfirmandstuen. Vi
afventer Corona-udviklingen.
8. Adventskor: Camilla spørges, om hun vil lede koret. Alma kontakter Lene.
9. Ny dato for studietur: Turen udsættes.
10.Hjemmesiden tilretning: Vi skal have ændret teksten vedr. saft v. nadver.
Marike skriver en tekst til hjemmesiden.
11. Kirkesyn: Vi forsøger at lave en aftale med Rasmus d. 8.. september,
umiddelbart før rådsmødet.
12.Næste møde den 8. september: Marike har brød med.
13.Evt.
- Kulmbach Enterprise har givet tilbud på fældning af værnetræet foran
konfirmandstuen. Vi accepterer tilbudet. Vi antager at der skal suppleres
med en rodfræsning.
- Tilbud om foredrag om vores kirke-klokke – vi overvejer tilbudet.
Ref. Alma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat medarbejdermøde torsdag d. 4. juni kl 16.00-16.45
mødedeltagere: Vera, Viggo, Mona, Jens, Marike, Kent, Lene, Henrik og Alma

Dagsorden:
1: Diskussion af lørdagsgudstjeneste/ lørdagsdåb:
Kent er principielt imod at arbejde lørdag, da lørdag er hans fridag. En gudstjenestefri søndag kan ikke opveje dette.
Lene havde “fuldmagt” fra Camilla til at tage stilling, og forudsat at lørdags gudstjenesten erstatter søndagshøjmessen, er de to med på tanken.
Marike foreslog, at man kunne udvælge fire lørdage som mulige dåbsdage, og så aflyse, hvis der ikke var behov for dåb. Dette forslag faldt imidlertid.
Konklusionen blev, at Marike formulerer en ansøgning til biskoppen ang. flytning af fire søndagsgudstjenester til fire lørdags-familiegudstjenester. Alt efter udfaldet af denne, tages sagen op til fornyet overvejelse.

referat Alma
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 4. juni 2020, kl. 16.00 til 18.30 i
kirkehuset.

Deltagere: Vera, Viggo, Mona, Jens, Marike, Kent, Henrik og Alma
1: Godkendelse af dagsorden: godkendt med tilføjelse af et pkt 11: Vedr.
urnenedsættelse
2: Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2020: godkendt
3: Siden sidst:
Marike: dejligt med genåbning af kirken - kontinuerlig nadver en succes.
Præstegårdens dør kendt værdig til reperation (Gregers Brun) De resterende
mangler efter ombygningen bliver udbedret d. 17. juni.
Kent: Ikke noget nyt i forbindelse med græssåning. Øvrige planer er også
på "stand by" - barrodsplanter er en "efterårsting".
Viggo: Marike har fået en printer, der kan det hele!
4: Genåbning af kirken: De planlagte tiltag fungerer.
5: Kvartalsrapport: Gennemgået v Viggo
6: Budget 2021: Gennemgået v Viggo
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Budget 2021. Bidrag budget
afleveret d. 04-06-2020 18:10
Kommentarer: Jens kontakter allerede nu murer Jepsen vedr. kalkning af
kirkehuset inden september. Derudover skal døren ind til kapellet repareres (alt
betales af indeværende budget).
7: Kommende arrangementer: kirkekaffe d 5/7. Studietur d 26/9 (Alma og Marike)
8: Nye mødedatoer: d 11/8 - 8/9 - 8/10 - 5/11 - 2/12
9: Planlægning af orienteringsmødet den 9. juni. Kl 19.30: Mona orienterer om
årets gang i menighedsrådet, orientering om valgprocedurer v Jens.
Kaffe (Vera) Vi mødes kl 18.45.
10: Konklusion på lørdagsgudstjeneste/lørdagsdåb: Vi ansøger biskoppen om lov
til, i en periode på to år, at lave en forsøgsordning omkring lørdagsdåb, gående ud
på, at vi fire gange årligt flytter en søndagshøjmesse til en familiegudstjeneste den
førliggende lørdag.
11: Vedr. Urnenedsættelse: Skal foregå på en hverdag mellem 7 og 14, efter aftale
med graveren. Den nye procedure skal indføres i kirkegårdsvedtægterne.
Genautoriseringen af adgang FLØS: Viggo ordner det fornødne.
12: Evt.: intet under dette pkt.
Ref. Alma
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 14. maj 2020, kl. 16.00 til 18.00
i kirkehuset.

Deltagere: Henrik, Jens, Vera, Alma, Lene, Kent, Marike og Mona

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2020: Godkendt
3. Siden sidst. tilbud fra JRJ på en ca pris for græssåning, Jens og Henrik
undersøger andre tilbud.
Orienteringsmøde 9. juni.
4. Genåbning af kirken: Det er nu besluttet at kirkerne må åbne den 18. maj, der
må være 50 til almindelig gudstjeneste og begravelse, det en pr 4 m2. skal der
ikke synges er det en meters afstand der er gældende. Kirkedøren må også stå
åben igen fra den 18. maj.
konfirmationsdatoerne tilbydes den 28. juni og den 6. september.
Første gudstjeneste er den 24. maj, Alma og Lene pynter kirken, og laver
kaffe hvis det er vejr til at være udendørs til stående kaffe og småkager.
Der må gerne laves et skilt på kirkedøren der fortæller, hvor mange der må være i
kirken og hvordan de skal placere sig. Mona laver et udkast.
Det sættes på hjemmesiden, facebook, sms-kæden, + Mona giver besked til
ugeavis og Jyske Vestkysten.
Pinsedag den 31. maj kaffe og rundstykker kl. 9.00, hvis der kommer flere end der
kan sidde i korrekt afstand, bliver resten sat over i kirken med kaffe og
rundstykker. Alma og Mona køber ind og laver kaffen.
5. Evt.
6.Næste møde torsdag den 4. juni kl. 16.00 til 18.30, mødet starter med
medarbejdermøde kl. 16.00 - 16.45.
 
 
Referat 22. april:
 
???
 
 
Møderne  12. og 19. marts udsat pga Covid 19
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 19. februar 2020 kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. januar 2020: referatet           godkendt
3. Siden sidst:
 • Vinduerne i kirken er blevet vasket. Enighed om, at vinduerne skal vaskes op til konfirmationen igen. Vi satser på at koordinere med vinduesvask i præstegården.
• Stadig problemer med lydanlægget i kirken – lyden er en anelse nasalt. Vi vil tilpasse anlægget til Marikes stemme.
• Karsten starter op 1. marts – Kent efterlyser et møde i
kirkegårdsudvalget, så der kan planlægges omkring forårsarbejdet på
kirkegården.
• Info-møde i sognehuset i GB’s sognelokale vedr. nyansat HRmedarbejder i Varde (Grene sogn) (Kent)
• En-dags kursus i GB vedr. ”Varmt arbejde” (Kent)
4. Regnskab/ Viggo: foreløbigt årsregnskab 2019 gennemgået.
5. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe den 23. februar: på sædvanlig vis. Alma laver kaffe
- Sangaften d. 10. marts: Alma byder velkommen mm. Sidste aften i denne omgang. Vi fortsætter til efteråret (oktober). Hvem skal spørges?
- Tirsdagsklub februar og marts: I marts måned er det Marike, der
underholder (konfirmandstuen). Vi beder Lene om at byde velkommen d. 25. februar.
- Valgkursus den 11. marts kl 18: Mona, Jens og Henrik deltager.
- Indsættelse den 1. marts: dække bord kl 11.00. Indkøb: duge, servietter, kaffe og småkager (Kvickly-Alma). Øl og vand (Kongeådal-Henrik). Mona melder tilbage onsdag d. 26. februar. Velkomstgave (Mona). Tina og Ida er i køkkenet under arrangementet – vi rydder op og vasker o
p efterfølgende.
- Konfirmation den 10. maj: Vera tager imod telegrammer.
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj (Farup Fælled,
borgerlokalet): Mona laver et indlæg til M og M desangående.
- Marsk og muld den 9. marts: Marike deltager sammen med Mona.
6. Renovering af præstegården og præstegårdshaven:
Præstegården ”afleveres” i renoveret stand fredag kl 15.
- Præstegårdshave-projektet, hvad angår træfældning, bliver forsinket
pga den våde vinter. Der anlægges sti rundt om huset nu, og senere
- i samarbejde med Marieke og husbond – anlægges terrasse. Kent
er tovholder på projektet.
7. Forsamlingshusgrunden: Kent har en plan og har snakket med Hans Tobiasen om det videre forløb. Når der skal plantes, træder onsdags-holdet til.
8. Strøtanker: punktet udsættes.
9. Evt.:
- Opdatering af præstetavlen i kirken.
- Lørdagsdåb fremadrettet – skal på dagsordenen på næste møde.

- Ekstraordinært velkomstmøde d. 12. marts kl 15.30.

10.Næste møde torsdag den 19. marts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

Deltagere: Henrik, Vera, Viggo, Kent, Jørgen, Mona, Jens
Alma deltog i pkt: 4, 7-11

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2019 og den 11. december.
3. Siden sidst: højtaleranlæg er blevet repareret, der var gået en forstærker. Adventskor, igen i år en hyggelig aften. Altervin til nadver, Jørgen nævner til næste gudstjeneste at det er altervin igen.
4. Udkast til personalepolitik, materiale er udleveret i november. Materialet er læst igennem, forslag om at der planlægges med tilbud om 4 lørdage med dåbsgudstjenester, en i hvert kvartal, kombineret med en familiegudstjeneste. Proceduren om urnenedsættelse tilrettes. Ellers er det denne personalepolitik der er gældende ind til den revurderes.
5. a. Status på præstegårdens have, der bestiller entrepenør Tine Eggertsen til at fjerne de sidste træer og rodfræse jorden.
b. forsamlingshusgrunden, beplantningen og grus på parkering forsøges at etableres som det første, Kent arbejder videre på opgaven.
c. og kirkegårdens depotplads, Kent bestiller Hans Tobiasens til at renovere pladsen.
6. Kommende arrangementer:
- Sangaften 18. februar, Elin er sangvært, og Vera har kage med og byder velkommen
- Tirsdagsklub den 28. januar med Jørgen B. Hansen,
- Koncertaften med Camilla Darling evt i forbindelse med landsbyfest.
- Er der mere der skal med i næste marsk og muld? Deadline er i denne uge.
- Kursusdag i Sædden den 25. januar. Der er ingen der deltager i år.
- Valgkursus den 27. februar. Jens, Henrik og Mona deltager. Er tilmeldt.
7. Nyt om præsteansættelse og dato for indsættelse? Tirsdag Henrik, Vera og Mona, Onsdag Vera, Mona og Alma. Mona sørger for boller og pålæg. Der er indsættelse den 1. marts kl. 16.00, med efterfølgende spisning på Farup Fælled.
8. Renovering af præstegården og evt fremvisning af præstegården. Der holdes byggemøde den 15. januar, hvor der presses på, for at sikre at tidsplanen holder.
9. Strøtanker
10. Evt.
11. Næste møde onsdag den 19. februar. Kaffe og småkager og et stykke smørrebrød.
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 11. december 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.
Deltagere: Jens, Henrik, Kent, Jørgen, Mona
Viggo deltog i pkt. 4 og 6.
Afbud fra Alma og Vera

1.  Godkendelse af dagsorden: godkendt.
2.  Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2019. Godkendt, men mangler at blive underskrevet.
3.  Siden sidst: tirsdag den 10. december dagplejebørn i kirken. Mandag den 9. december gudstjeneste og egnskor, en dejlig aften. Uge med minikonfirmander 2 deltagere, som havde en god uge med Jørgen, Jens og Birthe.
Pladsen som der leveres grus, muld, sten m.m. på er ufremkommelig på grund af megen regn, forslag om at jorden drænes, og forbedres med knust beton inden der sås græs eller lignende, Kent indhenter et tilbud.
4.  Køb af forsamlingshusgrund. Jens og Mona havde møde i går med 2 fra forsamlingshuset, og der er aftalt at vi skal overtage den fra den 30. december. Forsamlingshuset sørger for at undersøge om der bliver gjort mere ved grunden inden, forslaget er knust beton og stabil grus. Udførelse af salgspapirer løber op i ca 7500,- som deles mellem parterne.
5.  Kommende arrangementer:
- Sangaften den 14. januar er Christina Johannson sangvært, Alma byder velkommen.
- Tirsdagsklub den 28. januar med Jørgen Bork Hansen.
- Adventskor derefter kaffe og julekringle i kirkehuset. Vera og Mona.
- Koncertaften med Camilla. Punktet udskudt.
- Næste møde i marsk og muld, den 13. januar kl. 20.30 hos Villy, Jørgen og Mona deltager.
- Nytårsdag den 1. januar Alma køber ind til traktement.
6.  Planlægning af nye møder: onsdag den 19. februar kl. 16.00
Torsdag den 19. marts kl. 16.00
Onsdag den 29. april kl. 16.00
Orienteringsmøde om valg tirsdag den 12. maj i borgerlokalet Farup Fælled. Kl. 19.00, lokalet er ikke reserveret endnu.
Torsdag den 4. juni kl. 16.00
7.  Nyt om præsteansættelse og planlægning af mødet den 9. januar kl. 16.30, Henrik og Vera? Laver kaffe og dækker bord til 25 personer.
8.  Renovering af præstegården, det ser stadig ud til at tidsplanen holder. Kent arbejder videre med en plan over haven. Der er indhentet flere tilbud på fældning af træer, og vi afventer 2 tilbud mere.
9.  Strøtanker
10.  Evt. kursusdag i Sædden den 25. januar, tilmelding den 15. januar. Den 27. februar Valgkursus for valgbestyrelser.
11.  Næste møde tirsdag den 14. januar, kl. 16.00
Ref Mona
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 14. november 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.
 
Deltagere:Viggo, Jens, Vera, Henrik, Kent, Mona, Jørgen og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober: referatet godkendt
3. Ny konstituering af menighedsrådet pr 14. november 2019:
• Valg af formand: Mona Vejlgaard
• Valg af næstformand: Jens Løkkegaard
• Valg af kirkeværge: Jens Løkkegaard
• Valg af kasserer: Vera Tønder
• Valg af sekretær: Alma Clausen
• Valg af kontaktperson: Alma Clausen
• Valg af bygningssagkyndig: Overbys Tegnestue
• Valg af underskriftsberettiget: Mona Vejlgaard og Vera Tønder
• Valg af valgbestyrelse: Henrik Sørensen, Mona Vejlgaard og Alma Clausen
4. Budget 2020: Gennemgået v Viggo.
Kent bevilges penge til fræser (6000kr) og plæneklipper (ca. 5.500 kr).
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 92252353, budget 2020. Endeligt budget afleveret d. 14/11-2019 16:53.
5. Årlig vurdering af pengeinstitutter: Revisor opfordrer til, at menighedsrådet en gang årligt vurderer ”bank-situationen”. Vi fastholder de to bankaftaler vi har med hhv Andelskassen og Frøs Herreds Sparekasse.
6. Siden sidst:
• Kent: øget aktivitet i kirkehuset, med deraf følgende rengøringsbehov. Vera bruger indtil videre sine rengøringstimer fra konfirmandstuen, i kirkehuset.
• Snak om problemer vedr. åremåls betaling af gravsted. Pårørende oplever, der er forskelle i takster fra provsti til provsti.
• Sangaften d. 12/11: Niels Tobiasen sangvært. Ca 15 sanggæster. • Vi er fortsat medlem af ”Vejkirken”
7. Kommende arrangementer:
- Sangaften 14.januar: Christina Johansen er sangvært (Jens)
- Tirsdagsklub i december: Jens fortæller og byder velkommen
- Kirkekaffe søndag den 1. december: afslutning for minikonfirmander. Mona og Alma
- Adventskor-koncert d. 15 kl 19.00. Kaffe og julekringle: Mona og Vera - Egnskoret
– koncert 9. december kl 19. Jens laver kaffe mm
- Koncertaften med Camilla? Vi spørger Camilla (Alma)
- Juleaften: der hentes stole i kirkehuset og/eller konfirmandstuen til brug juleaften.
8. Nyt om præsteansættelse: Provsten er præsenteret for vores bud på en stillingsannonce og stillingen slåes op. Orienterende møde d. 9. januar kl 19, i Kirkehuset, Farup. Prøveprædikener d. 20., 21. og 22. januar.
9. Renovering af præstegården: Går planmæssigt. Byggemøde hver anden onsdag (ulige uger).
10.Personalepolitik: punktet udsat til mødet i januar, hvor det rykkes højere op på dagsordenen.
11. Strøtanker: •Altervin contra saft (JBH)
12.Evt.
13.Næste møde den 11. december. Møde og derefter julefrokost. 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 10. oktober 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

Mødedeltagere: Vera, Henrik, Camilla (fra kl 17.30), Lene, Kent, Viggo, Jørgen B. Hansen, Mona, Jens og Alma
.
Velkommen til Jørgen Bork Hansen - vikar fra 1.okt 2019 - 29.2.2020
 
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2019: Referatet godkendt
3. Kvartalsregnskab: Gennemgået af Viggo. Kent bevilges penge til ny tablet – pris 3500.
4. Revisionsprotokol 2018: Kort gennemgang af væsentlige pkt. v. Viggo.
5. Siden sidst:
• Afsked med Esther Jørgensen og Else Nikolajsen i tirsdagklubben. Lene Nielsen overtager jobbet, med assistance fra frivillige. Menighedsrådet vil være repræsenteret hver gang - den pågældende byder velkommen.
• Elins afskedsreception: forløb på bedste vis!
• Sangaften 8/10 v. Karen Mortensen: Fin aften med 14-15 deltagere
• Jørgen Bork Hansen tiltrådt.
• Status på kirkegårdsplanen: Kent og Karsten har nået det de skulle i år!
6. Kommende arrangementer: - Sangaften: Niels Tobiasen sangvært d. 12. november. Alma sørger for kaffe mm og byder velkommen - Tirsdagsklub i oktober: 29/10 kl 14.30-16.30: Camilla fortæller om sin rejse til Grønland (Jens byder velkommen) - Kirkekaffe 3. november: Vera laver kaffe. - Adventskor: Koncert d. 15. december. Vi øver i kirkehuset. - Egnskoret – koncert mandag d. 9. december kl 19. Menighedsrådet giver kaffe, øl og kage i kirkehuset efterfølgende. Henrik indkøber det fornødne. - Lutter Renæssance: pkt udskydes
7. Deltagelse i Marsk og Muld: Jørgen Bork Hansen tager opgaven på sig.
8. Samarbejde Benjamin – Camilla – Kent – Lene, hvordan får vi afløsning planlagt så det går op i en højere enhed?
• Udarbejdelse af ”vagtplan”: forslag om rotering indenfor de enkelte højtider, medarbejdergruppen aftaler indbyrdes. Indtil aftalen er på plads, kører aftalerne gennem JBH. Benjamin er villig til at bytte tjenester med Camilla – de aftaler selv, og holder selv regnskab.
• Kent og Lene aftaler med Bork Hansen, at de ringer sammen, så snart der er bud om dødsfald. Lene har lagt JBH’s mailadresse ind på kirkens hjemmeside. Jens kontakter TDC for at få det officielle embedstelefonnr omstill
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883