Velkommen / Referater

Referater

Referat menighedsrådsmøde mandag den 12. juni 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.
Deltagere: Jytte, Vera, Mona, Viggo, Tine, Jens, Kent og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 11. maj 2023: referatet godkendt og underskrevet.
3. Budgetønsker 2024: hjælp til maling af vinduer i konfirmandstuen (ude som inde)        samt reperation af rygning på konfirmandstuen og Kirkehuset. Desuden hjælp til          indkøb af kantsten til kirkegården.
    Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Budget 2024, Bidrag budget              afleveret den 12-06-2023 17:52
4. Sogneudflugt: er på plads.
5. Kommende arrangementer:
    • kirkekaffe 2. juli præst Simon (Mona) 23. juli (fælles i præstegården - Jytte bager
    småkager, Mona og Alma bager muffins) 30. juli (Jens) 6. august (Mona) 27. august
    (Vera).
    • landsbyfest – Lasse og Mathilde i kirken (Alma laver indlæg til Marsk og Muld),
      morgensang: Camilla og Lene spørges, borddækning
    • Personale arrangement:evt. besøg hos graver Jeppe i Ølgod (Kent og Karsten)            samt større fællesarrangement i sensommeren
    • høstgudstjeneste
    • New Joy Gospel Choir 8. Oktober
6. Nyt fra Tine: Tine ferie fra 18.- 6. juli. Efter ferien snak om ”fremtiden”: hvordan             kunne man også gøre, samt etablering af Årshjul. Tine sangvært i Rued Langaard       salen onsdag d 6. september 19.30.
7. Planlægning af nye møder: 13/9, 10/10, 15/11 (konstituering), 7/12 16-18 herefter
    julefrokost, onsdag d. 10. januar 2024.
8. Næste møde den 16. August 16.00 -18.00 (inden koncert)
9. evt
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 11. maj 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Tine, Jens, Viggo, Jytte, Vera, Mona og Alma
Afbud fra Kent

1. Velkommen til Tine og præsentation bordet rundt: Så er Tine orienteret :-)!
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april: referatet godkendt og
    underskrevet
4. Kvartalsregnskab: gennemgået af Viggo
5. Opfølgning på præstegården og dato for syn sammen med Morten Thaysen:
    tirsdag 23/5 15.30 kirkesyn, præstegårdssyn foretages efterfølgende samme
    dag.
6. Sogneudflugt og personalearrangement: Turen til Jelling er arrangeret.
Studieturen kommer til at foregå på en hverdag, engang i september.
7. Kommende arrangementer:
   •     konfirmation: Jens tager imod telegrammer fra kl 9.00
         pinsemorgen: kaffe d. 28. maj kl 9.30 – gudstjeneste kl 10.00
       • landsbyfest: 16/8 Lasse og Mathilde i kirken. Koordineringsmøde på Farup
         Fælled d. 22/5 kl 19.30 vedr. Landsbyfesten.
       • kirkekaffe: se gudstjenesteliste.
       • gudstjenesteliste: se notat.
8. planlægning af nye møder: 12/6 kl 15-17, 16/8 kl 16-18.
9. næste møde: 12/6
10.Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 13. april 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma
Afbud: Jørgen Hanssen og Viggo Mogensen

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar og den 29. marts: godkendt
    og underskrevet
3. Budgetsamråd den 12. april 2023: Jens gennemgår snakken - i store træk. På
    mødet var der oplæg v. HR-konsulent fra Varde Provsti.
4. Klargøring på præstekontor, telefoni mm: aktivering af præstetelefonen.
5. Tine Bøge indflytning ca. d. 21. april:
    • rengøring præstegård: 18. april. Vinduespudsning d. 24. eller d. 25. april.
    • ordination 26 april: vi tilmelder os hver især.
    • Indsættelse 7. maj: i Sct. Catharinae kl 15, kl 17.30 i Farup kirke, i
      Logitrans’ hal kl 19.
6. Grøn kirkegård pkt 13-26, fra materialet vi fik den 10. januar: Materialet
    gennemgået og udfyldt – jf. de udfyldte ark.
7. Sogneudflugt og studietur: Vedr. Sogneudflugten går turen til Horsens.
    Studieturen arrangeres til september, i den nærmeste omegn.
8. Kommende arrangementer:
    kirkekaffe den 30 april: Jens kaffe og småkager.
    Torsdag inden bededag: Rytmisk kor og varme hveder: Mona køber ind (smør
    og syltetøj), Vera og Jens kommer, Alma bestiller SMS-kæde.
    Guldkonfirmander den 13. maj: Kent sørger for at låse op og efterfølgende låse
    af.
    Konfirmation den 14. maj: Jens tager imod telegrammer fra kl 9.00.
9. Næste møde d. 11. maj.
10.Siden sidst:
    • 20 personer til påskefrokost
    • Velrepræsenteret koordineringsmøde med sognets foreninger.
    • Budgetsamrådsmøde.
11. Evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 29. marts 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jørgen til 16.00, Viggo, Jens, Kent, Vera, Jytte, Mona, Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar: Udsættes til næste gang
3. Regnskab 2022: Der afsluttes med et underskud på 265.000,- noget skyldes
   manglende husleje for præstegård, og midler til istandsættelse, der først
      kommer i 2023. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Regnskab
2022, Afleveret d. 29-03-2023 17:21
4. Budgetsamråd den 12. april 2023: Jens, Vera og Mona
5. Nyt fra IT-skrivebord: Dato for årlig syn, teamsmøde Biskop, honorartakster.
   Drøftet.
6. Indkøb/nyinvesteringer: indkøb af rampe til kirken sættes i værk.
7. Klimastyring og energirapport: udsættes og drøftes til kirkesyn
8. Ny præst:
    indflytning: indflytning ca. d. 21. april
    rengøring præstegård: inden d. 21. april. Vinduespudsning d. 24. eller d. 25.
    april.
    ordination 26 april: vi tilmelder os hver især.
    indsættelse 7. maj: i Sct. Catharinae kl 15, Farup kirke kl 17.30. Logitrans’ hal
    kl 19. Forplejning: smørrebrød fra Gredstedbro Hotel. Øl, vand og hvidvin fra
    Kongeådal Brugs.
    Tilmelding: en uge før (30. april)
    præstetavle: Henriette Ahler spørges vedr. tilføjelse af nyt præstenavn.
9. Grøn kirkegård pkt 13-26, fra materialet vi fik den 10. januar: Pkt.udsættes
10. Brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem: pkt
    udskydes.
11. Menighedsmøde: pkt. udskydes til næste gang
12.Sogneudflugt og studietur: studietur udsættes.
13.kommende arrangementer:
    kirkekaffe den 30 april: Jens kaffe og småkager, Alma div.
    Påskefrokost – skærtorsdag kl 13.00: Jens og Mona
    Torsdag inden bededag Rytmisk kor og varme hveder: velkomst v Tine
    Guldkonfirmander den 13. maj og Konfirmation den 14. maj:
    Landsbyfest – Lasse og Mathilde d. 16. august: omtale Alma
    Søndag den 8. oktober kl. 10.00: besøg af New Joy Gospel Choir fra Vanløse,
    der kommer og synger til en gudstjeneste.
14.Siden sidst: højskolesang, vært Jørgen Hanssen, tirsdagsklub v. Peter Sode
    Jensen
15.nye mødedatoer: d. 13. april, d. 11. maj,
16.Evt
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 21. februar 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jørgen Hanssen, Jens Løkkegaard, Morten Thaisen, Kent Rygaard,
Jytte Knudsen, Vera Tønder, Mona Vejlgaard, Alma Clausen.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar: referatet godkendt
3. indkøb/nyinvesteringer – indkøb af rampe til kirken: punktet udskydes.
4. klimastyring: Det anbefales fra fagfolk, at der investeres i en affugter til
    rummet, hvor orgelet står. Luftfugtigheden i rummet er høj (80 procent) og
    afhjælpes ikke ved at hæve temperaturen i rummet. Vi afventer om provstiet
    vælger at lave et fællesindkøb, da andre kirker i provstiet har samme problem.
5. Orienterende møde den 27. februar, kl. 19.00 og andre opgaver i forbindelse
    med stillingsopslag: Jens og Alma køber ind og stiller søndag borde op til ca
30 personer.
6. Grøn kirkegård pkt 1-12, fra materialet vi fik sidste gang: Jens henviser til
    tidligere målformulering/plan for kirkegården – hvordan kan denne og det nye
    materiale samtænkes? Kent påpeger, at også ”haveområdet” indenfor det
    sorte felt, bør tilføres højere grad af biodiversitet. Vi informerer sognets
    beboere via marsk og Muld (Jens). Kent foreslår, at vi laver en 5-års plan, der
    evalueres årligt.
7. Brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem: vi afventer
    ansættelsen af ny præst.
8. Studietur: juni, slut juli (uge 30) eller først august. Aftalen er, at turen går til
    Den økologiske Have i Odder og Friland ved Feldballe på Syddjursland. Kent
    forhører sig vedr. personalets ferieønsker, så udflugten ikke falder i de
    perioder.
9. Sogneudflugt: onsdag d. 14. juni.
10.kommende arrangementer:
    • Babysalmesang: Alma forhører sig hos Camilla – et forslag kunne være ugen
    efter påske og fire uger frem. ( I skrivende stund er dette aftalt med Camilla,
    som har fundet mulighed for at afsætte fire mandag eftermiddage efter
    Påske til formålet.)
    • Tirsdagsklub: Der er flere muligheder i støbeskeen.
    • Kirkekaffe den 26. februar kl. 19.00 Alma og Jens: Alma køber ind.
    • Højskolesang sangværter: Kent vært 23/2 og Jørgen Hanssen vært d. 23/3.
    • Påskefrokost – skærtorsdag kl 13.00 Jens og Mona
    • Torsdag inden bededag Rytmisk kor: er aftalt
    • Konfirmation og møde med forældre den 2. marts kl. 19.00: Farup Kirke v
    Simon Stubkjær
    • Kirkens bidrag til Landsbyfesten: Lasse og Matilde.
11. Marsk og Muld- ny redaktør: Fremover skal redaktionsmøderne foregå i
    præstegården.
12.Siden sidst: Kursusdag i Sædden Kirke – en rigtig god dag.
13.næste møde onsdag den 29. marts
14.Evt.

 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2023 kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona, Viggo, Jørgen Hanssen (fra kl 16) og
Alma.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december: referatet godkendt og
    underskrevet.
3. Indkøb/nyinvesteringer.
    - budget opfølgning: hvordan ser forbruget på el og varme ud, er det for
    tidligt på året at lave opgørelse for 2022? Vi afventer mere ”normale”
    tilstande.
    - indkøb af rampe til kirken: Pkt. udsættes til næste gang.
    - Budget opfølgning: Pga af manglende betaling af faktura 1880, bliver
    beløbet påført som tab.
4. Klimastyring: Pkt. udsættes til næste gang. Kent og Jens har møde med de
    involverede fagfolk tirsdag d. 17. januar kl 10.
5. Grøn kirkegård: der er materiale der skal læses inden. Vi afkrydser skema til
    brug for vidensbank. Vi samtaler om pkt 1-12 vedr. Grøn Kirke på næste møde.
6. Brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem - Jens har
    sendt materiale. Kent: der eksperimenteres med antal buketter i kirken og
    disses indhold – vi er gået ned fra tre til én. Til gengæld står den syv-armede
    lysestage permanent i Maria-buen. Dertil kommer etablering af staudebed i
    kirkehusets køkkenhave – gerne også stauder, der kan tørres til
    evighedsbuketter, til brug i kirken. Vi kører videre med den eksisterende plan,
    til vi får en ny præst.
7. Studietur: udskydes til næste møde.
8. kommende arrangementer:
    • kirkekaffe: søndag d. 26. februar (19 gudstjeneste - Jens og Alma)
    • påskefrokost: 6. april kl 12. : Mona og ?
   Alternativt evt. konfirmandaften for hele holdet, i Ribe.
    Rytmisk kor forårskoncert?: 4. maj (aftenen før St. Bededag).
9. Marsk & Muld, er der nogen der har et indlæg til bladet?: Indlæg vedr.
    Kirkelunden? Hvad vil vi med stedet? Jørgen Hanssen tilbyder også at lave et
    indlæg.
10.Siden sidst: Åbent Hus i præstegården – ca. 30-40 besøgende.
11. næste møde tirsdag den 21. februar 15.00 -17.00
12. evt. 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 14. december 2022 kl 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Mona, Vera, Jytte, Kent, Jens, Viggo, Jørgen og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november: referatet godkendt
3. indkøb/nyinvesteringer – budgetopfølgning, hvordan ser forbruget på el og
varme ud?: Pkt. udskydes til januar.
4. klimastyring: Der er sat LOG’er op, som registrerer varme og luftfugtighed.
5. Opfølgning på mødet den 6. december: Vi mødes alle igen d. 27. februar. I
mellemtiden mødes de enkelte sognes formænd til videreudvikling af
stillingsannoncen, da stillingen bliver genopslået. Jørgen Hanssen forbliver i
stillingen, indtil en ny præst bliver ansat.
6. punkter fra personalemødet:
6a. brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem: Der skal
udarbejdes et årshjul hvor tingene fremgår. Desuden arbejder vi på at blive
selvforsynende med blomster og grønt, på tomme kirkegårdspladser og i
køkkenhaven ved Kirkehuset. På næste møde samler vi op på eksisterende
aftaler i fht årets gang i Farup Kirke.
6b. studietur: vi undersøger mulighederne for at besøge Friland.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub: der er planlagt fire arrangementer efter jul. Jørgen Hanssen
deltager i det omfang, det er muligt.
åbent hus præstegård søndag den 8. januar 10.30-12.30: Jens vil være til
stede. Vera køber ind til kaffe og en småkage.
Nytårsdag kl 16.00: champagne og kransekage (Alma)
Højskolesang datoer for 2023: Ny ugedag: torsdag. Datoer: 19. januar,
23.februar, 23. marts.
8. siden sidst:
- velbesøgte koraftener i kirken, både til Sing’n Swing og Adventskoret
- vedr. ekstra timer til Karsten (præstegården): Viggo forhøjer Karstens ugentlige
timetal i 2023.
9. næste møde tirsdag den 10. januar 15.00 -17.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. november 2022 kl 15.00 til
17.30 i konfirmandstuen.

Deltagere: Viggo, Jens, Jytte, Vera, Mona og Alma. Afbud fra Kent.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober: godkendt og underskrevet.
3. Indkøb/nyinvesteringer: intet at bemærke
4. Klimastyring/ Grøn Kirke (møde i Gredstedbro): spørgeskema indsendt i
udfyldt stand. Vedr. møde Grøn Kirke: samtalegrupper udfra fire spørgsmål.
Bygninger, kirkejorde og primært kirkegårdene er fokuspunkter/
indsatsområder. Bygninger og kirkejorde er Provstiets opgave, kirkegårdene
er vores ansvar og vores mulighed for at gøre os gældende hvad angår
eksempelvis biodiversitet.
5. Vedligehold præstegård og åbent hus præstegård søndag den 8. januar:
- Åbent hus: forsøges ændres til 8. januar 10.30-12.30 (gudstjeneste
9.30-10.30)
6. Præsteansættelse og møde den 6. december. Læsning af ansøgninger?: Vi
afventer besked fra biskoppen om antal ansøgere.
7. Babysalmesang: Camilla kontaktes vedr fremtidig model for babysalmesang.
8. Kommende arrangementer:
tirsdagsklub d. 6. december kl 19.: julehygge
kirkekaffe: Nytårsdag: champagne og kransekage (Alma)
Adventskor den 11. december 18.30 Jytte og Mona (indkøber)
Højskolesang: Torsdag aften kunne fremover være en mulighed. Første
sangaften i februar.
Kirke for de små: vi overvejer en model. Alma kontakter Camilla.
9. siden sidst: jvf. ovenstående
10.planlægning af kommende møder: tirsdag d. 10/1 kl 15-17; tirsdag d. 21/2
15-17; onsdag d. 29/3 15-17.30;
11. næste møde onsdag den 14. december
12.Evt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 26. oktober 2022 kl 15.00 til 17.30
i konfirmandstuen.

Deltagere: Viggo, Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august, og 20. september:
referaterne godkendt
3. Kvartalsregnskab: gennemgået af Viggo
4. Godkendelse af budget 2023: godkendt.
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353 Budget 2023, endeligt budget
afleveret d. 26-10-22 19:43.
4.a Jordleje: kontrakten skal fremover følge kalenderåret (januar-januar), er dog i
år betalt fra 1. november. Er udlejet til Jens Frøsig, Hillerup.
5. Indkøb/nyinvesteringer: ingen bemærkninger
6. Klimastyring: firma kommer og opsætter log’er til hjælp for optimering af
strømforbrug. Spørgeskema vedr. diverse forhold vedr. kirkens drift delvis
udfyldt på mødet - Jens færdiggør.
7. Vedligehold præstegård og åbent hus præstegård:
- status på renovering præstegård: renoveringen er så godt som færdiggjort,
bryggerset ”sat i værk” så alt kan være klar til 1. februar 2023.
- vedr. åbent hus: inden rengøring! Vi satser på den 8. januar efter kl 10
gudstjeneste.
8. Præste ansættelse og møde den 6. december: ansøgningsfrist d. 14.
november. Den 6. besluttes, hvem der skal indkaldes til prøveprædiken.
9. Babysalmesang: i skrivende stund er der én tilmelding.
10.Kommende arrangementer:
Tirsdagsklub: d. 6. december: julehygge; d. 31. januar: Naturvejleder Fallesen,
Hillerup; 28. februar: foredrag om cykeltur fra Schweitz; 28. marts Peter Sode
Jensen: Tværkirkeligt samarbejde ved Kvaglund kirke; 25. april: Mogens og
Dorte Welinder spiller og fortæller.
Kirkekaffe: 6/11 Alma, den 11. december Jytte og Mona – mødes kl 18.30,
Mona køber ind!
Sing’n Swing torsdag den 17. november: kaffe til koret – Vera laver kaffe og
køber ind. Jens og Jytte dækker bord.
Adventskor: jf. kirkekaffe d. 11. december.
11. Siden sidst:
- mini-konfirmander (4-5 børn) der arrangeres til foråret, evt. i forbindelse
med påsken.
- Kent skal til stormøde 31/10 sammen med Provstiets øvrige kirkepersonale,
med det formål at etablere flere Grønne Kirker. Værktøjer: klimarapporter til
inspiration, samt spørgeskema, som guide/ målestok for aktuel ”grad af grønt”
for den enkelte kirke. Kent foreslår et punkt på dagsordenen fremover mht
tiltag desangående.
- uret og klokkerne repareret.
- ekstra timer til vedligehold af præstegården - Karsten påtager sig opgaven.
12.Næste møde tirsdag den 15. november
13. Evt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 20. september 2022 kl 15.00 til
17.30 i kirkehuset.

Deltagere: Jytte, Vera, Kent, Viggo og Mona
Afbud fra Jørgen, Jens og Alma

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august. Udsættes
3. revisionsprotokol 2021. Gennemgået punkterne under særlige forhold og
underskrevet.
4. indkøb/nyinvesteringer
5. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård
- maling af vinduer, maler er i gang ude og inde, og maler også i bryggers
- istandsættelse af bryggers, vi har valgt det billigste tilbud, så Ribe
Køkkencenter kommer og sætter skabe op.
6. præsteansættelse og møde den 6. december.
7. babysalmesang: Camilla Darling holder 4 gange babysalmesang efter uge 43.
Datoer offentliggøres via facebook, og ved henvendelse til Alma.
8. kommende arrangementer:
tirsdagsklub
sang i kirkehuset den 12. oktober og 9. november, med Camilla ved klaveret.
Kirkekaffe den 16. oktober, Vera laver kaffe, den 6. november Jens laver kaffe.
Sing’n Swing torsdag den 17. november, de skal have kaffe og brød efter
koncerten.
Adventskor, Lene og Maja er på opgaven.
gudstjenester i oktober og november.
9. dåbsbibler der er et lager i kirkehuset og konfirmandstuen.
10.siden sidst:
11. næste møde den 26. oktober 22
12.evt. der sættes en annonce i ugeavis om forpagtning af kirkens jord, Viggo
laver annonce og Vera tager imod tilbud
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 17. august 2022 kl 15.00 til 17.30 i
kirkehuset, med efterfølgende smørrebrød inden koncert med Rasmus Skov
Borring

Deltagere: Vera, Jytte, Kent, Jørgen, Jens, Viggo, Mona og Alma

1. Velkommen til Jørgen Hanssen
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt med tilførelse af pkt 5b.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 21, juni: referatet godkendt og
underskrevet.
4. Kvartalsregnskab: Viggo gennemgår.
5. Indkøb/nyinvesteringer:
b: Stillingsannonce ny præst: pkt er drøftet.
6. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård:
- maling af vinduer: arbejdet påbegyndes snarest.
- reparation af døre: er foretaget.
- reparation af bryggers i forbindelse med overdragelse af bolig til ny præst
(januar/februar)? Vi kontakter køkkenfirma (Vera og Mona).
- varmepumpe instruktion: besøg af tekniker 15. september mellem 9 og 16.
7. kirkesanger: Christian Nielsen ansat pr 18/9 -22
8. lovforslag om folkekirkens økonomi er i høring, frist for høringssvar er den 18.
august: drøftet.
9. kommende arrangementer:
Landsbyfest og Rasmus Skov Borring: borddækning kl 16 (Vera og Alma).
Afslutning for Lene den 28. august efter gudstjenesten kl 19. Borddækning kl
18.15 (Jens, Alma)
Høstgudstjeneste den 18. september kl 10 (indendørs). Efterfølgende
kirkekaffe m. småkager!
Studietur: pkt. Udsat.
10.beskæring i Kirkelunden: henvendelse fra lokal borger om hjælp til beskæring
til vinter.
11. siden sidst: NB IT-skrivebordet.
12.Evt. : Der bliver kigget på kirkeuret ultimo august
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 21. juni 2022, Kl. 15.00 –
17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Jytte, Vera, Mona, Kent, Camilla deltog i pkt 0, Viggo
fra pkt. 3, Alma fra pkt. 5

0. planlægning af gudstjeneste, der er lavet et udkast for resten af året.
Der tages kontakt til Koret i Skærbæk, Sing´n Swing, om de kan komme
en gang i november, Ribe Rytmiske kor, kunne være en mulighed til
foråret.
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 25. maj, godkendt
3. årsbudget 2023, Budgetønsker, kalkning af præstegård, maling af
    vinduer i kirkehuset udvendigt. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
    92252353, Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 21-06-2022 16:18
4. Præstegården, evt dato for ”åben præstegård”, Kent holder øje med
    præstegården hen over sommeren, Viggo sørger for at der kommer en
    sms fra din forsyning til Mona, hvis der er vandbrud.
   Åben præstegård søndag den 18. september efter høstgudstjenesten, med kaffe og
   boller.
5. Ny kirkesanger der skal findes en ny fra 1. september, kan vi finde
    flere opgaver så stillingen bliver mere attraktiv. Alma kigger på et
    udkast til et stillingsopslag.
6. Kommende arrangementer
   - landsbyfest annonce i ugeavis den 10. august.
   - studietur- Friland eller Samsø, fokus på noget bæredygtig.
   - kirkekaffe og afslutning for Lene søndag den 28. august med kaffe og
     lagkage i kirkehuset efter 19.00 gudstjenesten
7. Siden sidst: en dejlig sogneudflugt, med spændende oplevelser og
    37 deltagere.

    Jens har sendt referat rundt fra Kirkesyn, soklen hælder forkert vej
    udvendig ved prædikestolen, og det giver fugtproblemer indvendig. Der
    er 2 pletter på loftet ved klokkerne, der skal ses efter. Yderdøre
    repareres og males, der skal ringes efter smed.
8. Evt
9. Næste møde 17. august 22.
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 25. maj 2022 kl 15.00 til 17.30 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jytte, Jens, Kent, Viggo, Vera, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april: referatet godkendt.
3. Kvartalsregnskab: !. kvartal – Viggo gennemgår.
4. Møde med biskop Elof Westergaard den 2. maj, vedrørende stillingsopslag: I
    første omgang (fire måneder) er situationen afklaret da Jørgen Bork Hansen
    vikarierer til 1. november. Vi ønsker at afholde et medarbejdermøde forud for
    dette. Vi har desuden drøftet den efterfølgende proces, hvad angår
    stillingsopslag mm.
5. Indkøb/nyinvesteringer: vi køber 30 eksemplarer af den nye Højskolesangbog
    (Viggo).
6. Vedligehold præstegård:
    • Jens har været i kontakt med murermester Jepsen vedr. kalkning af
    kirken – det bliver snart, lover han…! Georg Julius er ligeledes kontaktet
    vedr. reperationer i forbindelse med Marikes fraflytning. Desuden er
    Gregers Brun kontaktet vedr bagdøren. Rasmus Riedel tager sig af
    badeværelsesdøren.
    • Hvordan arrangerer vi opsynet med præstegården i den kommende tid?
     Nøgleboks vil bl.a. være en god ide. Kent kigger en gang om ugen, når
     han alligevel er i haven.
7. Kommende arrangementer:
    gudstjenester i juni og juli:
    • morgenkaffe d. 5. juni kl 9.30. Mona handler ind – Alma er med på dagen.
    Sogneudflugt den 15. juni: Turen er planlagt.
    Landsbyfest:
    • Rasmus Skov Borring d. 17. august: to sæt a 45 min, med indbygget
    pause på 20 min., hvor der er mulighed for at købe øl og vand. Rasmus
    kommer ½ time før. Der er plads til 170 personer i kirken. Mona tager
    imod tilmelding.
    • Morgensang v Lene og Camilla.
    • Borddækning: Mona leverer blomster. Alma ”tovholder”…
    Studietur: senest til junimødet skal vi have et forslag klar…
    Menighedsmøde: ikke i nærmeste fremtid.
8. Klimadagsordenen og energiforbruget:
    • der er planlagt et møde i nærmeste fremtid, med to mindre oplæg fra
    kompetente folk ang. Folketingets mål for mindskelse af CO2-
    udledning. Hvordan gør vi?
    • Vedr. energisiden: provstiet hyrer arkitekt/ingeniør til at redegøre for
    hensigtsmæssige tiltag. Der skal foretages div. registreringer vedr.
    indeklima (fugt) i provstiets kirker. Øvelsen går på at man tænker i ny(-
    ere) baner, både i kirker og på kirkegårde.
9. siden sidst:
    • Vi diskuterer APV-punktet: Sikring af gravsten.
    • Næste år er der kun meldt fem unge til konfirmandundervisning. Kan/må
    der tænkes i alternativer til den traditionelle, ugentlige
     konfirmandundervisning?
    • Vi forhører os hos provstiet ang. kompensation for manglende husleje
    indbetaling.
10.planlægning af nye møder: tirsdag d. 21/6 kl 15, 17/8 kl 15, 20/9 kl 15, 26/10 kl
15, 15/11 kl 15, 14/12 kl 15.
11. Evt.
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 6. april 2022 kl 15.00 til 17.30 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Simon, Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma. Viggo med fra kl 16.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. marts: referatet godkendt
3. Møde med biskop Elof Westergaard den 2. maj, vedrørende stillingsopslag:
    orientering v. Jens og Mona.
4. Indkøb/nyinvesteringer:
    Kent har modtaget kistevognen – vi mangler at indkøbe den sammenklappelige
   rampe.
   Jens har kontaktet murer Jepsen vedr. reparation af tag (to tagsten
    samt skorsten)
5. Vedligehold præstegård:
     Vi har penge til vindues-vedligehold. Vi får tilført penge fra provstiet i
      orbindelse med præstens fraflyttelse. Vi beder tidligere tilbudsgiver udføre
      opgaven, når tid er. Der er forskellige ting bla vedr. døre etc. der skal
      udbedres – Jens kontakter Rasmus Riedel.
6. Kommende arrangementer:
    Gudstjenester i juni og juli: vi afventer, forhører os hos Torkild Bak.
     Påskefrokost den 14. april: er planlagt. Udvalget (Jens, Mona og Alma) mødes
     kl 9.
    Søndag den 8. maj konfirmation: Kevin forestår konfirmationen. Torsdag d. 5/5
    er der generalprøve. Vera og Jens tager imod telegrammer d. 8. maj.
    Torsdag den 12. maj kirke og varme hveder: Mona og Vera
    Sogneudflugt den 15. juni: turen går mod Nymindegab og omegn. Vera og
    Alma arbejder videre på sagen.
    Landsbyfest og Rasmus Skov Borring: 2x3 kvarter. Pause undervejs, med
    mulighed for forplejning i kirkehuset.
    Studietur: vi „brainstormer“: Holstedbro kirkegård, Gødstrup ny kirke (i
    forbindelse med supersygehuset), stenhuggeri, etc. Er der noget, vi ritig gerne
    vil se/undersøge? Vi vender tilbage til punktet.
7. Klimadagsordenen og energiforbruget: Hvordan får vi taget hul på indsatsen?
     Vi afventer provstiets udmelding. Vi har brug for (uvildige) konsulenter, der
     kan hjælpe os.
8. siden sidst:
-    Ukraine? Kan vi skabe mødesteder?
9. næste møde onsdag den 25. maj kl. 15.00 til 17.30
10.Evt.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 10. marts 2022 kl 15.00 til 17.30 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jytte, Jens, Kent, Viggo, Vera, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2022 og den 10. februar:
    referaterne godkendt og underskrevet
3. årsregnskab 2021: Viggo gennemgår. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
    92252353, Regnskab 2021 Afleveret d. 10-03-2022 16:01.
4. budgetsamråd 6. april kl 19: Vera, Mona og Jens deltager.
5. grønne kirkegårde: der kommer mere materiale senere. Materialet indeholder
    bl.a. provstiets graverudvalgs bud på, hvordan regeringens krav vedr. 70
    procents CO2 reducering inden 2030 kan modsvares.
6. indkøb/nyinvesteringer: Kent sætter indkøb af katafalk i værk.
7. vedligehold præstegård: div. projekter udskydes.
8. kommende arrangementer:
    gudstjenester i april – maj: Skærtorsdag d. 14. april kl 10 v. Bak (barnedåb og
    påskefrokost).
    Konfirmationssøndag d. 8. maj,
    Bededag d. 12. maj: “sangrig” aftengudstjeneste kl 19.30 (Camilla involveres),
     ed efterfølgende varme hveder i kirkehuset
    påskefrokost: Mona, Jens og Alma. Mona handler ind.
    højskolesang 16. marts: Camilla
    koordineringsmøde den 17. marts 19.30 for alle foreninger i Farup, dem der
    har mulighed for det kommer. Mona deltager.
    Sogneudflugt: Skal konceptet ændres? Er målgruppen den samme? Vera og
    Alma kigger på sagen.
    Landsbyfest: Rasmus Skov Borring spiller onsdag før landsbyfesten. Camilla
    og Lene står for morgensang.
    Studietur?: Vi går i tænkeboks.
9. Klimadagsordenen og energiforbruget: vi er godt på vej – vil løbende forholde
    os til spørgsmålet.
10.Siden sidst: Lars Nykær fortalte ved sidste tirsdagsklub – fin eftermiddag med
14 deltagere.
11. næste møde den 6.april kl. 15.00 til 17.30
12.Evt.

 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 10. februar 2022 kl 14.00 til 16.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Torkild Bak, Jens, Kent, Lene, Vera, Jytte og Mona
Afbud fra Alma og Viggo.
 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt 3a

2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2022. udsat til næste møde

3a. nyt fra provsten:
forespørgsel fra menighedsrådet, om at præstegården bliver ”malet” i stedet for indvendig vedligehold af vinduer, og stadig udvendig vedligehold af vinduer.
Fælles annonce i ugeavisen med gudstjenestetider, for Sct. Catharinæ, Kalvslund, Obbekær og Farup.
Drøftelse af gudstjenesteplan.
Fremtiden for Farup Sogn –
budget og vedligehold, klima og energiforbruget,
præstemangel,
3. budgetsamråd 6. april: vi tilmelder senere
4. grønne kirkegårde: der kommer mere materiale senere.
5. indkøb: vogn til kistehåndtering.: Jens undersøger ved Viggo, hvad overskuddet er for 2021 er, og indkøber hvis det ser fornuftigt ud.
6. vedligehold præstegård – se pkt 3a, + der er faldet nogle rygningssten af, som Jens får håndværkere til at genmontere.
7. kommende arrangementer:
kirkekaffe ingen planlagt
højskolesang 16. marts
tumlingesang udsættes til efteråret.
koordineringsmøde den 17. marts 19.30 for alle foreninger i Farup, dem der har mulighed for det kommer.
Sogneudflugt- udsat
Landsbyfest: Rasmus Borring er bestilt til at komme og underholde onsdag aften, og der laves tilmelding i M&M, og måske i ugeavisen.
studietur?
8. Klimadagsordenen og energiforbruget, møde den 8. marts 22, kl 16.00 til 18.30
9. siden sidst: Tante Andante der var 30 børn, forældre og bedsteforældre, der havde en god formiddag. Lydanlægget er færdigmonteret. Der er dyr, der roder i grandækningen på kirkegården, så Kent har flere gange måtte udbedre skaderne.
10. næste møde den 10. marts kl. 15.00 til 17.00
11. Evt.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 13. januar 2022, kl 15.00 til 17.00
i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Alma, Vera, Jytte, Kent, Viggo, Lene, Mona

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. november: godkendt
3. regnskab: pkt udsat
4. indkøb / investeringer
      • lydanlæg: Er sat i værk!
      • Kistehåndtering: demonstration af katafalk torsdag d. 13. januar. Meget
         brugbart ”redskab”, hvis formåen rækker ud over kistehåndtering!
      • Reparationer på præstegård? Pkt. udsat.
      • Algebehandling af stråtag? Jens forhører sig hos tækkemanden.
5. kommende arrangementer:
      • tirsdagsklub: vi undersøger mulighederne.
      • højskolesang den 19. januar 2022: Jens byder velkommen. Kommende
       datoer: 9. februar og d. 16. marts (Alma spørger Camilla)
      • Babysalmesang: alternativt tumlinge-sang tirsdag eftermiddag fra 16-17
        fra d.22/3-5/4 (uge 12, 13 og 14).
      • Tante Andante lørdag den 5. februar, kl. 10.30: Vera kontakter.
      • Kirkekaffe den 23. januar kl. 14.00: Jens og Mona laver kaffe.
      • Landsbyfest: onsdag d. 17. august. Vi arbejder på sagen!
      • Sogneudflugt: v. forårstid. Nymindegab Museum. Alma kontakter Clausen
        Busser (
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt 3a
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2022. udsat til næste møde
3a.  nyt fra provsten:
forespørgsel fra menighedsrådet, om at præstegården bliver ”malet” i stedet for indvendig vedligehold af vinduer, og stadig udvendig vedligehold af vinduer.
 • Fælles annonce i ugeavisen med gudstjenestetider, for Sct. Catharinæ, Kalvslund, Obbekær og Farup.
 • Drøftelse af gudstjenesteplan.
 • Fremtiden for Farup Sogn 
 • budget og vedligehold,
 • klima og energiforbruget,
 • præstemangel,

 • 3. budgetsamråd 6. april: vi tilmelder senere
  4. grønne kirkegårde: der kommer mere materiale senere.
  5. indkøb: vogn til kistehåndtering.: Jens undersøger ved Viggo, hvad overskuddet er for 2021 er, og indkøber hvis det ser fornuftigt ud.
  6. vedligehold præstegård – se pkt 3a, + der er faldet nogle rygningssten af, som Jens får håndværkere til at genmontere.
  7. kommende arrangementer:
  kirkekaffe ingen planlagt
  højskolesang 16. marts
  tumlingesang udsættes til efteråret.

koordineringsmøde den 17. marts 19.30 for alle foreninger i Farup, dem der har mulighed for det kommer.
Sogneudflugt- udsat
Landsbyfest: Rasmus Borring er bestilt til at komme og underholde onsdag aften, og der laves tilmelding i M&M, og måske i ugeavisen.
studietur?
15. juni).
6. sikring af gravsten: Juridisk er vi forpligtede på at kontakte pårørende v.
    usikre gravsten.
7. APV: sikring af gravsten og kistehåndtering: Kent har sendt materiale til os
    den 16. december. Vi starter med at registrere (Kent og Karsten) hvilke sten
    der er usikre. De pårørende kontaktes efterfølgende. Fremover skal der
    indføres en passus i Kirkegårdsvedtægterne om/under uforudsete udgifter.
    Vedr. det psykiske arbejdsmiljø, er der ingen umiddelbar grund til bekymring.
8. Kirken i fremtiden: hvordan håndterer vi de udfordringer Corona giver os?
    afviklingen af julens gudstjenester har vist, at Corona har afholdt menigheden
    fra at komme i kirke.
9. siden sidst:
   - Grønne kirkegårde, udvalg (Kent). Der kommer et udspil på et tidspunkt.
      Kent laver et indlæg til Marsk og Muld.
   - Det lykkedes at få gang i Adventskoret i år, trods Corona! Dejligt igen at
     kunne indbyde til korkoncert i kirken.
10.evt.: materiale til M&M næste bladmøde er den 8. marts,
11. næste møde den 10. februar kl 14, hvor Torkild Bak deltager
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 18. november 2021, kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen med efterfølgende spisning.

Mødedeltagere: Vera, Marike, Jens, Kent, Viggo, Jytte, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14 oktober: referatet godkendt
3. konstituering: se bilag
4. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering:
    • lydanlæg: vi har haft to tilbud på lydanlæg til kirken – menighedsrådet har
    valgt det billigste, Sound-tek.
    • Kistehåndtering: Vi beder om at få en demonstration af katafalk.
5. kommende arrangementer:
    • tirsdagsklub – Marike fortæller den 7. december.
    • højskolesang den 19. januar 2022: Jens byder velkommen.
    • Adventskor kaffe og kage: Julekringle og småkager. Vera køber kringler
      og småkager, samt mandariner.
    • Minikonfirmander i uge 47: der er kun tilmeldt en enkelt, hvorfor forløbet
      er aflyst.
    • babysalmesang 8 gange med Maja som underviser. Afslutning v. Maja,
      Marike og Camilla. Alma laver kaffe og køber ind (æbleskiver og
      småkager). Alle er velkomne!
    • Tante Andente lørdag den 5. februar, kl. 10.30.
    • Diverse aktiviteter i december/januar i Kirken: adventaftensang i kirken
      torsdag d 25. kl 17. Julesalmesang d. 29. december kl 16 – efterflg.
      Kirkekaffe v Mona. Nytårsgudstjeneste 2. Januar kl 10 med efterflg.
      Champagne og kransekage. Vedr. pyntning af kirken i december:
      julestjerner, el-lys på juletræet, el-lys ved bænkene.
6. Besøg af provsten vedrørende gravminderegistrering: Der er fjernet gravsten
    fra kirkegården, således at man nu kun har et eksemplar af bestemte stentyper i      provstiet.
    Vores planer for kirkegården fremadrettet skal afklares, hvorefter vi melder ud
    til offentligheden. Lappedariet nedlægges, og gravstenene rykkes ind på
    kirkegården.
7. Sikring af gravsten: pkt. udskydes til næste møde.
8. APV ? er vi klar til at drøfte det: jvf. pkt.: sikring af gravsten og
    kistehåndtering.
9. siden sidst:
    • Stadig ingen reparation af bagdør mm i præstegården.
    • Problemer med træk i Præstegården, bl.a. pga manglende hasper til
      vinduerne. Men også pga den utætte bagdør.
    • Konfirmandstuens indeklima: Der er (lidt) varme på kontinuerligt for at
      forebygge fugt.
    • Forespørgsel fra “udensogns” organist om mulighed for at øve i Farup
      kirke. Tilladelse givet.
    • Torkild Bak deltager i menighedsrådsmøde d. 9. februar.
    • Marike har afsluttet sit ”ny præst” forløb, med diverse obligatoriske
      kurser.
    • Fin Allehelgensgudstjeneste.
    • Kent har haft besøg af kirke-urmager, under serviceordningen. Desuden
      er der afklaring omkring den automatiske dørlukning af yderdøren i
      kirken. Det er nødvendigt at håndværkeren tager døren med hjem på
      værkstedet. Der opsættes midlertidig dør. Planen effektueres til foråret.
    • Kent har været til erfamøde for gravere.
    • Der er rettet henvendelse om mulighed for urnenedsættelse i
      Kirkelunden. Dette er ikke muligt, kræver indvielse af Kirkelunden til det
      formål.
10.evt.: Enighed om, at konfirmandbillederne fra Marikes ”tid” skal hænge i
     konfirmandstuen.
11. næste møde den 13. januar 2022.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021, kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. september: godkendt
3. Siden sidst.: Marike har været på kursus, Kent har sendt nye skemaer ud til
APV, til alle medarbejdere, skal behandles på et senere møde. Der arbejdes
med tilbud på fibernet til kirkehuset. Der har været Stiftsmøde, bla med oplæg
om Religiøsitet og forholdet til folkekirken, og præsentation af Ribe Stifts
vision, emner der kan tages op senere. Der har været sogneudflugt med 29
deltagere, en fantastisk dag til Gråsten.
4. kvartalsregnskab: 3. kvartal gennemgået.
5. revisionsprotokol 2020 : Den er fremsendt uden anmærkninger.
6. indkøb / investeringer – herunder lydanlæg, og kistehåndtering: vi har 2 tilbud
på lydanlæg, men da det ene tilbud er givet for et år siden, får vi undersøgt om
det stadig er gældende.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub – annoncering: Ruth Svendsen kommer og fortæller den 26.
oktober, og Marike kommer den 7. december.
koordineringsmøde den 3. november vedr. landsbyfest, Marike deltager.
højskolesang 4. november kl. 19.00, med Villy Lønne, Alma byder velkommen.
Adventskor, Maja er bestilt til at stå for det.
Minikonfirmander i uge 47
Kirkekaffe den 7. november – Vera.
babysalmesang 8 gange med Maja som underviser,
Tante Andente bestilles til lørdag den 5. februar, kl. 10.30.
8. marsk og muld obs på korrekturlæsning af aktivitetskalender.
9. planlægning af nye møder Torsdag den 13. januar, onsdag den 9. februar,
torsdag den 10, marts, onsdag den 6. april, onsdag den 25. maj
10.evt.
11. næste møde den 18. november
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 16. september 2021, kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.
Afbud fra Vera og Viggo

 • 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
  2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august: referatet godkendt.
  3. Siden sidst:
  • To gange konfirmation: et hold konfirmander d. 29. august og en enkelt
  d. 11. september. Begge gudstjenester forløb så fint, i god stemning og
  til alles glæde.
  • Høstgudstjeneste: dejligt, at alle konfirmander var mødt op!
  • Landsbyfest: fin opstart med Johnny Madsen Jam og morgensangen
  lørdag forløb fint.
  • Punkt til senere drøftelse: håndtering af kister. Kent beskriver problemer,
  bl.a. i fht til (for) lav katafalk.
  • Hængeparti vedr. “årets gang/ pyntning af kirken”. Kent indkalder til
  møde.
  4. indkøb / investeringer:
  • møde med udbyder af lydanlæg tirsdag d. 21/9 kl 10. Jens og Kent
  deltager.
  • Vi har fået bevilget 125.000kr til maling af vinduer i præstegården.
  • Ny computer til graver. Kent rådfører sig med udbyder, mht egnet model,
  hvad angår hurtighed, konvertibilitet mm.
  5. kommende arrangementer:
  • udflugt den 22. september: 27 tilmeldt. Alma laver sangark med to
  sensommersange og en aftensang.
  • Tirsdagsklub: 28/9: Ragna Weidinger. Jens byder velkommen. Vi spørger
  Camilla om hun har tid til at spille. Lene sørger for at højskolesangbogen
  er i konfirmandstuen.
  • Højskolesang: d. 6. oktober (med IngeLise), hvor Mona byder
  velkommen. og den 4. november, hvor Alma byder velkommen.
  • Adventskor: ons.d. 17. november, ons. d. 24. november, tors. d. 2. dec.
  ons. 8. dec. Koncert 3. søndag i advent kl 19 (d 12/12) Maja, Lene og
  Marike aftaler indhold.
  • Minikonfirmander: uge 47 tirsdag-fredag, med hjælp fra forælder.
  • Tante Andante: målgruppe 2-6/8 år af én times varighed. Januar arr.?
  Muligt 22/1 eller 5/2. Vi reserverer uge 5.
  • Babysalmesang: Maja vil gerne stå for det. Ang. Konceptet: hvor mange
  gange, med fast tilmelding…? Nødvendigt med tilmelding – max 10.
  Gerne onsdag formiddag fra 9.45 6-8 gange
  • stiftsmøde den 7. oktober (tilmeldingsfrist den 20. september): Vi
  tilmelder os hver især.
  6. renholdelse af nyplantningen ved præstegården og p-plads: vi leder efter
  arbejdskraft.
  7. Evt.
  8. næste møde den 14. oktobe
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 18. august 2021, kl 16.00 til 18.00 i Kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni: Godkendt og underskrevet
3. Siden sidst:
• Yderdør til præstegård er ”gemt men ikke glemt”! Gregers Bruun er
opmærksom på opgaven.
• Toiletdør (den krumme, hvælvede): reklamation indgivet til CM-byg.
Rasmus Riedel er på sagen.
• Nye ruder i de to badeværelser
• Kalke-manden er gået i gang – er i skrivende stund næsten færdig.
• Vinduespudser kommer i næste uge – både i kirke og præstegård.
• Varmepumpe: Der er lavet serviceeftersyn på den i forbindelse med
etablering – anlægget skal kontrolleres hvert år.
• Skov-entrepenøren har været på besøg i præstegårdshaven og lavet
fræsearbejde forskellige steder. Dennis er bestilt til at så græs,
derudover skal der lægges pigsten ved konfirmandstuen, hvor træet er
fræset op. Kent laver anlægget ved flagstangen i præstegårdshaven.
• Foredrag v. Maria Vejrup Nielsen: Kirkegården som mødested (mandag d.
20. september). Jens, Alma og Kent deltager
• Vandpumpen på præstegården skal udskiftes.
• Tirsdag den 31. august er der valg til provstiudvalg og stift, på
Gredstedbro Hotel
4. kvartalsregnskab: Gennemgået af Viggo
5. indkøb/investeringer: Lydanlæg. Der indhentes to tilbud.
6. kommende arrangementer:
Landsbyfest- velkomst til koncert – morgensang – borddækning: Mona, Vera
plus hjælpere fra byen dækker bord.
Konfirmation: to bænke per konfirmand. Der kan blive plads til ekstra
pårørende bagerst i kirken. Der er generalprøve tirsdag d. 24. august. Jens
tager mod telegrammer.
Høstgudstjeneste: vi gentager sidste års succes. Dato: søndag d. 12.
september kl 14. Mona laver æblegrød til kage, Jytte bager kage. Mona, Jens
og Alma laver kaffe, vi mødes kl 12.30.
Kirkekaffe: 10/10 kl 14, 7/11 Allehelgens søndag.
Tirsdagsklub: 28/9 Ragna Weidinger kommer. 26/10 Marike Runz
Højskolesang: onsdag d. 6/10 Ingelise, 3/11 Louise
Udflugt: onsdag d. 22/9 kl 13.30
7. skal vi arrangere mødre/fædregruppe i konfirmandstuen?: Vi tænker i
babysalmesang i stedet Maja Morthorst spørges - frie tøjler hvad angår
konceptet. Alma kontakter Maja. Tante Andante? Mona kontakter.
8. status på corona-restriktioner, er der stadig noget vi skal tage hensyn til/
fremadrettet?: Vi bibeholder håndsprit.
9. evt.: Bon’er skal afleveres inden d. 1. i måneden, i postkassen v kirkehuset.
Samtidig sendes sms til Vera om post.
10.næste møde (samt provstesyn) 16. september. Brød: Jytte.

ref. Alma
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 10. juni 2021, kl 15.00 til 17.00 i Kirkehuset.

Deltagere: Vera, Jytte, Kent, Alma, Marike, Mona, Viggo
Jens deltog fra pkt.: 4

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. maj: referatet godkendt med enkelt
rettelse vedr. konfirmandlegatet.
3. Siden sidst: 23 fra menigheden deltog i pinsemorgens arrangementet. Der
arbejdes i præstegården!
4. Budgetønsker 2022: Der er indhentet tilbud til kalkning af præstegården
(50.000) og maling af vinduer samme sted. Budget 2022 gennemgået. Farup
Sogns Menighedsråd, CVR-nr 92252353, Budget 2022, bidrag budget
afleveret d. 10-06-2021 16:16
5. Lydanlæg: betales af frie midler. Vi forventer at indkøbe til efteråret.
6. Kirkens pyntning i løbet af året (bilag kommer senere): Den eksisterende
”aftale” er forældet og skal justeres. Vi nedsætter et udvalg bestående af
Kent, Marike, Jytte og Alma. Vi ønsker os nye alterduge – undersøger
muligheder for at få fremstille nye.
7. Præstegården varmeanlæg
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883