Velkommen / Referater

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Henrik, Alma, Vera, Kent, Viggo, Marike, Mona

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2020: godkendt
3. Siden sidst.
- Lørdagsdåb d. 3. oktober: 10 kirkegængere, men ingen dåb.
- Tirsdagsklub: 20 fremmødte til spændende arrangement med Lisbeth
Knudsen vedr. hendes arbejde som kirke- og kulturmedarbejder ved
Grundtvigskirken kirke i Esbjerg.
- Højskolesang i kirken: Esther og Ivan Jørgensen var sangværter. 20
fremmødte.
- Valgforsamling d. 15. september: fem rådsmedlemmer valgt, medmindre
der fremkommer en alternativ liste inden d. 13. oktober.
- Worms klokkeservice har været på besøg, affødt af kirkesyn. Derudover
blev der snakket mur-ankre, ligeledes affødt af kirkesyn. Kent forhørte sig
ang. hoveddøren til våbenhuset – der er brug for en hovedreparation – eller
en helt ny dør!
- Kent: kan vi imødekomme et ønske om et kombineret urne- og
kistegravsted. Hvordan forholder man sig desangående? Jens forhører sig
hos provsten.
- Den sidste kirkegård-bænk er nu på plads – i det nordøstlige hjørne.
- Der kommer planter til præstegårdshaven i uge 42. Onsdagsholdet sørger
for det videre forløb.
- Ønske fra Kent: ny skovl til traktoren. Skovlen bevilget!
- Scantone tilbyder lydanlæg til udendørs gudstjenester (eks. v begravelser).
Vi ønsker – i givet fald - et lydanlæg, der er flytbart.
- Kent er blevet præsenteret for motoriseret katafalk (pris 60.000). Måske et
fremtidigt ønske – den gamle er vanskelig håndtérbar!
- Der er nu både saft og vin ved altergang.
- Vellykket høstgudstjeneste. Lyden var god, Marike gik fint igennem.
- Jens har snakket med mureren vedr. indvendig kalkning af kirken –
mureren starter med våbenhuset.
4. revisionsprotokol 2019: Revisionsprotokollen behandlet og underskrevet.
5. kvartalsrapport 30/9-2020: Gennemgået af Viggo.
6. præstegård varmeanlæg: Vi udsætter punktet til næste gang – i mellemtiden
vil vi forsøge at indhente beregninger på, hvor stor anlægget skal være. Jens
forhører sig.
7. kommende arrangementer:
- Allehelgens gudstjeneste: der skal sættes annonce i Ugeavisen og de
pårørende skal have en invitation via brev. Der bliver mulighed for at hente
et lys på mindepladsen, til udsættelse på de enkelte gravsteder.
- Minikonfirmander: uge 48 fra kl 14-15. Meddelelse sendes til Ansgarskolen
og Privatskolen. Derudover annonce i Marsk og Muld. Vera, Mona og Alma
har budt ind med hjælp på hver sin dag i ugen.
- Sangaftner: Elsebeth Smidt er sangvært d. 4. november. Fremtidige datoer
2021: d.13. januar og d. 10. februar. Alma forhører sig hos Camilla.
- Tirsdagsklub: d 27. oktober: Marike. Tirsdag d. 1. december: julehygge.
Tirsdag d 26. januar: ?
- Adventssang: d. 3. december.
- Adventskor: 13. december. Kun koret synger – derfor plads til flere
publikummer.
8. næste møde den 5. november 16-18.30.
9. Evt.:
- Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer. Alma spørger Jytte om hun vil
med.
- Kurser ved Løgumkloster kirkemusikskole: vi holder øje!
ref. Alma
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 8. september 2020, kl. 16.00 til 18.30

Deltagere: Vera, Marike, Jens, Henrik, Kent, Mona
Alma deltog fra punkt 5.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. august 2020.

3. Siden sidst: der kommer et lille oplæg på hjemmesiden om altervin. Der har været afholdt konfirmation, det var en fin tjeneste. Præstetavlen er blevet ajourført af Henriette A. Andersen.
Kent har kigget på barrodsplanter til præstegården, der kan leveres i uge 42. Kulmbach Entreprise bestilles til at fræse inden plantningen. Planterne til forsamlingshusgrunden bestilles også, og onsdagsholdet vil sikkert plante dem. Bøgehækken suppleres op, og der plantes rundt ved terrassen og langs huset. Flagstangen flyttes ud i gårdspladsen, Kent undersøger hvad det koster og hvem der kan gøre det.

4. Vi har fået en foreløbig budgetudmelding, og der er afsat 150.000,- til nyt varmeanlæg, på præstegården. Afventer den endelige budget for 2021, inden der arbejdes videre med opgaven. Der blev orienteret om at der kan søges om tilskud til at forbedre den fysiske tilgængelighed, vi forsøger at søge til indgangspartiet ved kirken.
Den 22. februar 2021 holdes der et fyraftensmøde angående gravminder, der må deltage graver, en fra menighedsråd og en fra lokalarkiv. Der blev også drøftet annonceringer af kirketider i ugeavisen og Jydske Vestkysten.
Juleaftensgudstjeneste, hvis der stadig er Corona, afholdes der evt. 2 gudstjenester, kl. 14.00 og 15.30.

5. Kommende arrangementer:
- Høstgudstjeneste den 13. september, vi mødes 1 time før. Jens, Vera og Mona. Mona sender SMSkæde.
- Sangaftener – forslag den 7. oktober og den 4. november, begge gange i kirken. Alma spørger Camilla om hun kan spille, og Henrik og Mona spørger hver en sangvært.
- Tirsdagsklub starter op igen, Farup Fælled er reserveret den 29. september, den 27. oktober, den 1. december.
- Minikonfirmander, Marike har haft kontakt til skolerne og afventer en tilbagemelding, det bliver en hel uge.
- Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled, vi mødes 18.30 og klargør lokale, kaffe og brød. Alma handler ind kaffe og kringle, Mona bager boller. Og smskæde sammen med høstgudstjeneste.
- Stiftsmødet den 1. oktober er aflyst.

6. Næste møde den 8. oktober.

7. evt.: Mødet den 2. december flyttes til den 25. november, hvor der er konstituering, og der afsluttes med smørrebrød.
Der gives en bog til brudepar, Henrik undersøger hvilken bog der er brugt.
Der er ordination den 30. september af præsten, der skal vikariere i Sct. Catharinæ kirke i efteråret.Referent Mona
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 16.00 til 18.30
i konfirmandstuen.
Deltagere: Marike, Jens, Henrik, Vera, Alma, Kent, Viggo, Mona

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2020: referatet godkendt og
underskrevet.
3. Siden sidst:
- Kent har haft kontakt til OK vedr. det årlige servicetjek af oliefyret.
- De sidste fejl og mangler efter renoveringen af præstegården, er
efterhånden udbedret. Jens kontakter Rasmus (arkitekten) vedr. resten.
4. kvartalsrapport: gennemgået af Viggo. Grønt lys til Marike for indkøb af
persienner.
5. kommende arrangementer:
 
   ' kirkekaffe i august evt den 30. august, hvor Kevin har første gudstjeneste i
Farup: Alma laver kaffe.
    'konfirmation den 6. september: Marike har planlagt en informationsaften for
konfirmander og forældre, samt generalprøve med konfirmanderne. Der skal
bestilles vinduespudsning i kirkehuset i anledning af konfirmationen. Mona
leverer georginer til vaserne ved bænkene, alterbuketterne bestilles.
    'Høstgudstjeneste den 13. september: vi satser på at afholde det udenfor –
Kent stiller pavillon op over klaveret. Vigtigt at annoncere høstgudstjenesten i
kirken allerede d. 30. august; Lene informeres. Kaffebord som sædvanlig –
Mona og Alma laver variationer af æblekage!
     ' Valgforsamling den 15. september 19.30 på Farup Fælled: Jens sørger for
stemmesedler. Mona sørger for SMS-kæde og Lene opdaterer på Facebook.
Vi detail planlægger på næste møde.

6. Sangaftner: afholdes i kirken til en start. Første gang onsdag d. 7. oktober.
Sangvært?
7. Tirsdagsklub: problematisk at mødes så mange (ca. 25) i konfirmandstuen. Vi
afventer Corona-udviklingen.
8. Adventskor: Camilla spørges, om hun vil lede koret. Alma kontakter Lene.
9. Ny dato for studietur: Turen udsættes.
10.Hjemmesiden tilretning: Vi skal have ændret teksten vedr. saft v. nadver.
Marike skriver en tekst til hjemmesiden.
11. Kirkesyn: Vi forsøger at lave en aftale med Rasmus d. 8.. september,
umiddelbart før rådsmødet.
12.Næste møde den 8. september: Marike har brød med.
13.Evt.
- Kulmbach Enterprise har givet tilbud på fældning af værnetræet foran
konfirmandstuen. Vi accepterer tilbudet. Vi antager at der skal suppleres
med en rodfræsning.
- Tilbud om foredrag om vores kirke-klokke – vi overvejer tilbudet.
Ref. Alma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat medarbejdermøde torsdag d. 4. juni kl 16.00-16.45
mødedeltagere: Vera, Viggo, Mona, Jens, Marike, Kent, Lene, Henrik og Alma

Dagsorden:
1: Diskussion af lørdagsgudstjeneste/ lørdagsdåb:
Kent er principielt imod at arbejde lørdag, da lørdag er hans fridag. En gudstjenestefri søndag kan ikke opveje dette.
Lene havde “fuldmagt” fra Camilla til at tage stilling, og forudsat at lørdags gudstjenesten erstatter søndagshøjmessen, er de to med på tanken.
Marike foreslog, at man kunne udvælge fire lørdage som mulige dåbsdage, og så aflyse, hvis der ikke var behov for dåb. Dette forslag faldt imidlertid.
Konklusionen blev, at Marike formulerer en ansøgning til biskoppen ang. flytning af fire søndagsgudstjenester til fire lørdags-familiegudstjenester. Alt efter udfaldet af denne, tages sagen op til fornyet overvejelse.

referat Alma
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 4. juni 2020, kl. 16.00 til 18.30 i
kirkehuset.

Deltagere: Vera, Viggo, Mona, Jens, Marike, Kent, Henrik og Alma
1: Godkendelse af dagsorden: godkendt med tilføjelse af et pkt 11: Vedr.
urnenedsættelse
2: Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2020: godkendt
3: Siden sidst:
Marike: dejligt med genåbning af kirken - kontinuerlig nadver en succes.
Præstegårdens dør kendt værdig til reperation (Gregers Brun) De resterende
mangler efter ombygningen bliver udbedret d. 17. juni.
Kent: Ikke noget nyt i forbindelse med græssåning. Øvrige planer er også
på "stand by" - barrodsplanter er en "efterårsting".
Viggo: Marike har fået en printer, der kan det hele!
4: Genåbning af kirken: De planlagte tiltag fungerer.
5: Kvartalsrapport: Gennemgået v Viggo
6: Budget 2021: Gennemgået v Viggo
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Budget 2021. Bidrag budget
afleveret d. 04-06-2020 18:10
Kommentarer: Jens kontakter allerede nu murer Jepsen vedr. kalkning af
kirkehuset inden september. Derudover skal døren ind til kapellet repareres (alt
betales af indeværende budget).
7: Kommende arrangementer: kirkekaffe d 5/7. Studietur d 26/9 (Alma og Marike)
8: Nye mødedatoer: d 11/8 - 8/9 - 8/10 - 5/11 - 2/12
9: Planlægning af orienteringsmødet den 9. juni. Kl 19.30: Mona orienterer om
årets gang i menighedsrådet, orientering om valgprocedurer v Jens.
Kaffe (Vera) Vi mødes kl 18.45.
10: Konklusion på lørdagsgudstjeneste/lørdagsdåb: Vi ansøger biskoppen om lov
til, i en periode på to år, at lave en forsøgsordning omkring lørdagsdåb, gående ud
på, at vi fire gange årligt flytter en søndagshøjmesse til en familiegudstjeneste den
førliggende lørdag.
11: Vedr. Urnenedsættelse: Skal foregå på en hverdag mellem 7 og 14, efter aftale
med graveren. Den nye procedure skal indføres i kirkegårdsvedtægterne.
Genautoriseringen af adgang FLØS: Viggo ordner det fornødne.
12: Evt.: intet under dette pkt.
Ref. Alma
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 14. maj 2020, kl. 16.00 til 18.00
i kirkehuset.

Deltagere: Henrik, Jens, Vera, Alma, Lene, Kent, Marike og Mona

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2020: Godkendt
3. Siden sidst. tilbud fra JRJ på en ca pris for græssåning, Jens og Henrik
undersøger andre tilbud.
Orienteringsmøde 9. juni.
4. Genåbning af kirken: Det er nu besluttet at kirkerne må åbne den 18. maj, der
må være 50 til almindelig gudstjeneste og begravelse, det en pr 4 m2. skal der
ikke synges er det en meters afstand der er gældende. Kirkedøren må også stå
åben igen fra den 18. maj.
konfirmationsdatoerne tilbydes den 28. juni og den 6. september.
Første gudstjeneste er den 24. maj, Alma og Lene pynter kirken, og laver
kaffe hvis det er vejr til at være udendørs til stående kaffe og småkager.
Der må gerne laves et skilt på kirkedøren der fortæller, hvor mange der må være i
kirken og hvordan de skal placere sig. Mona laver et udkast.
Det sættes på hjemmesiden, facebook, sms-kæden, + Mona giver besked til
ugeavis og Jyske Vestkysten.
Pinsedag den 31. maj kaffe og rundstykker kl. 9.00, hvis der kommer flere end der
kan sidde i korrekt afstand, bliver resten sat over i kirken med kaffe og
rundstykker. Alma og Mona køber ind og laver kaffen.
5. Evt.
6.Næste møde torsdag den 4. juni kl. 16.00 til 18.30, mødet starter med
medarbejdermøde kl. 16.00 - 16.45.
 
 
Referat 22. april:
 
???
 
 
Møderne  12. og 19. marts udsat pga Covid 19
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 19. februar 2020 kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. januar 2020: referatet           godkendt
3. Siden sidst:
 • Vinduerne i kirken er blevet vasket. Enighed om, at vinduerne skal vaskes op til konfirmationen igen. Vi satser på at koordinere med vinduesvask i præstegården.
• Stadig problemer med lydanlægget i kirken – lyden er en anelse nasalt. Vi vil tilpasse anlægget til Marikes stemme.
• Karsten starter op 1. marts – Kent efterlyser et møde i
kirkegårdsudvalget, så der kan planlægges omkring forårsarbejdet på
kirkegården.
• Info-møde i sognehuset i GB’s sognelokale vedr. nyansat HRmedarbejder i Varde (Grene sogn) (Kent)
• En-dags kursus i GB vedr. ”Varmt arbejde” (Kent)
4. Regnskab/ Viggo: foreløbigt årsregnskab 2019 gennemgået.
5. Kommende arrangementer:
- Kirkekaffe den 23. februar: på sædvanlig vis. Alma laver kaffe
- Sangaften d. 10. marts: Alma byder velkommen mm. Sidste aften i denne omgang. Vi fortsætter til efteråret (oktober). Hvem skal spørges?
- Tirsdagsklub februar og marts: I marts måned er det Marike, der
underholder (konfirmandstuen). Vi beder Lene om at byde velkommen d. 25. februar.
- Valgkursus den 11. marts kl 18: Mona, Jens og Henrik deltager.
- Indsættelse den 1. marts: dække bord kl 11.00. Indkøb: duge, servietter, kaffe og småkager (Kvickly-Alma). Øl og vand (Kongeådal-Henrik). Mona melder tilbage onsdag d. 26. februar. Velkomstgave (Mona). Tina og Ida er i køkkenet under arrangementet – vi rydder op og vasker o
p efterfølgende.
- Konfirmation den 10. maj: Vera tager imod telegrammer.
- Planlægning af Orienteringsmøde den 12. maj (Farup Fælled,
borgerlokalet): Mona laver et indlæg til M og M desangående.
- Marsk og muld den 9. marts: Marike deltager sammen med Mona.
6. Renovering af præstegården og præstegårdshaven:
Præstegården ”afleveres” i renoveret stand fredag kl 15.
- Præstegårdshave-projektet, hvad angår træfældning, bliver forsinket
pga den våde vinter. Der anlægges sti rundt om huset nu, og senere
- i samarbejde med Marieke og husbond – anlægges terrasse. Kent
er tovholder på projektet.
7. Forsamlingshusgrunden: Kent har en plan og har snakket med Hans Tobiasen om det videre forløb. Når der skal plantes, træder onsdags-holdet til.
8. Strøtanker: punktet udsættes.
9. Evt.:
- Opdatering af præstetavlen i kirken.
- Lørdagsdåb fremadrettet – skal på dagsordenen på næste møde.

- Ekstraordinært velkomstmøde d. 12. marts kl 15.30.

10.Næste møde torsdag den 19. marts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

Deltagere: Henrik, Vera, Viggo, Kent, Jørgen, Mona, Jens
Alma deltog i pkt: 4, 7-11

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2019 og den 11. december.
3. Siden sidst: højtaleranlæg er blevet repareret, der var gået en forstærker. Adventskor, igen i år en hyggelig aften. Altervin til nadver, Jørgen nævner til næste gudstjeneste at det er altervin igen.
4. Udkast til personalepolitik, materiale er udleveret i november. Materialet er læst igennem, forslag om at der planlægges med tilbud om 4 lørdage med dåbsgudstjenester, en i hvert kvartal, kombineret med en familiegudstjeneste. Proceduren om urnenedsættelse tilrettes. Ellers er det denne personalepolitik der er gældende ind til den revurderes.
5. a. Status på præstegårdens have, der bestiller entrepenør Tine Eggertsen til at fjerne de sidste træer og rodfræse jorden.
b. forsamlingshusgrunden, beplantningen og grus på parkering forsøges at etableres som det første, Kent arbejder videre på opgaven.
c. og kirkegårdens depotplads, Kent bestiller Hans Tobiasens til at renovere pladsen.
6. Kommende arrangementer:
- Sangaften 18. februar, Elin er sangvært, og Vera har kage med og byder velkommen
- Tirsdagsklub den 28. januar med Jørgen B. Hansen,
- Koncertaften med Camilla Darling evt i forbindelse med landsbyfest.
- Er der mere der skal med i næste marsk og muld? Deadline er i denne uge.
- Kursusdag i Sædden den 25. januar. Der er ingen der deltager i år.
- Valgkursus den 27. februar. Jens, Henrik og Mona deltager. Er tilmeldt.
7. Nyt om præsteansættelse og dato for indsættelse? Tirsdag Henrik, Vera og Mona, Onsdag Vera, Mona og Alma. Mona sørger for boller og pålæg. Der er indsættelse den 1. marts kl. 16.00, med efterfølgende spisning på Farup Fælled.
8. Renovering af præstegården og evt fremvisning af præstegården. Der holdes byggemøde den 15. januar, hvor der presses på, for at sikre at tidsplanen holder.
9. Strøtanker
10. Evt.
11. Næste møde onsdag den 19. februar. Kaffe og småkager og et stykke smørrebrød.
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 11. december 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.
Deltagere: Jens, Henrik, Kent, Jørgen, Mona
Viggo deltog i pkt. 4 og 6.
Afbud fra Alma og Vera

1.  Godkendelse af dagsorden: godkendt.
2.  Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2019. Godkendt, men mangler at blive underskrevet.
3.  Siden sidst: tirsdag den 10. december dagplejebørn i kirken. Mandag den 9. december gudstjeneste og egnskor, en dejlig aften. Uge med minikonfirmander 2 deltagere, som havde en god uge med Jørgen, Jens og Birthe.
Pladsen som der leveres grus, muld, sten m.m. på er ufremkommelig på grund af megen regn, forslag om at jorden drænes, og forbedres med knust beton inden der sås græs eller lignende, Kent indhenter et tilbud.
4.  Køb af forsamlingshusgrund. Jens og Mona havde møde i går med 2 fra forsamlingshuset, og der er aftalt at vi skal overtage den fra den 30. december. Forsamlingshuset sørger for at undersøge om der bliver gjort mere ved grunden inden, forslaget er knust beton og stabil grus. Udførelse af salgspapirer løber op i ca 7500,- som deles mellem parterne.
5.  Kommende arrangementer:
- Sangaften den 14. januar er Christina Johannson sangvært, Alma byder velkommen.
- Tirsdagsklub den 28. januar med Jørgen Bork Hansen.
- Adventskor derefter kaffe og julekringle i kirkehuset. Vera og Mona.
- Koncertaften med Camilla. Punktet udskudt.
- Næste møde i marsk og muld, den 13. januar kl. 20.30 hos Villy, Jørgen og Mona deltager.
- Nytårsdag den 1. januar Alma køber ind til traktement.
6.  Planlægning af nye møder: onsdag den 19. februar kl. 16.00
Torsdag den 19. marts kl. 16.00
Onsdag den 29. april kl. 16.00
Orienteringsmøde om valg tirsdag den 12. maj i borgerlokalet Farup Fælled. Kl. 19.00, lokalet er ikke reserveret endnu.
Torsdag den 4. juni kl. 16.00
7.  Nyt om præsteansættelse og planlægning af mødet den 9. januar kl. 16.30, Henrik og Vera? Laver kaffe og dækker bord til 25 personer.
8.  Renovering af præstegården, det ser stadig ud til at tidsplanen holder. Kent arbejder videre med en plan over haven. Der er indhentet flere tilbud på fældning af træer, og vi afventer 2 tilbud mere.
9.  Strøtanker
10.  Evt. kursusdag i Sædden den 25. januar, tilmelding den 15. januar. Den 27. februar Valgkursus for valgbestyrelser.
11.  Næste møde tirsdag den 14. januar, kl. 16.00
Ref Mona
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 14. november 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.
 
Deltagere:Viggo, Jens, Vera, Henrik, Kent, Mona, Jørgen og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober: referatet godkendt
3. Ny konstituering af menighedsrådet pr 14. november 2019:
• Valg af formand: Mona Vejlgaard
• Valg af næstformand: Jens Løkkegaard
• Valg af kirkeværge: Jens Løkkegaard
• Valg af kasserer: Vera Tønder
• Valg af sekretær: Alma Clausen
• Valg af kontaktperson: Alma Clausen
• Valg af bygningssagkyndig: Overbys Tegnestue
• Valg af underskriftsberettiget: Mona Vejlgaard og Vera Tønder
• Valg af valgbestyrelse: Henrik Sørensen, Mona Vejlgaard og Alma Clausen
4. Budget 2020: Gennemgået v Viggo.
Kent bevilges penge til fræser (6000kr) og plæneklipper (ca. 5.500 kr).
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 92252353, budget 2020. Endeligt budget afleveret d. 14/11-2019 16:53.
5. Årlig vurdering af pengeinstitutter: Revisor opfordrer til, at menighedsrådet en gang årligt vurderer ”bank-situationen”. Vi fastholder de to bankaftaler vi har med hhv Andelskassen og Frøs Herreds Sparekasse.
6. Siden sidst:
• Kent: øget aktivitet i kirkehuset, med deraf følgende rengøringsbehov. Vera bruger indtil videre sine rengøringstimer fra konfirmandstuen, i kirkehuset.
• Snak om problemer vedr. åremåls betaling af gravsted. Pårørende oplever, der er forskelle i takster fra provsti til provsti.
• Sangaften d. 12/11: Niels Tobiasen sangvært. Ca 15 sanggæster. • Vi er fortsat medlem af ”Vejkirken”
7. Kommende arrangementer:
- Sangaften 14.januar: Christina Johansen er sangvært (Jens)
- Tirsdagsklub i december: Jens fortæller og byder velkommen
- Kirkekaffe søndag den 1. december: afslutning for minikonfirmander. Mona og Alma
- Adventskor-koncert d. 15 kl 19.00. Kaffe og julekringle: Mona og Vera - Egnskoret
– koncert 9. december kl 19. Jens laver kaffe mm
- Koncertaften med Camilla? Vi spørger Camilla (Alma)
- Juleaften: der hentes stole i kirkehuset og/eller konfirmandstuen til brug juleaften.
8. Nyt om præsteansættelse: Provsten er præsenteret for vores bud på en stillingsannonce og stillingen slåes op. Orienterende møde d. 9. januar kl 19, i Kirkehuset, Farup. Prøveprædikener d. 20., 21. og 22. januar.
9. Renovering af præstegården: Går planmæssigt. Byggemøde hver anden onsdag (ulige uger).
10.Personalepolitik: punktet udsat til mødet i januar, hvor det rykkes højere op på dagsordenen.
11. Strøtanker: •Altervin contra saft (JBH)
12.Evt.
13.Næste møde den 11. december. Møde og derefter julefrokost. 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 10. oktober 2019, kl. 16.00 til 18.30 i kirkehuset.

Mødedeltagere: Vera, Henrik, Camilla (fra kl 17.30), Lene, Kent, Viggo, Jørgen B. Hansen, Mona, Jens og Alma
.
Velkommen til Jørgen Bork Hansen - vikar fra 1.okt 2019 - 29.2.2020
 
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2019: Referatet godkendt
3. Kvartalsregnskab: Gennemgået af Viggo. Kent bevilges penge til ny tablet – pris 3500.
4. Revisionsprotokol 2018: Kort gennemgang af væsentlige pkt. v. Viggo.
5. Siden sidst:
• Afsked med Esther Jørgensen og Else Nikolajsen i tirsdagklubben. Lene Nielsen overtager jobbet, med assistance fra frivillige. Menighedsrådet vil være repræsenteret hver gang - den pågældende byder velkommen.
• Elins afskedsreception: forløb på bedste vis!
• Sangaften 8/10 v. Karen Mortensen: Fin aften med 14-15 deltagere
• Jørgen Bork Hansen tiltrådt.
• Status på kirkegårdsplanen: Kent og Karsten har nået det de skulle i år!
6. Kommende arrangementer: - Sangaften: Niels Tobiasen sangvært d. 12. november. Alma sørger for kaffe mm og byder velkommen - Tirsdagsklub i oktober: 29/10 kl 14.30-16.30: Camilla fortæller om sin rejse til Grønland (Jens byder velkommen) - Kirkekaffe 3. november: Vera laver kaffe. - Adventskor: Koncert d. 15. december. Vi øver i kirkehuset. - Egnskoret – koncert mandag d. 9. december kl 19. Menighedsrådet giver kaffe, øl og kage i kirkehuset efterfølgende. Henrik indkøber det fornødne. - Lutter Renæssance: pkt udskydes
7. Deltagelse i Marsk og Muld: Jørgen Bork Hansen tager opgaven på sig.
8. Samarbejde Benjamin – Camilla – Kent – Lene, hvordan får vi afløsning planlagt så det går op i en højere enhed?
• Udarbejdelse af ”vagtplan”: forslag om rotering indenfor de enkelte højtider, medarbejdergruppen aftaler indbyrdes. Indtil aftalen er på plads, kører aftalerne gennem JBH. Benjamin er villig til at bytte tjenester med Camilla – de aftaler selv, og holder selv regnskab.
• Kent og Lene aftaler med Bork Hansen, at de ringer sammen, så snart der er bud om dødsfald. Lene har lagt JBH’s mailadresse ind på kirkens hjemmeside. Jens kontakter TDC for at få det officielle embedstelefonnr omstillet til JBH’s telefon.
9. Personalepolitik – der er lavet et udkast. Pkt udskydes til næste møde. •
10.Renovering af præstegården: • Hvad skal vi stille op med træerne i præstegårdshaven?
Vi træffer en beslutning på næste møde. Vi mødes i forbindelse med byggemødet onsdag d. 23. kl 15.30 og kigger på sagerne.
• Arbejdet med renoveringen påbegyndt i uge 40. Jens, Henrik og Mona deltog i byggemødet d.9/10. Der er lidt overraskelser i fht. planlægning og budgettering, men ellers skrider arbejdet planmæssigt frem.
11. Strøtanker: JBH spørger ind til vores beslutning om saft i stedet for vin ved altergang.
12.Evt. Lene vil gerne at vi ser på hjemmesiden, om hun har rettet, så der henvises korrekt. Forespørgsel på priser på begravelser, gravsted med mere, Kent sender det til rådet.
13.Næste møde den 14. november fra 16.00 til 18.30.

ref Alma
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 19. september 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
Deltagere: Elin, Kent, Vera, Henrik, Jens, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. august 2019: Referatet godkendt.
3. Siden sidst:
Kent:
• Kors er blevet sat på sokler på kirkegården, er blevet fint!
• Maleren har været forbi og malet præstedøren og gelænderet ved kirkens indgangsdør.
• Kapeldøren lider overlast, kan ikke lukkes ordentlig, fordi der bliver rykket i den. Måske bliver den antaget for at være kirkens indgang.
• Kent ønsker sig en ny bærbar computer – den gamle fra 2012 er ved at takke af. Kent kigger priser og konfererer med Jens.
• Landsbyfesten: Byens hotel en succes.
Elin:
• Der har været begravelse i Farup Kirke, for første gang i lang tid.
• Der har desuden været to meget velbesøgte dåbsgudstjenester.
• Sangaften d. 10. september: meget vellykket, ca. 25 deltagere.
4. Kommende arrangementer:
- Afslutning for Else og Esther i tirsdagsklub: eftermiddagen er planlagt.
- Afslutning for Elin den 29. september: Vi mødes kl 8.30 og dækker bord. Øvrige opgaver uddelegeret.
- Suppeaften i efteråret: Flyttes til primo 2020.
- Egnskoret – koncert i december: mandag d. 9. december kl 19.00 i forbindelse med en kort gudstjeneste. Kirken giver kaffe og kage til koret i kirkehuset efterfølgende. -
Adventskorkoncert d. 15. december kl 19. Lene Nielsen deltager i næste rådsmøde for at afklare nærmere.
-  Lutter renæssance: pkt. udsættes.
5. Deltagelse i Marsk og Muld: pkt. gemmes til næste møde.
6. Tirsdagsklub deltagelse af menighedsråd: Opgaven deles: Jens deltager d. 29. oktober.
7. Modtagelse af Jørgen Bork Hansen: Mona har haft kontakt med Jørgen Bork Hansen og aftalt med ham, at han deltager i næste rådsmøde. Efter hans første gudstjeneste d. 6. oktober er der kirkekaffe (Mona og Alma laver kaffe).
8. Renovering af præstegården: Lisbeth Søkilde har fundet de besparelser, der er nødvendige i fht budgettet. Der er opstarts-møde onsdag d. 25. kl 15., hvor der bl.a aftales tidsplan. Arbejdet påbegyndes mandag d. 30. september.
9. Strøtanker: Elin har modtaget materiale fra provsten vedr. udvalgsarbejdet omkring fornyelsen af gudstjeneste-liturgien, specielt i fht dåb og nadver. 10.Evt.
11. Næste møde den 10. oktober fra 16.00 til 18.30.

Ref. Alma
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 13. august 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

1.
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2019: Referatet godkendt
3. Siden sidst:
• Veloverstået sogneudflugt med 34 deltagere.
• Under Kevin Asmussens sygdom bliver årets Ribe og Farup konfirmander undervist sammen på Det Gl. Rådhus. Bach arbejder på at få konstitueret en præst i Elins embede.
• Fremtiden i Marsk og Mulds redaktion. Repræsentant fra menighedsrådet?
• Tirsdagsklub: gerne med deltagelse af en (fast) repræsentant fra menighedsrådet fremover. Vi vender tilbage til sagen på næste møde.
4. Kvartalsrapport: Gennemgået af Viggo (regnskabsperiode 01.01.19-31.12.19).
5. Kommende arrangementer
6. Landsbyfest: ”Gæt en konfirmand” rykker ind i forgangen i Farup Fælled. Borddækning kl 16.
7. ”Byens hotel”, onsdag den 21. august: annonce Ugeavisen, SMS-kæde, snak med Karsten ang. tilstedeværelse.
8. Afslutning for Elin den 29. september kl 12-15: Antal hjælpere i køkkenet? Borddækning v menighedsrådet om morgenen før kirke.
9. Suppeaften i efteråret. Punktet udsat, men datoen er fastlagt til en gang i november.
10. Afslutning for Else og Esther i tirsdagsklub: tirsdag d 24/9. Elin fortæller om Jens Rosendal og der synges sange af samme.
(I forbindelse med Elins afsked, skal menighedsrådet tage stilling til om der fortsat skal være en gudstjenestefri søndag, samt til, om forsøgsordningen omkring gående nadver og nadverindstiftelsesordene, skal gøres permanent.)
11. Renovering af præstegården: Håndværkerne har været for at besigtige lokalerne og skal indlevere tilbud til Lisbeth Søkilde d. 14. august. Forventet opstart af byggeriet medio september eller primo oktober. Elins kontor tømmes inden da. Elin orienteres ligeså snart der forligger en arbejdsplan.
12. Strøtanker: Hjemmeside: 16 timer pr år. Afregnes årligt.
13. Evt.:
- Kirkesyn d. 29. august kl 15.00, med start i kirken.
- Præstegårdshaven tages op som selvstændigt pkt. på et senere møde.
- Kent foreslår, at personalemøderne fremover er med deltagelse af alle ansatte samt kontaktpersonen. Alma indkalder.
14. Næste møde den 19.september fra 16.00 til 18.30.

Ref. Alma
 
 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 13. juni 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
Afbud fra Vera og Kent

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2019: referatet godkendt
3. Siden sidst:
• Veloverstået konfirmation (13 konfirmander) d 12. maj
• Besøg af guldkonfirmander lørdag d. 11. maj
• Velbesøgt Bededagsaften – 67 personer i kirkehuset.
• Pinsemorgenkaffe (17 til kaffe)
• DGI-aften: brainstorm vedr. tiltag i sognet. Menighedsrådet blev bekræftet i, at vi laver udmærkede ting.
• Udvalgene vedr. bl.a gudstjenestefornyelse vil, i flg. biskop Elof Westergård, gerne have feedback på deres arbejde.
• Der er indkøbt tre bænke (Randersbænke) til kirkegården. Der eksperimenteres med placering. Derudover er der repareret jernkors, og disse er anbragt i apsis. Evt kunne de store stentavler, som var tænkt placeret ved kapellet, også anbringes der. Pigstensbelægning er desuden under udførelse.
4. Aflønning for arbejdet vedrørende hjemmeside:
• Lene spørges om tidsforbrug.
5. Budget 2020:
• Budgettet gennemgået (Viggo) Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Budget 2020, bidrag budget afleveret d. 13-06-2019 18:00
• Ønsker til budgettet tilføjet.
6. Kommende arrangementer: -
Sogneudflugt: er færdig planlagt. -
Kirkekaffe søndag den 11. august: Alma og/eller Mona (kaffe og småkager).
Landsbyfest lørdag d.17. august: morgensang og borddækning. ”Gæt en konfirmand” (Elin) -
”Byens hotel”, onsdag den 21. august: er planlagt -
Afslutning for Elin den 29. september: gudstjeneste kl 10 med efterflg. frokostbuffet (tilmelding) og sang fra højskolesangbogen. Annonce i Ugeavisen primo september.
7. Renovering af præstegården: Sagen er til behandling i diverse instanser…
8. Forsikring af kirkegårdens køretøjer, skriv fra arbejdstilsynet, forespørgsel om gravstedminder:
• Vi tegner ikke yderligere forsikring, da traktoren er dækket af kirkens egenforsikring. • Kirken har fået en grøn smiley, fordi forholdene omkring manglende rækværk i tårnet er blevet udbedret.
• Vedr. forespørgsel og gravstedsminde: stenen er ikke klasificeret som bevaringsværdig (2009) og ønsket om at placere stenen på lapidariet kan derfor ikke imødekommes.
9. Strøtanker blandt andet om aktiviteter i efteråret. - Suppeaften, dåbsklude, stivandring: der planlægges en suppeaften i efteråret
10.Evt.
11.Næste møde den 13. august 2019 fra 16.00 til 18.30.

Ref. Alma 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 2. maj 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
 
Camilla kom med brød til kaffen, og fortalte kort om sin nye kombinerede stilling ½ organist og ½ undervisning Katedralskolen, som træder i kraft den 1. august.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2019: Godkendt
 
3. underskrift af referat fra den 21. februar: Underskrevet
 
4. planlægning af efterårets møder: Der afholdes møder d.13/8 – d.19/9 – d.10/10 – d.14/11 – d.4/12 (med efterfølgende julefrokost) og d.14/1
 
5. Siden sidst:
• Jens orienterer om pris på klaver FP-90 samt stativ: 13.628 kr. Jens bestiller. Kirkens nuværende klaver udlånes til Farup Fælled.
• ”Ujævnt” antal kirkegængere i påsken: Palmesøndag 20, påskefrokost Skærtorsdag 20, 4 Langfredag og 40 Påskedag, hvor vores lokale kor deltog.
• Registrering af Kirkeadressen Farup Kirkevej 50: BBR-adressen virker ikke.. Utilfredsstillende med ”uinteressant” post (reklamer)! Viggo fortæller, at der er kommet en ny BBR på Farup Kirkevej 50. Jens undersøger sagen.
• Opdatering på el-installationer i kirken: tilsyneladende kan vi ikke gøre, som vi gerne ville med store radiatorer – der er ikke strøm nok.
• Kent har været til ERFA-møde og på ekskursion til Lunde kirke. Der er i Varde Provsti (?) kommet fælles, generelle retningslinier for, hvordan kirkegårdene i de enkelte sogne skal udvikles, anlægges og vedligeholdes
 
6. kvartalsregnskab: Viggo gennemgår.
 
7. Kommende arrangementer - Menighedsmøde den 5. maj: Mona orienterer om rådets arbejde det seneste år og Viggo fortæller om økonomien. -
Konfirmation: Vera og Henrik sidder i kirkehuset. Elin fortæller, at der næste år er tilmeldt fem til konfirmationsforberedelse.
Bededagsaften: Henrik og Alma. Alma køber hvede m.m. -
Sogneudflugte: Henrik har aftalt med Cafe Ellegård at vi kan få kaffe og underholdning der (1200 kr), herefter Sommersted kirke og aftensmad på ?.
Elin kontakter Clausen Busser i Frifeldt og Alma aftaler nærmere med præsten i Sommersted kirke. -
Landsbyfest: ”Byens Hotel”. 8000 kr. Alma skriver til Marsk og Muld. -
Afslutning for Elin den 29. september. Frokost i Farup Fælled efter 10gudstjeneste. Tilmelding er nødvendig. - Elin har forhørt sig på bandet Klezmer Duo: 9200 plus transport.
 
8. Besøg af arbejdstilsynet. Og er der nyt fra provstiet om forsikring. - 2 mand fra arbejdstilsynet har været rundt i kirke og på kirkegården. Kun én ting faldt dem i øjnene: manglende rækværk i kirketårnet – laves ligesom stilladser. Er effektueret. - Vi er stadig usikre på behovet for forsikring af kirkegårdens traktor - Viggo undersøger praksis i andre sogne.
 
9. Personalepolitik: Alma orienterer
 
10.Renovering af præstegården: Jens orienterer: har rykket for udbudsmateriale. Svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen kommer 18. maj (hvor udbudsmaterialet så forventeligt er klart). Vi er meget utålmodige efter at komme videre med projektet!
 
11.Tilbud på reparation af bænke i kirkelunden: Jens Peter Knudsen har lagt et godt tilbud dette – vi siger ”ja tak”!
 
12.Strøtanker blandt andet om aktiviteter i efteråret: Suppeaften, tirsdagsklub, sangaftner, dåbsklude, stivandring… - Elin planlægger Tirsdagsklub for december og januar. - Forberedelser til stivandring kunne måske involvere Lokalarkivet endnu mere, da indholdet efterhånden er lokalhistorisk. - Camilla tilbyder at overtage sangaftnerne i kirkehuset.
 
13.Evt.: - Elin orienterer om gudstjenesteliste. Kunne vi evt. holde høstgudstjeneste
d. 29. september sammen med afskedsfrokosten for Elin? - Menighedsrådets rolle ved indvielsen af Farup Fælled? Vi udlåner klaver mm. Elin siger et par ord. Derudover??
 
14. Næste møde den 13. juni fra 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 27. marts 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
Deltagere: Vera, Jens, Kent, Viggo, Henrik, Elin og Mona
Afbud fra Alma
 
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar: godkendt
3. Siden sidst:
 • der har været et fint arrangement med ældresagen, med 46 deltagere, der fik en fortælling om kirken og kaffe i kirkehuset.
 • Sidste sangaften i kirkehuset, det har været nogle gode aftener, med masser af sang.
 • Kent har næsten afsluttet arbejdet med elektrikeren vedr. styring af varme i kirken, rykker elektrikeren for de sidste elradiatorer.
4. Årsregnskab 2018:
 • Budgettet er gennemgået og godkendt. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Regnskab 2018, Afleveret d. 27-03-2019 17:04. 4a provstisamråd 11. april,

5. Kommende arrangementer -
 • Påskefrokost, Mona tilbereder frokost. -
 • Påskesøndag – kirkekor, kirkekaffe – Jens. -
 • Menighedsmøde søndag den 5. maj, efter 19.00 gudstjeneste, Mona sørger for lagkager. -
 • Konfirmation – Henrik og Alma? -
 • Bededagsaften, Ribekoret kommer og synger, Vera og Henrik sørger for varme hveder -
 • Sogneudflugt den 20. juni. -
 • Landsbyfest, arrangement i kirken den 21. august.
 
6. Renovering af præstegården, der afventes svar fra slots- og kulturstyrelsen.
 
7. Konsulentrunde, der er ikke behov pt., der aftales i stedet kirkesyn i sidste halvdel af maj.
 
8. Embedsbeskrivelse / skriv fra Stiftet, vi begynder at gøre os tanker.
 
9. Strøtanker

10.Evt.,
 • vi har drøftet brugen af dåbsklude, det tages op igen senere.
 • Bibelselskabet har udgivet nye børnebøger, der indkøbes nogle stykker til kirken.
 • Elin planlægger tirsdagsklub i september. Hvem kan føre det videre i efteråret, når Esther og Else stopper.
 
11.Næste møde den 2. maj, hvor Camilla kommer og fortæller om sin nye kombinerede stilling ½ organist og ½ undervisning Katedralskolen, som træder i kraft fra den 1. august. Camilla kommer med lidt til kaffen.

Ref. Mona
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 21. februar 2019 16.00 – 18.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar: Referatet godkendt
 
 
3. Siden sidst:
•søndag den 17. februar: gudstjeneste og suppe: Meget vellykket arrangement, med 27 deltagere. Alle gav udtryk for, at det var en hyggelig aften. Vi gentager arrangementet til efteråret.
•Sangaften d. 20. februar: Også meget vellykket og velbesøgt (30 deltagere)! •”Fremtidens Kirke”: Elin henviser til en lille bog fra Høsterkøb, som fortæller om sognets tiltag i forbindelse med at få flere i kirke til søndagens højmesse - tiltag, som har haft stor succes.
•Mona gennemgår mails fra DAB.
 
 
4. Kommende arrangementer: - Fastelavnsgudstjeneste: (Elin og Kent) - Påskefrokost: samme procedure som de sidste år (Mona) -
Bededagsaften: Ribekoret kommer (Elin) -
Sogneudflugt: ”Sydpå”: Koldinghus, Café Ellegård, Landbomuseet, et kirkebesøg i Kristkirken?… fortsættelse følger! Henrik undersøger vedr. busmenu på Café Ellegård og Alma undersøger ”fremkommeligheden” på Koldinghus. Dato: torsdag d. 20 juni kl 13. -
Landsbyfest: der er åbnet op for, at kirkens bidrag til landsbyfesten kommer til at ligge onsdag d. 21. august, altså ugen efter.
 
 
5. renovering præstegården: • Jens gennemgår materialet fra Lisbeth Søkilde. Vi ønsker at få en uvildig person til at gennemgå materialet, før vi accepterer tilbudet. Jens retter henvendelse til forskellige desangående, her iblandt Lisbeth Søkilde.
 
 
6. Ansvarsforsikring af køretøjer: Kent færdes på havetraktoren på offentlig vej mellem kirkegården og præstegården. Vi skal derfor tegne ansvarsforsikring på traktoren. Viggo undersøger, hvordan man griber sagen an andre steder.

7. Varmeanlæg i kirken: Kent orienterer om problemet. Elektriker er sat på opgaven, et nyt styringssystem er nødvendigt. Kent arbejder videre med sagen.
 
 
8. Strøtanker: Kort snak om fremtidig organistdækning i samarbejde med Ribe..
 
9. Evt.  Ældresagens besøgsrunde . Farup 5. marts.

Næste møde: onsdag d. 27. marts kl 16-18.30.
Jens sørger for kaffe og kage.
Efter mødet medarbejdermøde som starter med spisning kl. 18.00 og slutter 20.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 16. januar 2019 16.00 – 18.30 i konfirmandstuen.
Deltagere: Jens, Kent, Henrik, Elin, Alma, Mona, Viggo.
Afbud fra Vera.
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december: Godkendt
3. Siden sidst:
• Vi har haft besøg af ”klokkemanden”
• Kent foreslår at de to gamle radiatorer i kirkehuset udskiftes. De ”overlevede” renoveringen i 2006, men er nu udtjente (ikke pålidelige). Menighedsrådet tilslutter sig forslaget. Kent indhenter tilbud på radiatorer af samme kaliber, dog gerne med mere effekt.
• Fin koncert d. 6. januar med Lutter Renæssance. Musikerne har tilbudt at komme tilbage de kommende år, er begejstrede for kirkerummets akustik.
• Velbesøgt korkoncert i december.
4. Kommende arrangementer -
kursusdag i Sædden Kirke den 26. januar 2019: ingen deltagere -
landsbyfest: Vi forhører os hos ”Byens Hotel” fra Aarhus (Alma) -
søndag d.17.februar er der mulighed for spisearrangement i kirkehuset, i forbindelse med gudstjenesten kl 17 (suppe, med efterfølgende kaffe). Arrangementet slutter kl 19.30. Mona undersøger ”suppe-markedet”. -
forventet fastelavnsgudstjeneste søndag d. 24. februar kl 10. -
Traditionen tro er der påskefrokost skærtorsdag.
5. Nyinvesteringer (ved ikke om der er noget til dette punkt, det var bare for at være på forkant med næste års budget):
• Den nye parkeringsplads på forsamlingshusets grund.
• Kirkehusets koblede vinduer skal males.
• El-klaver: fås i alle kvaliteter og prislejer. Eks. et godt, sammenklappeligt klaver koster ca. 20.000 kr., er i givet fald tiltænkt kirken/ kirkehuset.
• Stole fra forsamlingshuset
6. renovering præstegården: Provsten er blevet præsenteret for arkitektens tegninger og vores tanker omkring bæredygtig opvarmning (jordvarme).
Arkitektens forslag overskrider budgettet… Vi kontakter Lisbeth Søkilde med forespørgsel om garanti for, at budgettet ikke overskrides yderligere! Beder hende i samme ombæring om at fremsende tegningerne til provstiet, sammen med sine prisoverslag.
7. Strøtanker: drøftet under siden sidst.
8. Evt. Menighedsmøde i maj i forbindelse med aftengudstjeneste.

9. Næste møde: 21. februar kl 16-21, medarbejdermøde fra 18.30-21.00.
 
Alma udarbejder dagsorden til sidstnævnte.
Ref. Alma Clausen
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 12. december 2018, kl. 16.00 til 18.30 i Konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15, november: Referatet godkendt
 
3. Siden sidst
• Spredte overvejelser omkring renovering af præstegården: mulighed at tænke lufttil-vand i stedet for jord-til-vand.
• Første søndag i advent: afslutning for mini-konfirmanderne. Fint arrangement!
• Tante Andante: Meget vellykket arrangement med en særdeles inspirerende Tante Andante
• Nødvendigt at ændre datoerne for sangaftnerne efter jul: i stedet for den første onsdag i måneden bliver det en tilfældig onsdag, afhængig af, hvad der ellers er på programmet i sognet.
• Kent har været til Provsti-graver møde i Gredstedbro, hvor de blev præsenteret for provstiets nye juridiske medarbejder. Første opgave for juristen bliver at undersøge omstændighederne omkring den nye persondatalov, set i relation til gravernes arbejde. Kent orienterer i øvrigt om forslag til indretning af lokaler i kirkehuset, til brug for personalet (arbejdstøj mm). Til slut blev der styr på afløsningen af Lene i juledagene. Menighedsrådet/(kontaktpersonen) beklager, at vi ikke forlods er gået mere aktivt ind i en plan for afløsning.
 
 
4. Kommende arrangementer:
•20. december kl. 17.00 adventsaftensang: Samme procedure som tidligere
•Søndag den 16. december 19.00 kor-musik aften: efterfølgende kaffe og kringle i kirkehuset (Mona sørger for forplejningen)
•Søndag den 30. december kl. 16.00 vi synger julesalmer/kaffe og småkager (Alma) •Nytårsdag den 1. januar kl. 16.00: kransekage og Asti (Alma)
•januar Lutter Renæssance: koncert kl 15 (Elin laver kaffe og køber småkager)
•9. januar 19.00 sang i kirkehuset: Maja akkompagnerer.
•Torsdag aften inden St. Bededag (16. maj kl 19.30) Ribekoret kommer og synger. Efterfølgende kaffe og varme hveder (?)
•Landsbyfest ”Kim Larsen”: vi er på udkig efter muligt kirkevenligt band.

5. Kursusdag i Sædden: 26. januar 9.30-15.00 – tilmelding senest d. 21. januar.

6. Sognets befolkningssammensætning, materiale er tilsendt: Ikke overvældende mange udenlandske kristne i vores sogn – mange er her midlertidigt, i forbindelse med arbejde.
 
 
7. Opfølgning på APV, belysning ved Kirkehus, udenfor og indenfor ved værksted: Kent har haft besøg af elektrikeren, som bringer tingene fra APV’en i orden ad hoc, efterhånden som han får tid til det (firmaet er presset for tiden).
 
8. Strøtanker: Samtale om Herrens Veje.
 
9. Evt.
 
10.Næste møde den 16. januar 2019  kl. 16.00. 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 3. oktober 2018, kl. 16.00 til 18.30 i Kirkehuset.

Deltagere: Jens, Vera, Henrik, Mona, Viggo, Kent, Elin og Alma

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Supplerende pkt.: Lønforhandling (lukket pkt.). Mona videresender lønindstillingen til Viggo.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 30. august: referatet godkendt.
4. Revisionsprotokol 2017, kvartalsregnskab 30-09-2018, gennemgang af oversigten over likvide midler.:
- Revisionsprotokol gennemgået af Viggo, samt underskrevet af menighedsrådet.
- Kvartalsrapporten gennemgås på næste møde pga tekniske problemer.
- Gennemgang af likvide midler v. Viggo.
5. Siden sidst:
- Stivandring stor succes. Næste år skal den dog foregå tidligere på året. Godt koncept!
- Høstgudstjeneste. Ca. 20 deltagere.
- God samtalegudstjeneste! Meget positive forældre og kommende konfirmander. Også et koncept der skal arbejdes videre med.
- Kent fortæller nyt fra kirkegårdsudvalget: der er ryddet op i kirkehuset og Kent har fået materiale til fremstilling af skab til div. Der er desuden lagt planer for næste sæsons arbejde. Der er desuden plantet blomster på den nye mindeplads.
- Jens fortæller om arrangement for gravere i Hunderup. Emnet var Sikring af gravsten. I Hunderup har man haft en professionel med trykmåler til at undersøge de enkelte gravstens stabilitet. Jens vurderer, at det er en god ide at inddrag
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883