Velkommen / Referater

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 13. august 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

1.
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2019: Referatet godkendt
3. Siden sidst:
• Veloverstået sogneudflugt med 34 deltagere.
• Under Kevin Asmussens sygdom bliver årets Ribe og Farup konfirmander undervist sammen på Det Gl. Rådhus. Bach arbejder på at få konstitueret en præst i Elins embede.
• Fremtiden i Marsk og Mulds redaktion. Repræsentant fra menighedsrådet?
• Tirsdagsklub: gerne med deltagelse af en (fast) repræsentant fra menighedsrådet fremover. Vi vender tilbage til sagen på næste møde.
4. Kvartalsrapport: Gennemgået af Viggo (regnskabsperiode 01.01.19-31.12.19).
5. Kommende arrangementer
6. Landsbyfest: ”Gæt en konfirmand” rykker ind i forgangen i Farup Fælled. Borddækning kl 16.
7. ”Byens hotel”, onsdag den 21. august: annonce Ugeavisen, SMS-kæde, snak med Karsten ang. tilstedeværelse.
8. Afslutning for Elin den 29. september kl 12-15: Antal hjælpere i køkkenet? Borddækning v menighedsrådet om morgenen før kirke.
9. Suppeaften i efteråret. Punktet udsat, men datoen er fastlagt til en gang i november.
10. Afslutning for Else og Esther i tirsdagsklub: tirsdag d 24/9. Elin fortæller om Jens Rosendal og der synges sange af samme.
(I forbindelse med Elins afsked, skal menighedsrådet tage stilling til om der fortsat skal være en gudstjenestefri søndag, samt til, om forsøgsordningen omkring gående nadver og nadverindstiftelsesordene, skal gøres permanent.)
11. Renovering af præstegården: Håndværkerne har været for at besigtige lokalerne og skal indlevere tilbud til Lisbeth Søkilde d. 14. august. Forventet opstart af byggeriet medio september eller primo oktober. Elins kontor tømmes inden da. Elin orienteres ligeså snart der forligger en arbejdsplan.
12. Strøtanker: Hjemmeside: 16 timer pr år. Afregnes årligt.
13. Evt.:
- Kirkesyn d. 29. august kl 15.00, med start i kirken.
- Præstegårdshaven tages op som selvstændigt pkt. på et senere møde.
- Kent foreslår, at personalemøderne fremover er med deltagelse af alle ansatte samt kontaktpersonen. Alma indkalder.
14. Næste møde den 19.september fra 16.00 til 18.30.

Ref. Alma
 
 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 13. juni 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
Afbud fra Vera og Kent

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2019: referatet godkendt
3. Siden sidst:
• Veloverstået konfirmation (13 konfirmander) d 12. maj
• Besøg af guldkonfirmander lørdag d. 11. maj
• Velbesøgt Bededagsaften – 67 personer i kirkehuset.
• Pinsemorgenkaffe (17 til kaffe)
• DGI-aften: brainstorm vedr. tiltag i sognet. Menighedsrådet blev bekræftet i, at vi laver udmærkede ting.
• Udvalgene vedr. bl.a gudstjenestefornyelse vil, i flg. biskop Elof Westergård, gerne have feedback på deres arbejde.
• Der er indkøbt tre bænke (Randersbænke) til kirkegården. Der eksperimenteres med placering. Derudover er der repareret jernkors, og disse er anbragt i apsis. Evt kunne de store stentavler, som var tænkt placeret ved kapellet, også anbringes der. Pigstensbelægning er desuden under udførelse.
4. Aflønning for arbejdet vedrørende hjemmeside:
• Lene spørges om tidsforbrug.
5. Budget 2020:
• Budgettet gennemgået (Viggo) Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Budget 2020, bidrag budget afleveret d. 13-06-2019 18:00
• Ønsker til budgettet tilføjet.
6. Kommende arrangementer: -
Sogneudflugt: er færdig planlagt. -
Kirkekaffe søndag den 11. august: Alma og/eller Mona (kaffe og småkager).
Landsbyfest lørdag d.17. august: morgensang og borddækning. ”Gæt en konfirmand” (Elin) -
”Byens hotel”, onsdag den 21. august: er planlagt -
Afslutning for Elin den 29. september: gudstjeneste kl 10 med efterflg. frokostbuffet (tilmelding) og sang fra højskolesangbogen. Annonce i Ugeavisen primo september.
7. Renovering af præstegården: Sagen er til behandling i diverse instanser…
8. Forsikring af kirkegårdens køretøjer, skriv fra arbejdstilsynet, forespørgsel om gravstedminder:
• Vi tegner ikke yderligere forsikring, da traktoren er dækket af kirkens egenforsikring. • Kirken har fået en grøn smiley, fordi forholdene omkring manglende rækværk i tårnet er blevet udbedret.
• Vedr. forespørgsel og gravstedsminde: stenen er ikke klasificeret som bevaringsværdig (2009) og ønsket om at placere stenen på lapidariet kan derfor ikke imødekommes.
9. Strøtanker blandt andet om aktiviteter i efteråret. - Suppeaften, dåbsklude, stivandring: der planlægges en suppeaften i efteråret
10.Evt.
11.Næste møde den 13. august 2019 fra 16.00 til 18.30.

Ref. Alma 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 2. maj 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
 
Camilla kom med brød til kaffen, og fortalte kort om sin nye kombinerede stilling ½ organist og ½ undervisning Katedralskolen, som træder i kraft den 1. august.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2019: Godkendt
 
3. underskrift af referat fra den 21. februar: Underskrevet
 
4. planlægning af efterårets møder: Der afholdes møder d.13/8 – d.19/9 – d.10/10 – d.14/11 – d.4/12 (med efterfølgende julefrokost) og d.14/1
 
5. Siden sidst:
• Jens orienterer om pris på klaver FP-90 samt stativ: 13.628 kr. Jens bestiller. Kirkens nuværende klaver udlånes til Farup Fælled.
• ”Ujævnt” antal kirkegængere i påsken: Palmesøndag 20, påskefrokost Skærtorsdag 20, 4 Langfredag og 40 Påskedag, hvor vores lokale kor deltog.
• Registrering af Kirkeadressen Farup Kirkevej 50: BBR-adressen virker ikke.. Utilfredsstillende med ”uinteressant” post (reklamer)! Viggo fortæller, at der er kommet en ny BBR på Farup Kirkevej 50. Jens undersøger sagen.
• Opdatering på el-installationer i kirken: tilsyneladende kan vi ikke gøre, som vi gerne ville med store radiatorer – der er ikke strøm nok.
• Kent har været til ERFA-møde og på ekskursion til Lunde kirke. Der er i Varde Provsti (?) kommet fælles, generelle retningslinier for, hvordan kirkegårdene i de enkelte sogne skal udvikles, anlægges og vedligeholdes
 
6. kvartalsregnskab: Viggo gennemgår.
 
7. Kommende arrangementer - Menighedsmøde den 5. maj: Mona orienterer om rådets arbejde det seneste år og Viggo fortæller om økonomien. -
Konfirmation: Vera og Henrik sidder i kirkehuset. Elin fortæller, at der næste år er tilmeldt fem til konfirmationsforberedelse.
Bededagsaften: Henrik og Alma. Alma køber hvede m.m. -
Sogneudflugte: Henrik har aftalt med Cafe Ellegård at vi kan få kaffe og underholdning der (1200 kr), herefter Sommersted kirke og aftensmad på ?.
Elin kontakter Clausen Busser i Frifeldt og Alma aftaler nærmere med præsten i Sommersted kirke. -
Landsbyfest: ”Byens Hotel”. 8000 kr. Alma skriver til Marsk og Muld. -
Afslutning for Elin den 29. september. Frokost i Farup Fælled efter 10gudstjeneste. Tilmelding er nødvendig. - Elin har forhørt sig på bandet Klezmer Duo: 9200 plus transport.
 
8. Besøg af arbejdstilsynet. Og er der nyt fra provstiet om forsikring. - 2 mand fra arbejdstilsynet har været rundt i kirke og på kirkegården. Kun én ting faldt dem i øjnene: manglende rækværk i kirketårnet – laves ligesom stilladser. Er effektueret. - Vi er stadig usikre på behovet for forsikring af kirkegårdens traktor - Viggo undersøger praksis i andre sogne.
 
9. Personalepolitik: Alma orienterer
 
10.Renovering af præstegården: Jens orienterer: har rykket for udbudsmateriale. Svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen kommer 18. maj (hvor udbudsmaterialet så forventeligt er klart). Vi er meget utålmodige efter at komme videre med projektet!
 
11.Tilbud på reparation af bænke i kirkelunden: Jens Peter Knudsen har lagt et godt tilbud dette – vi siger ”ja tak”!
 
12.Strøtanker blandt andet om aktiviteter i efteråret: Suppeaften, tirsdagsklub, sangaftner, dåbsklude, stivandring… - Elin planlægger Tirsdagsklub for december og januar. - Forberedelser til stivandring kunne måske involvere Lokalarkivet endnu mere, da indholdet efterhånden er lokalhistorisk. - Camilla tilbyder at overtage sangaftnerne i kirkehuset.
 
13.Evt.: - Elin orienterer om gudstjenesteliste. Kunne vi evt. holde høstgudstjeneste
d. 29. september sammen med afskedsfrokosten for Elin? - Menighedsrådets rolle ved indvielsen af Farup Fælled? Vi udlåner klaver mm. Elin siger et par ord. Derudover??
 
14. Næste møde den 13. juni fra 16.00 til 18.30.
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 27. marts 2019, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
Deltagere: Vera, Jens, Kent, Viggo, Henrik, Elin og Mona
Afbud fra Alma
 
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar: godkendt
3. Siden sidst:
 • der har været et fint arrangement med ældresagen, med 46 deltagere, der fik en fortælling om kirken og kaffe i kirkehuset.
 • Sidste sangaften i kirkehuset, det har været nogle gode aftener, med masser af sang.
 • Kent har næsten afsluttet arbejdet med elektrikeren vedr. styring af varme i kirken, rykker elektrikeren for de sidste elradiatorer.
4. Årsregnskab 2018:
 • Budgettet er gennemgået og godkendt. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Regnskab 2018, Afleveret d. 27-03-2019 17:04. 4a provstisamråd 11. april,

5. Kommende arrangementer -
 • Påskefrokost, Mona tilbereder frokost. -
 • Påskesøndag – kirkekor, kirkekaffe – Jens. -
 • Menighedsmøde søndag den 5. maj, efter 19.00 gudstjeneste, Mona sørger for lagkager. -
 • Konfirmation – Henrik og Alma? -
 • Bededagsaften, Ribekoret kommer og synger, Vera og Henrik sørger for varme hveder -
 • Sogneudflugt den 20. juni. -
 • Landsbyfest, arrangement i kirken den 21. august.
 
6. Renovering af præstegården, der afventes svar fra slots- og kulturstyrelsen.
 
7. Konsulentrunde, der er ikke behov pt., der aftales i stedet kirkesyn i sidste halvdel af maj.
 
8. Embedsbeskrivelse / skriv fra Stiftet, vi begynder at gøre os tanker.
 
9. Strøtanker

10.Evt.,
 • vi har drøftet brugen af dåbsklude, det tages op igen senere.
 • Bibelselskabet har udgivet nye børnebøger, der indkøbes nogle stykker til kirken.
 • Elin planlægger tirsdagsklub i september. Hvem kan føre det videre i efteråret, når Esther og Else stopper.
 
11.Næste møde den 2. maj, hvor Camilla kommer og fortæller om sin nye kombinerede stilling ½ organist og ½ undervisning Katedralskolen, som træder i kraft fra den 1. august. Camilla kommer med lidt til kaffen.

Ref. Mona
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 21. februar 2019 16.00 – 18.00 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar: Referatet godkendt
 
 
3. Siden sidst:
•søndag den 17. februar: gudstjeneste og suppe: Meget vellykket arrangement, med 27 deltagere. Alle gav udtryk for, at det var en hyggelig aften. Vi gentager arrangementet til efteråret.
•Sangaften d. 20. februar: Også meget vellykket og velbesøgt (30 deltagere)! •”Fremtidens Kirke”: Elin henviser til en lille bog fra Høsterkøb, som fortæller om sognets tiltag i forbindelse med at få flere i kirke til søndagens højmesse - tiltag, som har haft stor succes.
•Mona gennemgår mails fra DAB.
 
 
4. Kommende arrangementer: - Fastelavnsgudstjeneste: (Elin og Kent) - Påskefrokost: samme procedure som de sidste år (Mona) -
Bededagsaften: Ribekoret kommer (Elin) -
Sogneudflugt: ”Sydpå”: Koldinghus, Café Ellegård, Landbomuseet, et kirkebesøg i Kristkirken?… fortsættelse følger! Henrik undersøger vedr. busmenu på Café Ellegård og Alma undersøger ”fremkommeligheden” på Koldinghus. Dato: torsdag d. 20 juni kl 13. -
Landsbyfest: der er åbnet op for, at kirkens bidrag til landsbyfesten kommer til at ligge onsdag d. 21. august, altså ugen efter.
 
 
5. renovering præstegården: • Jens gennemgår materialet fra Lisbeth Søkilde. Vi ønsker at få en uvildig person til at gennemgå materialet, før vi accepterer tilbudet. Jens retter henvendelse til forskellige desangående, her iblandt Lisbeth Søkilde.
 
 
6. Ansvarsforsikring af køretøjer: Kent færdes på havetraktoren på offentlig vej mellem kirkegården og præstegården. Vi skal derfor tegne ansvarsforsikring på traktoren. Viggo undersøger, hvordan man griber sagen an andre steder.

7. Varmeanlæg i kirken: Kent orienterer om problemet. Elektriker er sat på opgaven, et nyt styringssystem er nødvendigt. Kent arbejder videre med sagen.
 
 
8. Strøtanker: Kort snak om fremtidig organistdækning i samarbejde med Ribe..
 
9. Evt.  Ældresagens besøgsrunde . Farup 5. marts.

Næste møde: onsdag d. 27. marts kl 16-18.30.
Jens sørger for kaffe og kage.
Efter mødet medarbejdermøde som starter med spisning kl. 18.00 og slutter 20.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 16. januar 2019 16.00 – 18.30 i konfirmandstuen.
Deltagere: Jens, Kent, Henrik, Elin, Alma, Mona, Viggo.
Afbud fra Vera.
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december: Godkendt
3. Siden sidst:
• Vi har haft besøg af ”klokkemanden”
• Kent foreslår at de to gamle radiatorer i kirkehuset udskiftes. De ”overlevede” renoveringen i 2006, men er nu udtjente (ikke pålidelige). Menighedsrådet tilslutter sig forslaget. Kent indhenter tilbud på radiatorer af samme kaliber, dog gerne med mere effekt.
• Fin koncert d. 6. januar med Lutter Renæssance. Musikerne har tilbudt at komme tilbage de kommende år, er begejstrede for kirkerummets akustik.
• Velbesøgt korkoncert i december.
4. Kommende arrangementer -
kursusdag i Sædden Kirke den 26. januar 2019: ingen deltagere -
landsbyfest: Vi forhører os hos ”Byens Hotel” fra Aarhus (Alma) -
søndag d.17.februar er der mulighed for spisearrangement i kirkehuset, i forbindelse med gudstjenesten kl 17 (suppe, med efterfølgende kaffe). Arrangementet slutter kl 19.30. Mona undersøger ”suppe-markedet”. -
forventet fastelavnsgudstjeneste søndag d. 24. februar kl 10. -
Traditionen tro er der påskefrokost skærtorsdag.
5. Nyinvesteringer (ved ikke om der er noget til dette punkt, det var bare for at være på forkant med næste års budget):
• Den nye parkeringsplads på forsamlingshusets grund.
• Kirkehusets koblede vinduer skal males.
• El-klaver: fås i alle kvaliteter og prislejer. Eks. et godt, sammenklappeligt klaver koster ca. 20.000 kr., er i givet fald tiltænkt kirken/ kirkehuset.
• Stole fra forsamlingshuset
6. renovering præstegården: Provsten er blevet præsenteret for arkitektens tegninger og vores tanker omkring bæredygtig opvarmning (jordvarme).
Arkitektens forslag overskrider budgettet… Vi kontakter Lisbeth Søkilde med forespørgsel om garanti for, at budgettet ikke overskrides yderligere! Beder hende i samme ombæring om at fremsende tegningerne til provstiet, sammen med sine prisoverslag.
7. Strøtanker: drøftet under siden sidst.
8. Evt. Menighedsmøde i maj i forbindelse med aftengudstjeneste.

9. Næste møde: 21. februar kl 16-21, medarbejdermøde fra 18.30-21.00.
 
Alma udarbejder dagsorden til sidstnævnte.
Ref. Alma Clausen
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 12. december 2018, kl. 16.00 til 18.30 i Konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15, november: Referatet godkendt
 
3. Siden sidst
• Spredte overvejelser omkring renovering af præstegården: mulighed at tænke lufttil-vand i stedet for jord-til-vand.
• Første søndag i advent: afslutning for mini-konfirmanderne. Fint arrangement!
• Tante Andante: Meget vellykket arrangement med en særdeles inspirerende Tante Andante
• Nødvendigt at ændre datoerne for sangaftnerne efter jul: i stedet for den første onsdag i måneden bliver det en tilfældig onsdag, afhængig af, hvad der ellers er på programmet i sognet.
• Kent har været til Provsti-graver møde i Gredstedbro, hvor de blev præsenteret for provstiets nye juridiske medarbejder. Første opgave for juristen bliver at undersøge omstændighederne omkring den nye persondatalov, set i relation til gravernes arbejde. Kent orienterer i øvrigt om forslag til indretning af lokaler i kirkehuset, til brug for personalet (arbejdstøj mm). Til slut blev der styr på afløsningen af Lene i juledagene. Menighedsrådet/(kontaktpersonen) beklager, at vi ikke forlods er gået mere aktivt ind i en plan for afløsning.
 
 
4. Kommende arrangementer:
•20. december kl. 17.00 adventsaftensang: Samme procedure som tidligere
•Søndag den 16. december 19.00 kor-musik aften: efterfølgende kaffe og kringle i kirkehuset (Mona sørger for forplejningen)
•Søndag den 30. december kl. 16.00 vi synger julesalmer/kaffe og småkager (Alma) •Nytårsdag den 1. januar kl. 16.00: kransekage og Asti (Alma)
•januar Lutter Renæssance: koncert kl 15 (Elin laver kaffe og køber småkager)
•9. januar 19.00 sang i kirkehuset: Maja akkompagnerer.
•Torsdag aften inden St. Bededag (16. maj kl 19.30) Ribekoret kommer og synger. Efterfølgende kaffe og varme hveder (?)
•Landsbyfest ”Kim Larsen”: vi er på udkig efter muligt kirkevenligt band.

5. Kursusdag i Sædden: 26. januar 9.30-15.00 – tilmelding senest d. 21. januar.

6. Sognets befolkningssammensætning, materiale er tilsendt: Ikke overvældende mange udenlandske kristne i vores sogn – mange er her midlertidigt, i forbindelse med arbejde.
 
 
7. Opfølgning på APV, belysning ved Kirkehus, udenfor og indenfor ved værksted: Kent har haft besøg af elektrikeren, som bringer tingene fra APV’en i orden ad hoc, efterhånden som han får tid til det (firmaet er presset for tiden).
 
8. Strøtanker: Samtale om Herrens Veje.
 
9. Evt.
 
10.Næste møde den 16. januar 2019  kl. 16.00. 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 3. oktober 2018, kl. 16.00 til 18.30 i Kirkehuset.

Deltagere: Jens, Vera, Henrik, Mona, Viggo, Kent, Elin og Alma

1. Godkendelse af dagsorden:
2. Supplerende pkt.: Lønforhandling (lukket pkt.). Mona videresender lønindstillingen til Viggo.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 30. august: referatet godkendt.
4. Revisionsprotokol 2017, kvartalsregnskab 30-09-2018, gennemgang af oversigten over likvide midler.:
- Revisionsprotokol gennemgået af Viggo, samt underskrevet af menighedsrådet.
- Kvartalsrapporten gennemgås på næste møde pga tekniske problemer.
- Gennemgang af likvide midler v. Viggo.
5. Siden sidst:
- Stivandring stor succes. Næste år skal den dog foregå tidligere på året. Godt koncept!
- Høstgudstjeneste. Ca. 20 deltagere.
- God samtalegudstjeneste! Meget positive forældre og kommende konfirmander. Også et koncept der skal arbejdes videre med.
- Kent fortæller nyt fra kirkegårdsudvalget: der er ryddet op i kirkehuset og Kent har fået materiale til fremstilling af skab til div. Der er desuden lagt planer for næste sæsons arbejde. Der er desuden plantet blomster på den nye mindeplads.
- Jens fortæller om arrangement for gravere i Hunderup. Emnet var Sikring af gravsten. I Hunderup har man haft en professionel med trykmåler til at undersøge de enkelte gravstens stabilitet. Jens vurderer, at det er en god ide at inddrage en uvildig person i processen med sikring af gravsten.
- Kent har sendt årlig regning vedr. gravpladsaftale ud pr. E-post denne gang.
- Elin har ”opsagt” præstegården pr. 1/1-19. Forslag om etablering af kontor i konfirmandstuen indtil Elins fratrædelse.
6. Kommende arrangementer:
- Sangaften den 3 oktober og 7. november: Maja og Camilla aflønnes for tre timers arbejde. Elin undersøger mulighederne for sangvært d. 7/11.
- Gudstjeneste med deltagelse af Maja og band. Kirkekaffe bagefter (Mona). Der ringes denne dag kl 11.
- Allehelgen. Kirkekaffe bagefter (Vera)
- Evt. bibelskattejagt (børnegudstjeneste) evt. kombineret med fællesspisning (spaghetti og kødsauce!). Skal lægges en hverdagseftermiddag.
7. Studietur den 6. oktober: Er planlagt – ved Elin.
8. Sognets befolkningssammensætning, materiale er tilsendt. Pkt. udsat.
9. Ribe stifts årbog – bygget af levende stene. Pkt. udgår.
10. Strøtanker – Sæt samtalen fri, artikel fra sidste menighedsrådsblad.
11. planlægning af møder i 2019.
16. januar kl 16.00 – 18.30
21. februar kl 16.00 – 21.00 ( inkl medarbejdermøde)
27. marts 16.00 – 18.30
2. maj 16.00 - 18.30
13. juni 16.00 – 18.30
12. Evt.
13. Næste møde 15. november 16-18.30
Mvh Mona 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 30. august 2018, kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.
 
 
Deltagere: Jens, Henrik, Kent, Elin, Vera, Mona, Alma . Viggo deltog i pkt. 3
.
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni: godkendt og underskrevet
3. Kvartalsregnskab pr 30-6-18: gennemgået v. Viggo. På forespørgsel gennemgår Viggo oversigten over likvide midler på næste møde.
4. Gudstjenesteudvalg (har skrevet at Elin skal give et kort udspil?): Kort samtale udfra billedkort: ”Gudsbilleder”. Må gerne gentages på et senere møde.
5. Siden sidst: 
Kent efterlyser plads til tøj, ting og sager – ligeledes rengøringsmidler: et lille depot i kirkehuset. Muligheder? Evt et melaminskab, der kunne tilpasses. Vigtigt, at skabet er tæt og edderkopsikret! Kent undersøger markedet. Vi minder endnu engang hinanden om, at der skal ryddes op – dette vil frigive plads. Kirkegårdsudvalget samt Elin påtager sig opgaven. •
Kent meget tilfreds med sin nye traktor. •
Kent præsenterer forslag til lampe og vase til mindepladsen. Vi diskuterer muligheder for, som menighed(sråd) at sørge for lys og blomster på pladsen, ved særlige lejligheder, eks. Allehelgen. •
Kent nævner, at man i andre sogne bruger kirkebilen/ bus til befordring af folk til kirkegården, eks. ved juletid. Vi overvejer! •
Mona orienterer om forespørgsel omkring vanding af privatplantede sommerblomster. Kent har indgået aftale desangående med vedkommende. •
Alma orienterer om folder fra troubaduren Flemming Både, med tilbud om musikalske foredrag. Vi ser en mulighed i et foredrag om Benny Andersen - evt. til landsbyfesten? 
Elin orienterer om mulig fraflytning omkring januar/ februar. Elin passer kontor og konfirmander fra præstegården efterfølgende. •
Jens orienterer om sagen ”dårlig lyd i kirken”: han spørger to konsulentfirmaer om mulige løsninger, først det firma vi før har benyttet og derefter det andet firma.
6. Kommende arrangementer:
- Stivandring i Mejlby den 5 september, Kent, Elin og Henrik: aftenen er planlagt. Vi medbringer engangsemballage og kage (Vera og Henrik sørger for kage, Kent for kaffe), samt sangbog. Vi mødes kl 19 på P-pladsen - der vil være mulighed for samkørsel. -
Postkonfirmander den 9. september: kaffe og saft samt småkage (Alma) - Høstgudstjeneste den 16. september (Jens laver kaffe og hjælper Kent med at bære bænke og borde, Mona laver æblekage og Elin bager kage). -
Sangaften fra 19.00-20.30, den 3 oktober og 7. november. Camilla spiller d. 7/11 og (forhåbentlig) Maja d. 3/11. Elin spørger Camilla om det er ok med kirkehuset. Lene spørges om hun kunne tænke sig at være sangvært d. 3/11. -
Budgetsamråd torsdag den 6. september, sidste tilmelding er 30. august, ( Mona tilmelder 2, og så kan vi på mødet bestemme hvem der skal med, regner med at Viggo og Jens er tilmeldt via andre tillidsposter, samt Vera og Alma)
7. Studietur den 6. oktober: Elin orienterer om muligheder. Nærmere program følger. 8. Invitation til debatmøde i Ansager eller Rødding den 10 september; Menighedsrådet som arbejdsgiver: umiddelbart ingen interesse.
9. Sognets befolkningssammensætning, materiale er tilsendt: pkt. udsat.
10.Ribe stifts årbog – bygget af levende stene: pkt. udsat.
11.Strøtanker – Sæt samtalen fri, artikel fra sidste menighedsrådsblad: pkt. udsat. 12.Evt.
13.Næste møde 3. oktober 2018.

Ref. Alma Clausen
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 14. juni 2018 kl. 16.00 til 18.30 i konfirmandstuen.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj: godkendt
3. Siden sidst: - Menighedsmøde d. 27. maj: på mødet blev det beklaget, at lyden i kirken til tider er dårlig. Flere har oplevet, ikke at kunne høre Elin. Dette tages til efterretning og Jens undersøger, hvad der er på markedet af højtaleranlæg. - Elin fortæller om det nye tiltag omkring nadverindstiftelses og – bortsendelsesord. Vi skal ikke søge om tilladelse. - Elin orienterer om mail vedr. migrantmenigheder (der er lavet statestik over hvor mange ikke-etniske danskere, der bor i de enkelte sogne i Ribe Stift). Elin videresender mail’en til os. Vi tager sognets befolkningssammensætning op på et senere møde (august ?).
4. Budgetønsker til 2019: - Parkbænke til kirkegården, pris ca. 12.000,- stk. Der ønskes fem bænke (Ribebænke). - Opmaling af gravsten. - Viggo gennemgår Budget, formål. - Viggo gennemgår Årsbudget 2019. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 9225-2553, budget 2019 bidrag budget afleveret d. 14-06-2018 17:54.
5. Nyt fra Kirkegårdsudvalget: - På mødet i kirkegårdsudvalget blev der lavet handlingsplan for 2018. Karsten har lavet en tegning over forslag til lille plads ved urnegravstederne, bla. til anbringelse af blomster i forbindelse med bisættelser. Vi ansøger om støtte til vedligehold af de fredede gravsten/ -steder, bl.a. af hensyn til signalværdien omkring menighedsrådets bundne opgaver/ udgifter. - Vedr. vanding på kirkegården: en evt. kirkegårdsboring skal foretages 100 m fra kirkegården. Vi kan lave aftale med vandforsyningen, men der er visse problemer med økonomi mm. Én løsning kunne være at sætte en ekstra måler på, i kirkehuset. En anden, at lave boring i bækken ved Kirkelunden. Kent prøver at undersøge sagen nøjere. - Vedr. gravstederne ved indgangen: hvordan griber vi det an? Forslag er, at vi er behjælpelige med ”ny-etablering” af gravene i græsbeplantningen, så de bliver en del af helheden i renoveringen af indgangspartiet.
6. Kommende arrangementer - Udflugt onsdag den 20. juni: 35 tilmeldte. Konceptet tager vi op til revision på et senere møde. - Landsbyfest: Bod: ”Gæt en konfirmand” m.m.m. – Morgensang – Borddækning (Mona koordinerer og sender mail ud). - Stivandring i Mejlby, Kent, Elin og Henrik: Dato 5/9 -18 Udvalget har været samlet og programmet er på plads. - Høstgudstjeneste: datoen endnu ikke på plads – afhænger af konfirmandgudstjeneste.
7. Studietur, alle er velkomne til at komme med et oplæg: Elin foreslår: Besøge Claymuseet i Middelfart, Fjordenhus i Vejle (Olafur Elliason), Kongernes Jelling. Aftensmad på Skibelund Krat. Datoer i spil: 8/9 – 6/10.
8. Ribe stifts årbog – bygget af levende stene: punktet udsat til et senere møde.
9. Strøtanker – Sæt samtalen fri, artikel fra sidste menighedsrådsblad: samtalekort (”Tal om tro”) Elin står for de første ti min. på næste menighedsrådsmøde.
10.Evt.: Sangaftener den første onsdag i måneden, med start i september.
11.Næste møde 30. august kl. 16.00 -18.30.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018  kl. 17.30 til 18.30 på kirkegården, og kl. 19.00- 21.00 i kirkehuset.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. april: godkendt
3. Siden sidst: - 16 personer mødt til morgenkaffe pinsemorgen. Godt arrangement! - Elin har været til repræsentantskabsmøde i RAMS. Tema: omstrukturering pga svigtende økonomi. Elin gør rede herfor. - ”Tal om tro” jf. Menighedsrådenes Blad. Noget vi skal tage op på menighedsrådsmøderne? Elin nævner det til menighedsmødet d. 27. maj. - En belgisk pilgrim overnattede fornylig i kirkehuset, Kent tog sig af den mest nødtørftige forplejning: kaffe m.m..
4. kvartalsregnskab: gennemgået af Viggo
5. Kommende arrangementer: - Planlægge menighedsmøde den 27.maj kl. 19.00: Pkt. til programmet: opdatering på kirkegården (Kent), resumé af årets aktiviteter (Mona), Hovedtal fra regnskabet (Viggo), Mona sørger for lagkager. - Udflugt onsdag den 20. juni. Er planlagt. Elin sørger for annonce til Ugeavisen. - Landsbyfest: Onsdag: Villy Egemose Trio, kirkebod: konfirmandbilleder? Gæt en konfirmand! Gode præmier på højkant! Vi vender tilbage til pkt. på næste møde d. 14. juni. - Stivandring i Mejlby, Kent, Elin og Henrik: årets destination Mejlby, d. 5. september. Henrik kontakter Elsebeth Helle, Erik Hansens datter, desangående. - Høstgudstjeneste: Elin fastsætter en dato. - Søndag d. 3. juni kl. 10 har Camilla afslutning med sit børnekor – børnene deltager ved søndagens gudstjeneste ”Før-sommer-gudstjeneste”. Efterflg. Kirkekaffe/ saftevand og småkager (Alma).
6. Studietur: Gode ideer på næste møde.
7. Julen og nytåret I Farup Kirke ( helligdagenes placering – drøftet på provstisamråd): Elin overvejer placering af gudstjenester omkring jul og nytår.
8. Nadverforslag: bilag fra Elin, fra bl.a. biskop Elof Vestergårds bønnebog. Vi vil forsøgsvis gøre brug af en ny nadverliturgi, foreløbig det næste år.
9. Tilbud på udskiftning af traktor: Der er indhentet tre tilbud - Hans Holm Maskinforretning A/S, Tinglev: 169.800,-kr, - VEMAS, Vejle: 163.900,-kr - Varde Have & Skovmaskiner: 162.500,-kr.  Kent indkøber det billigste tilbud, pengene tages fra menighedsrådets frie midler. 1
10.Ribe stifts årbog – bygget af levende stene: udskudt til et kommende møde. 11.Åbenrå modellen: I Åbenrå er ALT gratis: begravelsen, erhvervelse af gravsted. Med muligheden for selv at holde gravstedet, vil ingen af økonomiske grunde have behov for at fravælge kistebegravelse. Vi vil opfordre Ribe provsti til at følge trop. Jens formulerer et brev til provstiudvalget.
12.kirkegården – er der noget fra turen på kirkegården der skal med i referatet: De bemærkninger der faldt undervejs, tager kirkegårdsudvalget op til videre bearbejdning og fremlægger for menighedsrådet på et kommende møde.
13.Strøtanker
14.Evt.
15.Næste møde 14. juni 16.00 – 18.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde mandag den 30. april 2018 kl. 16.00 -18.30 i konfirmandstuen.
Deltagere: alle
1. Kirkens omgivelser, Jeanette og Lisbeth deltager til dette punkt
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 19. marts: Godkendt
4. Siden sidst: • 40-års konfirmandjubilæum. • Guldkonfirmander besøger kirken på lørdag – ingen gudstjeneste. • St. Bededagsaften godt besøgt: 46 personer i kirken, 40 gik med i kirkehuset til efterfølgende kaffe. Lidt problemer omkring teknikken i forbindelse med musikken i kirken.
• Obs. på potentielle konfirmander i sognet. Alle får af konfirmandlegatet, uanset i hvilken af provstiets folkekirker, de bliver konfirmeret. • MUS-samtaler afviklet • Kent: der er sået græs i det nederste område af kirkegården; kantsten anskaffet; tema-/inspirationsaften på Ribe Gamle kirkegård, meget spændende tiltag; Kent og Karsten er ved at have fod på fordelingen af Karstens timer, set i et årsperspektiv.
5. Kommende arrangementer: - Konfirmation – modtagelse af telegrammer: Jens og evt. Susanne Møll (Mona spørger) - Pinsemorgen: Alma handler ind (kaffe, ost, pålæg m.m. (ca. 20 personer)), Jens og Elin mødes kl 8 og laver kaffe. - Planlægge menighedsmøde den 27.maj kl. 19.00: nærmere planlægning på mødet d. 22. maj. - Udflugt onsdag den 20. juni, Elin og Alma kommer med udspil: Turen går til Fredericia: Christianskirken (medbragt kaffe/ brød og rundvisning v. guide), tur rundt i byen m. guide, aftensmad på Postgården. - Stivandring i Mejlby, Kent, Elin og Henrik: pkt. udskydes. Dato: engang i august. - Foredrag med Joakim Jacobsen
6. diverse fra provstisamråd: • forsøg vedr. kontakt-person ordningen. Der er fire modeller i spil, tilbagemelding d. 1/7.
7. tilbud på udskiftning af traktor: Kent har indhentet tilbud fra Varde have og Skovmaskiner. Tilbudet diskuteret. Jens kontakter Inge Varberg ang. regler på området (antal tilbud?) samt om der skal søges om tilladelse til at bruge af Frie Midler. 8. Ribe stifts årbog – bygget af levende stene: Udsættes til et senere møde.
9. Åbenrå modellen: Kort berørt. Vi vender tilbage til punktet.
10.Oprettelse af et kirkegårdsudvalg: Jens, Vera, Kent og evt. Karsten. Udvalget har ingen kompetence, kun rådgivende sparring.
11.Strøtanker
12.planlægning af møder for resten af året:
•14/6: 16-18.30,
•30/8: 16-18.30,
•3/10: 16-18.30,
•15/11: 16-18.30,
 12/12 16-18. efterflg julefrokost sammen med kirkebetjeningen.
13.Evt.
14.Næste møde 22. maj: 17.30-18.30 på kirkegården, herefter møde i kirkehuset fra 19-21. Smørrebrød i pausen.
Mona bestiller og sørger for at arrangere afhentning.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde mandag den 19. marts 2018 kl. 16.00 -18.30 i konfirmandstuen.

Mødedeltagere: Viggo, Elin, Kent, Vera, Mona, Jens, Henrik og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar: Godkendt og underskrevet.
3. Regnskab 2017 – budget 2019: Årsregnskab 2017 gennemgået og godkendt. Revideret regnskabsinstruks gennemgået og underskrevet. Farup Sogns Menighedsråd, cvr-nr 92252353, regnskab2017, afleveret d. 19-03-18 kl. 17:03
4. Siden sidst: - Åbenrå-modellen ”vendt”. Skal på som punkt næste gang. - Elin og Mona deltog i det årlige koordineringsmøde for foreninger i Farup sogn, d. 15. marts. Bl.a. snak om koordination af tiltag i forbindelse med fastelavn.
5. Kommende arrangementer - St. Bededag – torsdag aften den 26. april: OK - Påskefrokost den 29. marts: OK. - Maja og band til efteråret søndag den 11-11-18 kl. 16.00: Ok - Kirken i forbindelse med landsbyfesten (onsdag d. 15. august kl 19.30): Villy Egemose duo. Planlægges på majmødet. - Planlægge menighedsmøde den 27.maj kl. 19.00: Ok - Udflugt onsdag den 20. juni, Elin og Alma kommer med udspil. Udsættes til næste møde. - Stivandring i Mejlby, Kent, Elin og Henrik: Ok - Foredrag med Joakim Jacobsen: Elin undersøger muligheden.
6. Nyt fra kontaktperson- tøj, oprydning kirkehuset: - Aftale om et personalemøde én gang hver anden måned. Første gang 18. april kl. 10. Fra menighedsrådet deltager kirkeværge og kontaktperson, men alle er velkomne.
- Kent orienterer: for mange urtepotteskjulere og andre småting, ”overflødige” stole etc. En god ide at opstille reoler til div. Lokalarkivet spørges, om de er interesserede i stole og service. Mona kontakter Ragna. - Karsten stilles frit hvad angår ekvipering. Alma kontakter ham desangående.
7. Ribe stifts årbog – bygget af levende stene: kort diskussion
8. Kirkens omgivelser: intet nyt
9. Strøtanker: Hvorfor er antallet af kirkegængere dalet i Farup (og andre) Sogn?
10.Strejke –lockout: Alle ansatte ved kirken undtagen tjenestemænd.
11.Evt.: - Sognestatistik (Jens) - Folkekirkens persondatasystem – er det forsvarligt? Vi afventer et udspil fra højere sted. - Skilte ved kirken samt skiltning for vejkirke. - Kirkens bidrag til Marsk og Muld har ikke ændret sig i 20 år (12.500). Vi vælger at henholde os til budgettet (15.000).

12.Næste møde mandag den 30. april kl. 16.00 til 18.30.


 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 28. februar 2018 kl. 17.45 – 19.00 i konfirmandstuen.
Deltagere Kent, Viggo, Elin, Henrik, Vera, Mona, Alma Afbud fra Jens
1. Godkendelse af dagsorden: dagsordenen godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. januar: referatet godkendt og underskrevet.
3. Siden sidst: - Genberegning af kirkegårdstakster (mail fra Torkild Bak): Enighed om, at det ikke er muligt at ændre i takstgrundlaget før tidligst 1.januar 2019. -
Stor tilfredshed herfra med Erfa-mødet d. 26. februar. -
Fint arrangement fastelavnssøndag!
4. Kommende arrangementer: 
St. Bededag – torsdag aften den 26. april: ”Edmunds” kommer og spiller – et fem-mands band v. Frederik Vind. Pris 2500,- kr. Varme hveder i Kirkehuset efterflg. –Mona og Vera sørger for forplejningen. 
Påskefrokost: Skærtorsdag – samme fremgangsmåde som tidligere år. Mona står for arrangementet, spørger Solveig om hun er interesseret i/ har mulighed for at give en hånd med. 
Maja og band til efteråret: Bandet kommer til at bestå af tre mand (med nedslag i prisen til følge: 6000,-kr) søndag d. 11. november kl. 16 – konfirmanderne medvirker. Evt. starte med kaffebord kl 15. Vi vender tilbage til punktet senere. 
Kirken i forbindelse med landsbyfesten: Villy Egemose duo d. 15. august kl 19.30. Vi vender tilbage til punktet, når vi nærmer os august. 
Planlægge menighedsmøde den 27.maj kl. 19.00. Vi vender tilbage til punktet. - Udflugt onsdag den 20. juni: Arbejdsgruppe nedsat: Elin og Alma 
Stivandring: Mejlby – arbejdsgruppe nedsat: Elin, Henrik og Kent.
5. Ribe stifts årbog – bygget af levende stene: Vi vender tilbage!
6. skal vi bidrage til projektet ”hvordan taler man med børn om at miste”?: Enighed om at bidrage med kr. 500,-
7. Kirkens omgivelser: Drøftet igen.
8. Østeuropæere i landsogne: Hvordan agerer vi som sognekirke i fht de mennesker der er flyttet hertil. Vi vender tilbage til punktet.
9. Strøtanker: Punktet udgår.
10.Evt.: - Planer om at lave en oversigt over antal kirkegængere over en given årrække.
Lene opfordres til at lægge oplysninger ind i Sogn.dk. vedr. gudstjenester, ansatte ved kirken samt menighedsråd. Arbejder desuden på opgradering af hjemmesiden. Opdatering af liste med telefonnr. og mailadresse på kirkens ansatte samt menighedsrådsmedlemmer (Alma).
Elin beder om penge til flere børnebibler. Er bevilget.
”Afvikling” af kirkegården pga en stigende tendens til manglende begravelser/ bisættelser hos os, på trods af, at de forudgående kirkelige handlinger er foregået i Farup kirke.

11. Næste møde mandag den 19. marts kl. 16.00 – 18.30.
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00 – 18.30 i konfirmandstuen.
Deltagere: Viggo, Elin, Vera, Jens, Kent, Henrik, Mona, Alma.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. december: Principiel drøftelse af referatets udformning.
3. Siden sidst: Fin afslutning for Helge. Kent orienterer om opfølgning på planlagte aktiviteter (jf. referat fra sidste møde)
4. Kommende arrangementer - kursusdag i Sædden Kirke den 27. januar 2018 kl. 9.30 til 15.00, arrangerer kørsel: Ok - Maja og band til efteråret: Maja lægger op til, at det skal være en familiegudstjeneste/ koncert, primo eller medio november, evt. 11. november kl 16. Elin kontakter Maja igen, bl.a. mht pris. - Konfirmandgudstjeneste: Konfirmandforældrene vil gerne vente med at arrangere gudstjeneste til efter sommerferien, Elin aftaler møde med gruppen for at aftale form og indhold. - Kirken i forbindelse med landsbyfesten: Elin foreslår Villy Egemoses Trio. Hun tager kontakt til bandet. - Planlægge menighedsmøde: Skal (igen) ligge i forbindelse med en aftengudstjeneste. Forslag til dato: søndag d. 3. juni. - Medarbejdermøde: d. 28. februar i forbindelse med menighedsrådsmødet kl 17.45-19.15 - Sogneudflugt: forslag til dato: onsdag d. 20/6 kl 14. - Adventsarrangement med Tante Andante, for børn i alderen 0-10 år, lørdag d. 8. december. Elin arbejder videre med sagen. - St. Bededagsaften:Min yndlingssalme kombineret med koncert med Kresten Korsbæk? Alma forhører sig om pris m.m.
5. betalingsregler for gravstedsvedligehold: Ændring i fht gældende regler: fremover betales forud, dog først med endelig ikraftrædelse januar 2020. Indtil da (2018 og 2019) rykkes betalingen i to tempi ( et årligt) frem til tidligere på året.
6. Kirkens omgivelser: drøftet.
7. udbringning af Marsk og Muld: Uddeles fremover af frivillige.
8. Hjemmesiden: Lene Nielsen administrator.
9. Strøtanker
10.Evt.
11.Næste møde onsdag den 28. februar kl. 19.15 til 21.00. Evt. medarbejdermøde fra kl. 17.45-19.15
Anders Jørgensen