Velkommen / Referater

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 16.30 til 18.30 i kirkehuset.


Deltagere: Tine, Kent, Jens, Vera og Mona
Afbud fra Viggo, Alma og Jytte

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra 17. april 2024
3. Pinsemorgen kl. 9.00 kaffe, Mona
4. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.

- Tirsdagsklub til efteråret, Tine spørger Morten Thaysen
- Sogneudflugt Mona sørger for at skrive til M&M og annonce i ugeavis.
- Højskolesang til efteråret – Jens Ole Fassel, vil gerne være sangvært, evt. 2. eller 3.     oktober, 6. 7. november.
- Kirkekaffe søndag den 30. juni i præstegårdens have efter 19.00 gudstjeneste. Jens    laver kaffe.
- Landsbyfest og koncert med Byens hotel, 18. juni koordineringsmøde om                     landsbyfest kl. 19.30 Farup Fælled. Der skal gerne komme et par repræsentanter         fra   menighedsråd.
5. 2. juni afsløring af ikon og fernisering, Tine bobler, Mona Chokolade
6. gospelkoncert onsdag den 20. november? The Gospellers fra Treenighedskirken,        Esbjerg, har spurgt om vi vil have besøg. Det bliver ikke aktuelt denne gang.
7. henvendelse om en koncert som Hjerteforeningen gerne vil afholde, vi invitere              Steen til næste menighedsrådsmøde, hvor vi foreslår at det kombineres med                højskolesang, som holdes i kirken.
8. juleaften for dem der ikke har andre at holde jul med, på Farup Fælled, Steen D er       med til at arrangere, og han har forespurgt om deltagelse ved julegudstjenesten          for  100 ekstra, vi har drøftet om det skal være en ekstra gudstjeneste, hvis det            bliver nødvendigt.
9. siden sidst: drøftelse af påsken, palmesøndag børnearrangement næste år, en fin        konfirmation, og meget flot pyntet kirke. Der var 2 på til at spille.
10. næste møde onsdag den 12. juni kl. 15.00
11. evt.: julegudstjeneste rykkes til 15.00.
12. nye møder: onsdag den 14. august 16.00. evt 17. september kl. 16.00 inden                valgforsamling.

Ref. Mona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 17. april 2024 kl. 15.00
til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Tine, Viggo, Jens, Kent, Jytte, Vera og Alma
Afbud fra Mona

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt, dog tilføjes et punkt
    5b.
2. Godkendelse af referat fra 20. marts 2024: Referatet godkendt og
    underskrevet.
3. Kvartalsregnskab? Nyt fra budgetsamråd: Regnskabet gennemgået af
    Viggo.
4. Evaluering af påsken 23: Tine gennemgår/evaluerer påskens
    gudstjenester: Fint fremmøde Palmesøndag, det samme gælder
    Skærtorsdag, hvor der efterfølgende var frokost på programmet -
    påskefrokosten skal fortsat være en del af Farup kirkes påsketraditioner.
    Langfredag meget få kirkegængere og Påskedag pænt besøgt. Vi vil
    fremover overveje organiseringen af påskens gudstjenester.
5. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner:
    - Tirsdagsklub: sidste tirsdagsklub i forårssæsonen d 30. april, hvor
    Lene og Lauge fortæller om deres rejse til Japan.
    - Sogneudflugt: Turen går i år til Videbæk Kunstmuseum, til Lønborg
    Kirke med afsluttende middag på Hodde Kro. Annonce til Ugeavisen
    (Alma)
-  Højskolesang til efteråret – Jens Ole Fassel, vil gerne være sangvært,
    datoer aftales med Camilla først (Mona og Alma).
- Kirkekaffe: 19/5 (Pinse) Mona og Jens, 2/6 (Fernisering, Ikon - bobler
    og kransekage) Alma, 16/6 Jens
- Orienteringsmøde den 14. maj 19.00, provstiet sørger for fælles
    annoncering.
5b. Nyt købekort 1. maj - Vera afleverer i vores respektive postkasser - når
    vi har modtaget, klippes det gamle i stykker!
6. Tine har fået en henvendelse om droneoptagelse: Vi tager imod
    tilbuddet, den unge mand skal dog lige aftale dato og tidspunkt med
Kent.
7. Placering af ikon og fernisering: Ikonet bliver hængt op på den nøgne
    væg v. Kirkebøssen. Ragna fjerner klæde og får fem minutters taletid.
    J vf. Iøvrigt pkt.5, 4. “pind”
8. Siden sidst:
    - Kent ønsker at jordkasse til brug ved begravelser bliver opdateret m.
    hjul og støtteben. Vi vurderer, at udgiften til dette kan rummes
    indenfor kirkegårdsbudgettet.
- den nye dør fungerer fint. Vi har valgt ikke at påsætte dørpumpe.
- Kent orienterer om et udvalg af provstiets gravere og biskoppens møde
    vedr. faldende kapiteler og hvad man kan gøre desangående.
- Gravernes forpligtelser i præstegårdshaven? Alternativt gøre de
    faste tiltag som græsslåning, hækklipning mm til købeydelser?
9. Næste møde tirsdag den 14. maj tidspunkt kl 16.30 (brød Alma) -
    efterfølgende Orienteringsmøde kl 19, med smørrebrød i pausen (Vera)
10.evt.: -
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 20. marts 2024 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere: Alma, Jens, Kent, Tine, Jytte, Vera, Viggo, Mona

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra 21. februar 2024: godkendt
3. regnskab 2023: gennemgang af årsregnskab, de frie midler er blandt til kalkning af      kirken, da det er et beløb der kommer i portioner over flere år. Der skal bruges ca        30-40.000,- til renovering af kirkedøren.
    Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Regnskab 2023, afleveret d. 20-        03-2024 15:53
4. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner.
    - Sogneudflugt onsdag den 19. juni.
    - Tirsdagsklub er planlagt for de næste 2 gange.
    - Højskolesang til efteråret, Camilla spørges, når vi kommer tættere på om hun har        nogle forslag til datoer.
    - Påskefrokost mødes Jens, Alma og Mona 9.30, Tine går 14.00
    - Koordineringsmøde den 21. marts for alle foreninger i Farup, Budgetsamråd den 21. marts, Jens og Viggo deltager og formidler til resten af rådet.
    - Orienteringsmøde den 14. maj 19.00, annoncering, det tages med til                           budgetsamråd.
5. siden sidst: valgmøde den 18. marts i Ribe fritidscenter
6. næste møde onsdag den 17. april og tirsdag den 14. maj.
7. evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 21. februar 2024 kl. 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.

Mødedeltagere:Tine, Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma. Viggo fra kl.16.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 10. januar 2024: Godkendt og underskrevet
3. Tilbud på nyt tag på kirkehuset, der er to tilbud: Menighedsrådet
    accepterer tilbudet fra Chr. Sørensen APS, suppleret med særtilbud vedr.
    skotrende i højre side af Kirkehuset.
4. Honorarfastsættelse: Vi meddeler Viggo, at honorarerne kirkeværge,
    Kasserer, Kontaktperson fremover skal være lige store.
5. Information fra mødet i Gredstedbro den 7. februar:
    - Fælles regnskabskontor for Skads og Ribe Domprovsti, skal placeres i
    Bramming. Viggo orienterer om det nye kontors opgaver.
    Tilbagemelding om forpligtende binding til Ribe Domkontor senest 1.
    maj. Vi tager endelig stilling på næste møde.
6. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner:
    Tine gennemgår ”Kommende arrangementer” i Årshjulet.
    - Tirsdagsklub: Alma spørger Nadja vedr. ”oplæg” d. 26. marts.
    - Højskolesang: Camilla spiller fortsat, i det omfang det er muligt.
    - Kirkekaffe: 3. marts (Jens), 7. april i Kirkehuset (Vera), 25. april
    Varme hveder i kirkehuset i forbindelse med koncert (Mona og Jytte).
    - Egnskor: Jytte laver kaffe – Lene melder tilbage vedr. antal deltagere.
    - Påskefrokost: Mona, Jens og Alma
    - Koordineringsmøde den 21. marts for alle foreninger i Farup: Mona,
    Jytte og Alma deltager
    - Materiale til Marsk og Muld: Mona har noteret og går videre med
    sagen.
7. Status på kirkedør: efter planen færdig i februar måned.
8. Siden sidst:
    - Fælles fokus omkring Nytårsskål – Mona og Tine aftaler indbyrdes.
    - Ekstra timer/hænder til placering af blomster ved store bisættelser.
    Da ekstrabevillingen af timer til Karsten vedr. ekstraopgaver i
    præstegårdshaven løber videre i 2024, håber vi at kunne tage de
    nødvendige timer derfra.
    - Mange bisættelser/begravelser – gode og tilfredse tilbagemeldinger
    fra de pårørende efterfølgende.
    - Igen en fin gudstjeneste med konfirmanddeltagelse.
    - Meget vellykket tirsdagsklub, med besøg af Mads fra Nr. Farup.
    - Flok på 14 personer til sangarrangement i Rejsby, samkørsel var
    arrangeret.
    - Meget vellykket fastelavns-aftenkaffe-arrangement i kirkehuset.
    - (Karstens timer?)
-
9. Kommende møder: onsdag d. 20. marts og onsdag d. 17. april
10.evt.:
Ref.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 10. januar 2024 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere: Kent, Jens, Jytte, Vera, Tine, Viggo, Mona
Afbud fra Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 7. december 23. Godkendt
3. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner: Tine skriver løbende ind i              årshjul/kalender, hvad der har været godt ved aktiviteter og skal gentages næste          år.     
   Juleaften og juledag er gået rigtig godt, prøver næste år med en 11.00 gudstjeneste      juledag, for at se om der så kommer flere.
   Tine ønsker til næste år ”julekrybbe” med dertil hørende figurer, kender vi nogen der     er kreative?
   Der har været mange begravelser/bisættelser i december og januar. Tine er glad for     samarbejdet med kirkens dygtige medarbejdere, det fungerer rigtig godt.
   Tine skriver ud til medarbejdere og menighedsråd, når der sjæleringes, det er vi alle     glade for.
    Personregistrering er overgået til kordegnekontoret.

- Tirsdagsklub, Jens sørger for projektor til Mads.
- Højskolesang den 7. februar Jan Bøge
- Kirkekaffe: ved 19.00 gudstjenester forsøger vi med kirkekaffe i kirkehuset
- 21. januar Jens
- 28. januar Vera
- 11. februar Mona - fastelavnsboller
- 27. februar tirsdagsklub – måske søstrene der har gået på Caminoen

4. nyt fra menighedsrådets postkasse.
   Kursusdag i Sædden Kirke, lørdag den 27. januar kl. 9.30 til 15.00: der er tilmelding     inden 21. januar, der er ingen der har tid til at deltage.
5. reparation af kirkehusets tag, og status på kirkedør: Rygning er midlertidig                   repareret, der kommer tilbud på ny østside og ny rygning på hele bygningen. Jens       har snakket med murer, og han kommer og udfører tidligere aftalte opgaver.                 Kirkedøren kommer sidst i februar.
6. siden sidst: Kent har organiseret affaldssortering i kirkehuset.
   ”kassen” der bruges til jord ved begravelser, trænger til en opgradering, Kent laver        en tegning og får en smed til at give et tilbud.
    Der er kommet kantsten og en ny portion er bestilt. Hvor mange medhjælpertimer        er til næste år?
     Salmebøgerne er ved at være slidt, Mona undersøger hvad det koster at reparere       og indkøbe nye.
7. næste møde onsdag den 21. februar 24.
8. evt.: snak om menighedsrådsvalg til efteråret.
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 7. december 2023 kl. 15.00 til
16.45 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona, Tine og Alma.
                      Afbud fra Viggo.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 15. november 23: Referatet godkendt
3. Nyt fra Tine og årshjul/kalender og faste traditioner:
    • Tine gennemgår årshjulet - afstemt med Sct. Catharinae. Fremover vil vi
       forholde os til Årshjulet på hvert menighedsråde, med en “forkant” på tre
       måneder.i fht Årshjulet:
    • Nytårs skål: boblevand og kransekager
    • HelligTreKonger: vi synger Dejlig er den Himmelblå. Kirkekaffe.
    • 21. januar: aftengudstjeneste kirkekaffe (Vera)
    • 28. januar: Højmesse kl 10 (Jens)
    • Dåbsgudstjeneste lørdag d. 3. februar/ Kyndelmisse lys-tema
      På næste rådsmøde snakker vi Påske.
4. Nyt fra menighedsrådets postkasse: se mail fra Mona
5. Kommende arrangementer:
    2. søndag i advent – 10. december
    3. søndag i advent 17. december kl. 19.00 adventskor og kaffe (Jytte)
       Jens og Alma dækker bord.
    4. søndag i advent 24. december juleaften 15.30.
    Juledag den 25 december kirkekaffe (Alma)
    1. januar 16.00 nytårsskål (Alma)
    7. januar kirkekaffe (Jens)
6. siden sidst: Kent har modtaget et fyldigt referat fra mødet ved. Grøn
    Omstilling. Jens arbejder i aftale med murer Jepsen ved. Afskalninger i
    tårnet og skotrenden. På sigt skal koret kalkes.
7. næste møde onsdag den 10. januar - 24.
8. evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 15. november 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.
Deltagere: Tine, Viggo, Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og undertegnede.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 10. oktober 23: referatet godkendt
3. Konstituering – særskilt dagsorden og referat.
4. Nyt fra Tine:
    • Allehelgen kommer til at foregår på samme måde fremover, gerne suppleret med      en cellist.
    • Konfirmander årgang -24/-25 er begyndt at tilmelde sig.
    • Tine bliver efter al sandsynlighed fritaget for hvervet som kirkebogsfører.
    • Tine fremover tovholder på redigering af Årshjulet. Det forløbige “papir”                        gennemgået.
5. Budget 2024: gennemgået af Viggo.
     Farup Sogns Menighedsråd CVR-nr. 92252353, Budget 2024, endeligt budget,             afleveret d. 15-11-2023 15:53
6. Kommende arrangementer:
    • Højskolesang 2024: 7/2, 6/3 (evt. Jan B. Sørensen).
    • Den 22/11 bliver der inviteret til møde for kirkeværge, kasserer, kontaktperson og
     formand af Morten Thaysen: Viggo, Jens, Mona og Jytte deltager.
    • 1. søndag i advent barnedåb, konfirmand deltagelse og kirkekaffe (Kent laver              kaffe)
    • 2. søndag i advent
    • 3. søndag i advent korkoncert og kaffe (Jytte laver kaffe, Jens og Alma dækker            bord)
    • 4. søndag i advent d. 24. december, familievenlig gudstjeneste kl 15.30
    • Juledag den 25 december kirkekaffe (Alma)
    • julefrokost: d. 7. december på Ribe Bryghus (Alma forhører om plads)
7. Gennemgang af Tine s ”idebank”: Sammenfaldende - for en stor del - med                     Årshjulet.
8. Siden sidst:
    • Søndag d. 12. november blev der afholdt morgenmadsarrangement for omdelere       af Marsk og Muld.
9. Planlægning af møder i 2024: 10/1, 21/2, 20/3, 17/4. Mødet d. 14/5 kl 17 i                    Kirkehuset
    efterfølges af orienteringsmøde (menighedsrådsvalg -24). Sidste møde inden              sommerferien 12/6.
10. evt.: Kent deltager i mødet ved. Grøn Omstilling i Sædden kirke d. 21/11.                     Derudover arbejder Kent på et `skriv` vedr. tiltag til reducering af CO2 på                     kirkegården og i kirken og kirkehuset.
Ref. Alma
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.


Deltagere: Tine, Jens, Kent, Vera, Alma og Mona
Viggo deltog i pkt 1,2 og 4.
Afbud fra Jytte

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 16. august 2023, og den 13. september 23:                  godkendt og underskrevet.
3. Nyt fra Tine, herunder praktiske oplysninger fx i forbindelse med vielse:
    • Dejligt konfirmandhold! Drengene skal være med til i alt fire gudstjenester inden          jul.
   • Vedr. Allehelgen: Tine sender breve ud til de pårørende.
   • Tine har udarbejdet ”manualer” for kirkelige handlinger, der er mulighed for                    tilføjelser.
   • Det går fremad med kirkebogsføringen.
  • Fastlæggelse af gudstjenesteliste for de næste otte måneder for Tine s arbejde i          Ribe.
  • Tine med i arbejdsgruppe vedr. kirkens holdning til aktiv dødshjælp.
  • 10. november ordination i Ribe Domkirke af ny Præst til Zions kirke i Esbjerg.

4. Kvartalsregnskab, budget 2024, tillæg til regnskabsinstruks, bogføring:
    Gennemgået revisionsprotokollat til årsregnskab for 2022. Bemærkninger er til            taget til efterretning. Ligeledes er budget 2023 gennemgået.
5. Grønne omstillinger og affaldssortering
6. Kommende arrangementer:
    • Højskolesang 2. november: flyttes til onsdag d. 1. november pga Syng Dansk-              dagen.
    • Alle Helgens arrangement den 3. november – arrangør ungdomsklub.
    • Alle Helgen søndag den 5. november: kirkekaffe (Mona) i kirkehuset.
    • Kirkekaffe: 12/11 (Vera), 26/11 (Jens)
    • Den 22/11 bliver der inviteret til møde for kirkeværger, kasserere, kontaktpersoner         og formænd af Morten Thaysen.
    • Adventssøndage:
    • morgenkaffe til omdelere den 12. november kl. 8.30
    • julefrokost
7. Gennemgang af Tine s ”idebank”
8. Siden sidst
9. Næste møde: 15/11 kl 15.00 N.B.: decembermødet ændret til 6/12 kl 16, med              efterfølgende personale julefrokost.
10. Evt.: Byens Hotel optakt til næste års landsbyfesten.Referent Alma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 13. september 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Tine, Viggo, Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: referatet godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 16. august 2023:
3. Nyt fra Tine:
   • God start på konfirmandundervisningen – fire drenge. Drengene inddrages i     gudstjenesterne fire gange i løbet af efteråret.
   • Fibernettet kører fint. Der oprettes Dankort hertil, til menighedsrådet.
   • Gudstjenesteliste på plads
4. Omlægning af Folkekirkens IT, og andre nyheder fra IT-skrivebordet:
   • Fra 1. oktober tildeles der kun to adgange til DAP/FIN: formand og kontaktperson.      Regnskabsfører og assistent tilkøbes der en adgang til (1200,- pr adgang)
   • Fortsat meget dårlig mobilforbindelse på Kents kontor.
5. Grønne omstillinger: pkt. udskydes
6. Kommende arrangementer:
   • Højskolesang: 5.oktober (Jens) og 2.november. (Alma) kl 19-20.30.
   • Personalearrangement: udsat.
   • Høstgudstjeneste 17. september: foregår ude – alternativt i kirken. Kort     gudstjeneste uden Nadver. Mødes kl 13, medbringende hver sin æblekage.
   • New Joy Gospel Choir 8.Oktober: deltager i gudstjenesten på udvalgte steder –          Tine har lavet aftaler med korlederen. Det forsøges arrangeret, at koret
    tager bussen fra Ribe tur-retur. Rundstykker til en start.
     • Alle Helgen: søndag den 5. november i kirken. Vi er efter menighedsrådsmødet       blevet kontaktet af ungdomsklubben, om vi vil være med til et fælles arrangement
   med dem den 3, november hvor der skal skæres græskar, uhygge i kirkelunden              med mere. Alma vil godt snakke med dem, og så afventer vi lige hvad løsningen       bliver, men de må gerne låne Kirkehuset til opgaven.
   • Kirkekaffe: 1/10 kl 11 (Alma), 8/10 morgenkaffe (Mona og Jytte), 5/11 kl 10 (Mona),    12/11 kl10 (Vera).
• 12. november: arrangement for omdelerne af Marsk og Muld forud for gudstjenesten.
7. Kent:
   • Svært at få kontakt med ”klokkemanden”.
   • Start på etablering af hæk.
8. gennemgang af Tine s ”idebank”:
   • Arbejdet omkring den faste søndagsmenighed skal have høj prioritet!
   • Hvilke aktiviteter: hver gang overveje, om der er behov/grundlag for aktiviteten.
   • Er det svært for nogle at komme TIL kirken? Snakke kirkebil i Tirsdagsklub regi.
9. næste møde: 10. oktober.
10. evt.:
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 16. august 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.
 
Obs på at tidspunktet er ændret til 15.00 og at det er i konfirmandstuen

Deltagere: Tine, Jens, Viggo, Jytte, Vera, Mona og Alma
Afbud fra Kent.

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 12. juni 2023: referatet godkendt og underskrevet.
3. Kvartalsregnskab: gennemgået af Viggo.
4. Budget 2024 – østsiden af kirkehuset, vurdering fra tækkemanden:
    • Jens har haft møde med tækkemanden vedr. tagrygning og udskiftning af     østsiden   konfirmandstuens stråtag. Dette arbejde udføres i 2024.
5. Kommende arrangementer:
    kirkekaffe 27. august: Vera laver kaffe
    landsbyfest – Lasse og Mathilde, Mona byder velkommen. Morgensang kl 9.30,      borddækning kl 16 lørdag.
    Højskolesang: første uge i oktober og 2. uge i november.
    Personalearrangement: Marsk Tower
    Gudstjeneste d. 10. september: kirkekaffe i præstegårdshaven?
    høstgudstjeneste 17. september
    New Joy Gospel Choir 8. oktober
    Andre arrangementer i efteråret? / Årshjul?: Udvalg bestående af Tine, Jytte og     Mona nedsat.
    Gredstedbro Egnskor: en hverdagsaften i januar/februar.
6. nyt fra Tine:
   • Konfirmand hold (fire drenge) starter 2. onsdag i september. Forældrearrangement    desangående i forbindelse med aftensgudstjenesten d. 27. august.
• ”Idebank”: gennemgåes på næste møde. Men indeholder klart præstens kerneopgaver!
7. næste møde: onsdag d 13. september
8. evt.:
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde mandag den 12. juni 2023 kl. 15.00 til 17.00 i konfirmandstuen.
Deltagere: Jytte, Vera, Mona, Viggo, Tine, Jens, Kent og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 11. maj 2023: referatet godkendt og underskrevet.
3. Budgetønsker 2024: hjælp til maling af vinduer i konfirmandstuen (ude som inde)        samt reperation af rygning på konfirmandstuen og Kirkehuset. Desuden hjælp til          indkøb af kantsten til kirkegården.
    Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Budget 2024, Bidrag budget              afleveret den 12-06-2023 17:52
4. Sogneudflugt: er på plads.
5. Kommende arrangementer:
    • kirkekaffe 2. juli præst Simon (Mona) 23. juli (fælles i præstegården - Jytte bager
    småkager, Mona og Alma bager muffins) 30. juli (Jens) 6. august (Mona) 27. august
    (Vera).
    • landsbyfest – Lasse og Mathilde i kirken (Alma laver indlæg til Marsk og Muld),
      morgensang: Camilla og Lene spørges, borddækning
    • Personale arrangement:evt. besøg hos graver Jeppe i Ølgod (Kent og Karsten)            samt større fællesarrangement i sensommeren
    • høstgudstjeneste
    • New Joy Gospel Choir 8. Oktober
6. Nyt fra Tine: Tine ferie fra 18.- 6. juli. Efter ferien snak om ”fremtiden”: hvordan             kunne man også gøre, samt etablering af Årshjul. Tine sangvært i Rued Langaard       salen onsdag d 6. september 19.30.
7. Planlægning af nye møder: 13/9, 10/10, 15/11 (konstituering), 7/12 16-18 herefter
    julefrokost, onsdag d. 10. januar 2024.
8. Næste møde den 16. August 16.00 -18.00 (inden koncert)
9. evt
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 11. maj 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Tine, Jens, Viggo, Jytte, Vera, Mona og Alma
Afbud fra Kent

1. Velkommen til Tine og præsentation bordet rundt: Så er Tine orienteret :-)!
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april: referatet godkendt og
    underskrevet
4. Kvartalsregnskab: gennemgået af Viggo
5. Opfølgning på præstegården og dato for syn sammen med Morten Thaysen:
    tirsdag 23/5 15.30 kirkesyn, præstegårdssyn foretages efterfølgende samme
    dag.
6. Sogneudflugt og personalearrangement: Turen til Jelling er arrangeret.
Studieturen kommer til at foregå på en hverdag, engang i september.
7. Kommende arrangementer:
   •     konfirmation: Jens tager imod telegrammer fra kl 9.00
         pinsemorgen: kaffe d. 28. maj kl 9.30 – gudstjeneste kl 10.00
       • landsbyfest: 16/8 Lasse og Mathilde i kirken. Koordineringsmøde på Farup
         Fælled d. 22/5 kl 19.30 vedr. Landsbyfesten.
       • kirkekaffe: se gudstjenesteliste.
       • gudstjenesteliste: se notat.
8. planlægning af nye møder: 12/6 kl 15-17, 16/8 kl 16-18.
9. næste møde: 12/6
10.Evt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde torsdag den 13. april 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma
Afbud: Jørgen Hanssen og Viggo Mogensen

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar og den 29. marts: godkendt
    og underskrevet
3. Budgetsamråd den 12. april 2023: Jens gennemgår snakken - i store træk. På
    mødet var der oplæg v. HR-konsulent fra Varde Provsti.
4. Klargøring på præstekontor, telefoni mm: aktivering af præstetelefonen.
5. Tine Bøge indflytning ca. d. 21. april:
    • rengøring præstegård: 18. april. Vinduespudsning d. 24. eller d. 25. april.
    • ordination 26 april: vi tilmelder os hver især.
    • Indsættelse 7. maj: i Sct. Catharinae kl 15, kl 17.30 i Farup kirke, i
      Logitrans’ hal kl 19.
6. Grøn kirkegård pkt 13-26, fra materialet vi fik den 10. januar: Materialet
    gennemgået og udfyldt – jf. de udfyldte ark.
7. Sogneudflugt og studietur: Vedr. Sogneudflugten går turen til Horsens.
    Studieturen arrangeres til september, i den nærmeste omegn.
8. Kommende arrangementer:
    kirkekaffe den 30 april: Jens kaffe og småkager.
    Torsdag inden bededag: Rytmisk kor og varme hveder: Mona køber ind (smør
    og syltetøj), Vera og Jens kommer, Alma bestiller SMS-kæde.
    Guldkonfirmander den 13. maj: Kent sørger for at låse op og efterfølgende låse
    af.
    Konfirmation den 14. maj: Jens tager imod telegrammer fra kl 9.00.
9. Næste møde d. 11. maj.
10.Siden sidst:
    • 20 personer til påskefrokost
    • Velrepræsenteret koordineringsmøde med sognets foreninger.
    • Budgetsamrådsmøde.
11. Evt.:
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 29. marts 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jørgen til 16.00, Viggo, Jens, Kent, Vera, Jytte, Mona, Alma

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar: Udsættes til næste gang
3. Regnskab 2022: Der afsluttes med et underskud på 265.000,- noget skyldes
   manglende husleje for præstegård, og midler til istandsættelse, der først
      kommer i 2023. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353, Regnskab
2022, Afleveret d. 29-03-2023 17:21
4. Budgetsamråd den 12. april 2023: Jens, Vera og Mona
5. Nyt fra IT-skrivebord: Dato for årlig syn, teamsmøde Biskop, honorartakster.
   Drøftet.
6. Indkøb/nyinvesteringer: indkøb af rampe til kirken sættes i værk.
7. Klimastyring og energirapport: udsættes og drøftes til kirkesyn
8. Ny præst:
    indflytning: indflytning ca. d. 21. april
    rengøring præstegård: inden d. 21. april. Vinduespudsning d. 24. eller d. 25.
    april.
    ordination 26 april: vi tilmelder os hver især.
    indsættelse 7. maj: i Sct. Catharinae kl 15, Farup kirke kl 17.30. Logitrans’ hal
    kl 19. Forplejning: smørrebrød fra Gredstedbro Hotel. Øl, vand og hvidvin fra
    Kongeådal Brugs.
    Tilmelding: en uge før (30. april)
    præstetavle: Henriette Ahler spørges vedr. tilføjelse af nyt præstenavn.
9. Grøn kirkegård pkt 13-26, fra materialet vi fik den 10. januar: Pkt.udsættes
10. Brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem: pkt
    udskydes.
11. Menighedsmøde: pkt. udskydes til næste gang
12.Sogneudflugt og studietur: studietur udsættes.
13.kommende arrangementer:
    kirkekaffe den 30 april: Jens kaffe og småkager, Alma div.
    Påskefrokost – skærtorsdag kl 13.00: Jens og Mona
    Torsdag inden bededag Rytmisk kor og varme hveder: velkomst v Tine
    Guldkonfirmander den 13. maj og Konfirmation den 14. maj:
    Landsbyfest – Lasse og Mathilde d. 16. august: omtale Alma
    Søndag den 8. oktober kl. 10.00: besøg af New Joy Gospel Choir fra Vanløse,
    der kommer og synger til en gudstjeneste.
14.Siden sidst: højskolesang, vært Jørgen Hanssen, tirsdagsklub v. Peter Sode
    Jensen
15.nye mødedatoer: d. 13. april, d. 11. maj,
16.Evt
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 21. februar 2023 kl. 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jørgen Hanssen, Jens Løkkegaard, Morten Thaisen, Kent Rygaard,
Jytte Knudsen, Vera Tønder, Mona Vejlgaard, Alma Clausen.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar: referatet godkendt
3. indkøb/nyinvesteringer – indkøb af rampe til kirken: punktet udskydes.
4. klimastyring: Det anbefales fra fagfolk, at der investeres i en affugter til
    rummet, hvor orgelet står. Luftfugtigheden i rummet er høj (80 procent) og
    afhjælpes ikke ved at hæve temperaturen i rummet. Vi afventer om provstiet
    vælger at lave et fællesindkøb, da andre kirker i provstiet har samme problem.
5. Orienterende møde den 27. februar, kl. 19.00 og andre opgaver i forbindelse
    med stillingsopslag: Jens og Alma køber ind og stiller søndag borde op til ca
30 personer.
6. Grøn kirkegård pkt 1-12, fra materialet vi fik sidste gang: Jens henviser til
    tidligere målformulering/plan for kirkegården – hvordan kan denne og det nye
    materiale samtænkes? Kent påpeger, at også ”haveområdet” indenfor det
    sorte felt, bør tilføres højere grad af biodiversitet. Vi informerer sognets
    beboere via marsk og Muld (Jens). Kent foreslår, at vi laver en 5-års plan, der
    evalueres årligt.
7. Brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem: vi afventer
    ansættelsen af ny præst.
8. Studietur: juni, slut juli (uge 30) eller først august. Aftalen er, at turen går til
    Den økologiske Have i Odder og Friland ved Feldballe på Syddjursland. Kent
    forhører sig vedr. personalets ferieønsker, så udflugten ikke falder i de
    perioder.
9. Sogneudflugt: onsdag d. 14. juni.
10.kommende arrangementer:
    • Babysalmesang: Alma forhører sig hos Camilla – et forslag kunne være ugen
    efter påske og fire uger frem. ( I skrivende stund er dette aftalt med Camilla,
    som har fundet mulighed for at afsætte fire mandag eftermiddage efter
    Påske til formålet.)
    • Tirsdagsklub: Der er flere muligheder i støbeskeen.
    • Kirkekaffe den 26. februar kl. 19.00 Alma og Jens: Alma køber ind.
    • Højskolesang sangværter: Kent vært 23/2 og Jørgen Hanssen vært d. 23/3.
    • Påskefrokost – skærtorsdag kl 13.00 Jens og Mona
    • Torsdag inden bededag Rytmisk kor: er aftalt
    • Konfirmation og møde med forældre den 2. marts kl. 19.00: Farup Kirke v
    Simon Stubkjær
    • Kirkens bidrag til Landsbyfesten: Lasse og Matilde.
11. Marsk og Muld- ny redaktør: Fremover skal redaktionsmøderne foregå i
    præstegården.
12.Siden sidst: Kursusdag i Sædden Kirke – en rigtig god dag.
13.næste møde onsdag den 29. marts
14.Evt.

 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2023 kl 15.00 til
17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona, Viggo, Jørgen Hanssen (fra kl 16) og
Alma.

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december: referatet godkendt og
    underskrevet.
3. Indkøb/nyinvesteringer.
    - budget opfølgning: hvordan ser forbruget på el og varme ud, er det for
    tidligt på året at lave opgørelse for 2022? Vi afventer mere ”normale”
    tilstande.
    - indkøb af rampe til kirken: Pkt. udsættes til næste gang.
    - Budget opfølgning: Pga af manglende betaling af faktura 1880, bliver
    beløbet påført som tab.
4. Klimastyring: Pkt. udsættes til næste gang. Kent og Jens har møde med de
    involverede fagfolk tirsdag d. 17. januar kl 10.
5. Grøn kirkegård: der er materiale der skal læses inden. Vi afkrydser skema til
    brug for vidensbank. Vi samtaler om pkt 1-12 vedr. Grøn Kirke på næste møde.
6. Brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem - Jens har
    sendt materiale. Kent: der eksperimenteres med antal buketter i kirken og
    disses indhold – vi er gået ned fra tre til én. Til gengæld står den syv-armede
    lysestage permanent i Maria-buen. Dertil kommer etablering af staudebed i
    kirkehusets køkkenhave – gerne også stauder, der kan tørres til
    evighedsbuketter, til brug i kirken. Vi kører videre med den eksisterende plan,
    til vi får en ny præst.
7. Studietur: udskydes til næste møde.
8. kommende arrangementer:
    • kirkekaffe: søndag d. 26. februar (19 gudstjeneste - Jens og Alma)
    • påskefrokost: 6. april kl 12. : Mona og ?
   Alternativt evt. konfirmandaften for hele holdet, i Ribe.
    Rytmisk kor forårskoncert?: 4. maj (aftenen før St. Bededag).
9. Marsk & Muld, er der nogen der har et indlæg til bladet?: Indlæg vedr.
    Kirkelunden? Hvad vil vi med stedet? Jørgen Hanssen tilbyder også at lave et
    indlæg.
10.Siden sidst: Åbent Hus i præstegården – ca. 30-40 besøgende.
11. næste møde tirsdag den 21. februar 15.00 -17.00
12. evt. 
 
 
 
 
 
 
Referat menighedsrådsmøde onsdag den 14. december 2022 kl 15.00 til 17.00 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Mona, Vera, Jytte, Kent, Jens, Viggo, Jørgen og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november: referatet godkendt
3. indkøb/nyinvesteringer – budgetopfølgning, hvordan ser forbruget på el og
varme ud?: Pkt. udskydes til januar.
4. klimastyring: Der er sat LOG’er op, som registrerer varme og luftfugtighed.
5. Opfølgning på mødet den 6. december: Vi mødes alle igen d. 27. februar. I
mellemtiden mødes de enkelte sognes formænd til videreudvikling af
stillingsannoncen, da stillingen bliver genopslået. Jørgen Hanssen forbliver i
stillingen, indtil en ny præst bliver ansat.
6. punkter fra personalemødet:
6a. brug af lys, blomster mm ved højtider, bryllup mv året igennem: Der skal
udarbejdes et årshjul hvor tingene fremgår. Desuden arbejder vi på at blive
selvforsynende med blomster og grønt, på tomme kirkegårdspladser og i
køkkenhaven ved Kirkehuset. På næste møde samler vi op på eksisterende
aftaler i fht årets gang i Farup Kirke.
6b. studietur: vi undersøger mulighederne for at besøge Friland.
7. kommende arrangementer:
tirsdagsklub: der er planlagt fire arrangementer efter jul. Jørgen Hanssen
deltager i det omfang, det er muligt.
åbent hus præstegård søndag den 8. januar 10.30-12.30: Jens vil være til
stede. Vera køber ind til kaffe og en småkage.
Nytårsdag kl 16.00: champagne og kransekage (Alma)
Højskolesang datoer for 2023: Ny ugedag: torsdag. Datoer: 19. januar,
23.februar, 23. marts.
8. siden sidst:
- velbesøgte koraftener i kirken, både til Sing’n Swing og Adventskoret
- vedr. ekstra timer til Karsten (præstegården): Viggo forhøjer Karstens ugentlige
timetal i 2023.
9. næste møde tirsdag den 10. januar 15.00 -17.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. november 2022 kl 15.00 til
17.30 i konfirmandstuen.

Deltagere: Viggo, Jens, Jytte, Vera, Mona og Alma. Afbud fra Kent.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober: godkendt og underskrevet.
3. Indkøb/nyinvesteringer: intet at bemærke
4. Klimastyring/ Grøn Kirke (møde i Gredstedbro): spørgeskema indsendt i
udfyldt stand. Vedr. møde Grøn Kirke: samtalegrupper udfra fire spørgsmål.
Bygninger, kirkejorde og primært kirkegårdene er fokuspunkter/
indsatsområder. Bygninger og kirkejorde er Provstiets opgave, kirkegårdene
er vores ansvar og vores mulighed for at gøre os gældende hvad angår
eksempelvis biodiversitet.
5. Vedligehold præstegård og åbent hus præstegård søndag den 8. januar:
- Åbent hus: forsøges ændres til 8. januar 10.30-12.30 (gudstjeneste
9.30-10.30)
6. Præsteansættelse og møde den 6. december. Læsning af ansøgninger?: Vi
afventer besked fra biskoppen om antal ansøgere.
7. Babysalmesang: Camilla kontaktes vedr fremtidig model for babysalmesang.
8. Kommende arrangementer:
tirsdagsklub d. 6. december kl 19.: julehygge
kirkekaffe: Nytårsdag: champagne og kransekage (Alma)
Adventskor den 11. december 18.30 Jytte og Mona (indkøber)
Højskolesang: Torsdag aften kunne fremover være en mulighed. Første
sangaften i februar.
Kirke for de små: vi overvejer en model. Alma kontakter Camilla.
9. siden sidst: jvf. ovenstående
10.planlægning af kommende møder: tirsdag d. 10/1 kl 15-17; tirsdag d. 21/2
15-17; onsdag d. 29/3 15-17.30;
11. næste møde onsdag den 14. december
12.Evt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 26. oktober 2022 kl 15.00 til 17.30
i konfirmandstuen.

Deltagere: Viggo, Jens, Kent, Jytte, Vera, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august, og 20. september:
referaterne godkendt
3. Kvartalsregnskab: gennemgået af Viggo
4. Godkendelse af budget 2023: godkendt.
Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 92252353 Budget 2023, endeligt budget
afleveret d. 26-10-22 19:43.
4.a Jordleje: kontrakten skal fremover følge kalenderåret (januar-januar), er dog i
år betalt fra 1. november. Er udlejet til Jens Frøsig, Hillerup.
5. Indkøb/nyinvesteringer: ingen bemærkninger
6. Klimastyring: firma kommer og opsætter log’er til hjælp for optimering af
strømforbrug. Spørgeskema vedr. diverse forhold vedr. kirkens drift delvis
udfyldt på mødet - Jens færdiggør.
7. Vedligehold præstegård og åbent hus præstegård:
- status på renovering præstegård: renoveringen er så godt som færdiggjort,
bryggerset ”sat i værk” så alt kan være klar til 1. februar 2023.
- vedr. åbent hus: inden rengøring! Vi satser på den 8. januar efter kl 10
gudstjeneste.
8. Præste ansættelse og møde den 6. december: ansøgningsfrist d. 14.
november. Den 6. besluttes, hvem der skal indkaldes til prøveprædiken.
9. Babysalmesang: i skrivende stund er der én tilmelding.
10.Kommende arrangementer:
Tirsdagsklub: d. 6. december: julehygge; d. 31. januar: Naturvejleder Fallesen,
Hillerup; 28. februar: foredrag om cykeltur fra Schweitz; 28. marts Peter Sode
Jensen: Tværkirkeligt samarbejde ved Kvaglund kirke; 25. april: Mogens og
Dorte Welinder spiller og fortæller.
Kirkekaffe: 6/11 Alma, den 11. december Jytte og Mona – mødes kl 18.30,
Mona køber ind!
Sing’n Swing torsdag den 17. november: kaffe til koret – Vera laver kaffe og
køber ind. Jens og Jytte dækker bord.
Adventskor: jf. kirkekaffe d. 11. december.
11. Siden sidst:
- mini-konfirmander (4-5 børn) der arrangeres til foråret, evt. i forbindelse
med påsken.
- Kent skal til stormøde 31/10 sammen med Provstiets øvrige kirkepersonale,
med det formål at etablere flere Grønne Kirker. Værktøjer: klimarapporter til
inspiration, samt spørgeskema, som guide/ målestok for aktuel ”grad af grønt”
for den enkelte kirke. Kent foreslår et punkt på dagsordenen fremover mht
tiltag desangående.
- uret og klokkerne repareret.
- ekstra timer til vedligehold af præstegården - Karsten påtager sig opgaven.
12.Næste møde tirsdag den 15. november
13. Evt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 20. september 2022 kl 15.00 til
17.30 i kirkehuset.

Deltagere: Jytte, Vera, Kent, Viggo og Mona
Afbud fra Jørgen, Jens og Alma

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august. Udsættes
3. revisionsprotokol 2021. Gennemgået punkterne under særlige forhold og
underskrevet.
4. indkøb/nyinvesteringer
5. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård
- maling af vinduer, maler er i gang ude og inde, og maler også i bryggers
- istandsættelse af bryggers, vi har valgt det billigste tilbud, så Ribe
Køkkencenter kommer og sætter skabe op.
6. præsteansættelse og møde den 6. december.
7. babysalmesang: Camilla Darling holder 4 gange babysalmesang efter uge 43.
Datoer offentliggøres via facebook, og ved henvendelse til Alma.
8. kommende arrangementer:
tirsdagsklub
sang i kirkehuset den 12. oktober og 9. november, med Camilla ved klaveret.
Kirkekaffe den 16. oktober, Vera laver kaffe, den 6. november Jens laver kaffe.
Sing’n Swing torsdag den 17. november, de skal have kaffe og brød efter
koncerten.
Adventskor, Lene og Maja er på opgaven.
gudstjenester i oktober og november.
9. dåbsbibler der er et lager i kirkehuset og konfirmandstuen.
10.siden sidst:
11. næste møde den 26. oktober 22
12.evt. der sættes en annonce i ugeavis om forpagtning af kirkens jord, Viggo
laver annonce og Vera tager imod tilbud
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 17. august 2022 kl 15.00 til 17.30 i
kirkehuset, med efterfølgende smørrebrød inden koncert med Rasmus Skov
Borring

Deltagere: Vera, Jytte, Kent, Jørgen, Jens, Viggo, Mona og Alma

1. Velkommen til Jørgen Hanssen
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt med tilførelse af pkt 5b.
3. Godkendelse af referat fra mødet den 21, juni: referatet godkendt og
underskrevet.
4. Kvartalsregnskab: Viggo gennemgår.
5. Indkøb/nyinvesteringer:
b: Stillingsannonce ny præst: pkt er drøftet.
6. vedligehold præstegård og åbent hus præstegård:
- maling af vinduer: arbejdet påbegyndes snarest.
- reparation af døre: er foretaget.
- reparation af bryggers i forbindelse med overdragelse af bolig til ny præst
(januar/februar)? Vi kontakter køkkenfirma (Vera og Mona).
- varmepumpe instruktion: besøg af tekniker 15. september mellem 9 og 16.
7. kirkesanger: Christian Nielsen ansat pr 18/9 -22
8. lovforslag om folkekirkens økonomi er i høring, frist for høringssvar er den 18.
august: drøftet.
9. kommende arrangementer:
Landsbyfest og Rasmus Skov Borring: borddækning kl 16 (Vera og Alma).
Afslutning for Lene den 28. august efter gudstjenesten kl 19. Borddækning kl
18.15 (Jens, Alma)
Høstgudstjeneste den 18. september kl 10 (indendørs). Efterfølgende
kirkekaffe m. småkager!
Studietur: pkt. Udsat.
10.beskæring i Kirkelunden: henvendelse fra lokal borger om hjælp til beskæring
til vinter.
11. siden sidst: NB IT-skrivebordet.
12.Evt. : Der bliver kigget på kirkeuret ultimo august
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 21. juni 2022, Kl. 15.00 –
17.00 i konfirmandstuen.

Deltagere: Jens, Jytte, Vera, Mona, Kent, Camilla deltog i pkt 0, Viggo
fra pkt. 3, Alma fra pkt. 5

0. planlægning af gudstjeneste, der er lavet et udkast for resten af året.
Der tages kontakt til Koret i Skærbæk, Sing´n Swing, om de kan komme
en gang i november, Ribe Rytmiske kor, kunne være en mulighed til
foråret.
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 25. maj, godkendt
3. årsbudget 2023, Budgetønsker, kalkning af præstegård, maling af
    vinduer i kirkehuset udvendigt. Farup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
    92252353, Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 21-06-2022 16:18
4. Præstegården, evt dato for ”åben præstegård”, Kent holder øje med
    præstegården hen over sommeren, Viggo sørger for at der kommer en
    sms fra din forsyning til Mona, hvis der er vandbrud.
   Åben præstegård søndag den 18. september efter høstgudstjenesten, med kaffe og
   boller.
5. Ny kirkesanger der skal findes en ny fra 1. september, kan vi finde
    flere opgaver så stillingen bliver mere attraktiv. Alma kigger på et
    udkast til et stillingsopslag.
6. Kommende arrangementer
   - landsbyfest annonce i ugeavis den 10. august.
   - studietur- Friland eller Samsø, fokus på noget bæredygtig.
   - kirkekaffe og afslutning for Lene søndag den 28. august med kaffe og
     lagkage i kirkehuset efter 19.00 gudstjenesten
7. Siden sidst: en dejlig sogneudflugt, med spændende oplevelser og
    37 deltagere.

    Jens har sendt referat rundt fra Kirkesyn, soklen hælder forkert vej
    udvendig ved prædikestolen, og det giver fugtproblemer indvendig. Der
    er 2 pletter på loftet ved klokkerne, der skal ses efter. Yderdøre
    repareres og males, der skal ringes efter smed.
8. Evt
9. Næste møde 17. august 22.
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 25. maj 2022 kl 15.00 til 17.30 i
konfirmandstuen.

Deltagere: Jytte, Jens, Kent, Viggo, Vera, Mona og Alma

1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april: referatet godkendt.
3. Kvartalsregnskab: !. kvartal – Viggo gennemgår.
4. Møde med biskop Elof Westergaard den 2. maj, vedrørende stillingsopslag: I
    første omgang (fire måneder) er situationen afklaret da Jørgen Bork Hansen
    vikarierer til 1. november. Vi ønsker at afholde et medarbejdermøde forud for
    dette. Vi har desuden drøftet den efterfølgende proces, hvad angår
    stillingsopslag mm.
5. Indkøb/nyinvesteringer: vi køber 30 eksemplarer af den nye Højskolesangbog
    (Viggo).
6. Vedligehold præstegård:
    • Jens har været i kontakt med murermester Jepsen vedr. kalkning af
    kirken – det bliver snart, lover han…! Georg Julius er ligeledes kontaktet
    vedr. reperationer i forbindelse med Marikes fraflytning. Desuden er
    Gregers Brun kontaktet vedr bagdøren. Rasmus Riedel tager sig af
    badeværelsesdøren.
    • Hvordan arrangerer vi opsynet med præstegården i den kommende tid?
     Nøgleboks vil bl.a. være en god ide. Kent kigger en gang om ugen, når
     han alligevel er i haven.
7. Kommende arrangementer:
    gudstjenester i juni og juli:
    • morgenkaffe d. 5. juni kl 9.30. Mona handler ind – Alma er med på dagen.
    Sogneudflugt den 15. juni: Turen er planlagt.
    Landsbyfest:
    • Rasmus Skov Borring d. 17. august: to sæt a 45 min, med indbygget
    pause på 20 min., hvor der er mulighed for at købe øl og vand. Rasmus
    kommer
Lene Nielsen | CVR: Farup Kirkevej 18  | Tlf.: 21741883